25-09-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
25-09-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Jaarsma zal in de raadscommissie van 27 september mededeling doen van de ontwikkeling van de begroting 2018 van de GR Jeugd: er zijn substantieel extra middelen nodig. De GR komt met een brief daarover aan de deelnemende gemeenten. 2. Zij kondigt een evaluatie van het Krimpen festival aan. De laatste editie, van afgelopen zaterdag, was naar algemeen bevinden geen onverdeeld succes. 3. Wethouder Janson deelt met het college de stand van zaken in het traject-Panorama Krimpenerwaard. De verkenner, mevrouw Sybilla Dekker, zal op een gezamenlijke raads-/statenbijeenkomst op 9 oktober informatie geven over het proces en de huidige stand van zaken. De wethouder stelt de raadscommissie op 27 september van een en ander op de hoogte. 4. Hij meldt dat voor de kosten van een aanvullend onderzoek met betrekking tot de voegovergangen aanbrug Algerabrug (B&W-besluit 18 september) financiële ruimte is gevonden binnen de begroting 2018. Daarmee kan opdracht voor dit onderzoek gegeven worden. 5. Wethouder Neeleman rapporteert over het gesprek met BLICK, onder leiding van de heer Hans Oosters, 20 september. Deze week vindt een vervolggesprek plaats. 6. Het college bespreekt de invulling van de bewonersavond op 1 oktober. Deze zal worden geleid door een extern voorzitter: de heer Dirk Louter. Bij de voorbereiding ervan wordt behalve de portefeuillehouder ook wethouder Neeleman betrokken. 7. De gemeentesecretaris meldt dat vanuit de raad geen technische vragen zijn gekomen over het College Werkprogramma. Daarmee is dit onderdeel van het proces voltooid. 8. Op voorstel van de burgemeester en indachtig de positieve ervaringen dienaangaande tijdens het symposium van 22 september, besluit het college de intentie uit te spreken tot deelname aan het United Smart Cities Program van de Verenigde Naties.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 18 september 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 18 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen met betrekking tot de uitnodigingen worden op het overzicht vermeld. Het college neemt kennis van de externe activiteiten.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Evaluatie raadsvergadering 20 oktober 2018

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Voorbereidingen Begroting 2019/2022

   Arjan Bosker, Martin Vermaat en Berry Karman wonen dit agendapunt bij

   Besluit Het college neemt de huidige stand van zaken in het proces van begrotingsvoorbereiding in ogenschouw. Afspraken worden gemaakt voor de komende week, waarin (nadere) voorstellen worden verwacht voor het structureel dekkend maken van het begrotingsbeeld.

  • 007. Voorbereiding plan reconstructie grote kruising

   Jan Soede geeft een presentatie van de scope van dit project

   Besluit Het college neemt kennis van en conformeert zich aan het gepresenteerde. Afspraken worden gemaakt voor het komend bestuurlijke traject, mede in aanmerking nemende de urgentie die ermee geboden is.

  • 008. Collectieve Zorgverzekering

   1. In te stemmen met uitbreiding van de doelgroep voor de collectieve ziektekostenverzekering met ouderen vanaf 65 jaar en chronisch zieken. 2 .Het aanbod van VGZ om de doelgroep uit te breiden met een aparte verzekering voor inwoners met lage ziektekosten af te wijzen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Vaststelling projectsubsidie 2017 culturele pr

   1. De projectsubsidie 2017 voor de culturele programmering in de Tuyter aan stichting de Cultuurwerkplaats – met toepassing van de hardheidsclausule- in verband met het te laat aanleveren van de aanvraag vast te stellen op het verleende bedrag ter hoogte van € 50.000.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Evaluatie en subsidie Cultuurwerkplaats

   1. Kennis te nemen van bijgaande evaluatie van de Cultuurwerkplaats. 2. De gemeenteraad de bijgevoegde raadsinformatiebrief toe te zenden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen punten voor actieve perscommunicatie aangereikt.