25-10-2012 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
25-10-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Vaststellen besuitenlijst van 13 september 2012

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 004. Ontwerpbegroting OLIVER 2012-2013

  Te besluiten om: 1. in te stemmen met de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) voor het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) met betrekking tot het schooljaar 2012-2013 tot de ingangsdatum van de centralisering van het VAVO. 2. in te stemmen met de ontwerpbegroting van het OLIVER met betrekking tot de financiële bijdrage aan het OLIVER van de deelnemende gemeenten in 2012.

  Besluit De commissie stemt zonder verdere discussie in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten en het als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

  Document(en)
 5. 005. Afronding DCV project

  1. De overschrijding van het krediet à € 66.082 bij te ramen en ten laste te brengen van de grondexploitatie Waalpark.

  Besluit Naar aanleiding van vragen hierover geeft wethouder Blankenberg een toelichting op de integratieheffing en zegt een eventuele aanvulling op deze informatie toe. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten en het als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

  Document(en)
 6. 006. Arbeidsvoorwaarden griffie

  Te besluiten om: 1. De in het LOGA overeengekomen wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen, en de eenmalige uitkering die voortvloeien uit de nieuwe Cao sector Gemeenten 2011-2012 voor de griffie vast te stellen. 2. Deze wijzigingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie treden in werking een dag na de bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2012.

  Besluit De commissie stemt zonder verdere discussie in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten en het als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

  Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

  Besluit De commissie bespreekt het voorstel en er worden enkele vragen gesteld over de maximale subsidie van € 2000 en de totale beschikbare subsidiegelden van € 25.000. Wethouder Prins ligt toe dat het bedrag van € 2000 gebaseerd is op ervaringen, en dat er geen subsidies worden verstrekt als het bedrag van € 25.000 is bereikt. Aankondiging gebeurt via reguliere bekendmakingen. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten en het als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

  Document(en)
 8. 008. Avvgb omgevingsrecht

  1.De gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor te stellen om op grond van artikel 6.5. lid 3 van het Besluit omgevingsrecht aan te wijzen de categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in het kader van de WABO. 2.Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheden tot het vaststellen van een exploitatieplan of het afzien van het vaststellen van een dergelijk plan, een en ander als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, met betrekking tot een omgevingsvergunning, te delegeren aan het college.

  Besluit De voorzitter ligt toe dat het stuk wat ter bespreking voorligt een gewijzigd voorstel is sinds de bespreking in de informatiecommissie. Wethouder Blankenberg ligt toe dat de wijzigingen voortkomen uit de bezwaren van een aantal fracties. Hij geeft verder aan dat het aan de raad is om categorieën aan te wijzen waarin de verklaring niet nodig is. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om overeenkomstig te besluiten en het als hamerstuk voor besluitvorming te agenderen.

  Document(en)
 9. 009. Afspraken/Toezeggingen

  Besluit Er zijn geen afspraken / toezeggingen.

 10. 010. Rondvraag

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag