25-09-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
25-09-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele 1. Wethouder Blankenberg informeert, in zijn hoedanigheid als locoburgemeester, het college over de bestrijding van het incident van de gebarsten waterleiding op de IJsseldijk, op 22 oktober jl. 2. Afgesproken wordt dat de burgemeester en de wethouders per heden hun agenda’s naar elkaar voor onderlinge kennisneming openstellen. 3. Wethouder Blankenberg krijgt mandaat voor de vaststelling van de tekst van een brief die uitgaat naar (de advocaat van) het bestuur van het Gezondheidscentrum betreffende de locatie van een nieuw Krimpenerwaardcollege. 4. Er wordt kennisgenomen van de 5e tussenstand van de begrotingsvoorbereiding, dd. 21 september 2012, waarin opgenomen alle besluiten zoals genomen tijdens de retraite van het college op 18 september jl. te Bleiswijk. Finale besluitvorming over de begrotingsdocumenten komt in de vergadering van 2 oktober a.s. aan de orde. 5. De gemeentesecretaris doet mededeling van de pilot Het Nieuwe Werken, die per 1 oktober a.s. van start gaat. 6. De burgemeester doet verslag van de vergadering van het Bestuursforum Metropoolregio, op 21 oktober jl. Er is bij de inliggende gemeenten voldoende steun gebleken voor voortzetting van het proces. 7. Tenslotte rapporteert de burgemeester uit het burgemeesteroverleg van de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, op 24 september jl, die onder de vigeur van de Nieuwe Politiewet één regio gaan vormen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 18 september 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 18 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 25 september t/m maandag 1 oktober 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar).

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 006. Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

   Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Trillingsmeting Breestraat

   1 In te stemmen met het voorstel van BREM funderingsexpertise voor het uitvoeren van trillingsmetingen op de Breestraat in Krimpen aan den IJssel 2 Opdracht te geven aan BREM funderingsexpertise voor uitvoering van de trillingsmetingen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Grondruil ten behoeve van dijkverlegging

   1. Akkoord te gaan met de ruiling van grond nabij Industrieterrein De Krom met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van verlegging van de Lekdijk; 2. De overeenkomst tot ruiling van grond met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te ondertekenen. 3. De gemeenteraad te informeren over deze grondruil via een raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Vestigen recht van opstal

   De overeenkomst tot vestiging van het zakelijk recht van opstal voor een hoogspanningskabel van TenneT op het perceel, kadastraal bekend gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie A, nummer 8690, aan te gaan.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. WEB: ontwerpbegroting OLIVER 2012-2013

   B&W wordt geadviseerd middels bijgaand raadsvoorstel de ontwerpbegroting van het OLIVER voor het school jaar 2012-2013 voor te leggen aan de raad en hen te adviseren daarmee in te stemmen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. 2e tranche Vaststelling budgetsubsidies 2011

   1. De budgetsubsidies 2011 van de 2e tranche (inclusief de financiële verwerking) o.b.v. de vaststellinginformatiebladen vast te stellen. 2. Indien aan een budgetinstelling ook een projectsubsidie is verleend, deze projectsubsidie vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Werkgeversrol combinatiefunctionarissen

   1. Aan Xpor B.V. de opdracht te verlenen om een voorstel te doen teneinde de werkgeversrol voor de combinatiefuncties in te richten. 2. Voor de opdracht maximaal € 19.000 excl. BTW beschikbaar te stellen. 3. De kosten ten laste te brengen van deskundige adviezen cultuurbeleid en het budget combinatiefuncties. 4. Aan de beoogde nieuwe organisatie subsidie te verlenen teneinde uitvoering te geven aan de bestaande subsidiebudgetten voor “brede school” en “cultuur”. 5. De eventuele subsidieverlening en -afspraken voor de combinatiefunctionarissen, brede school en het activiteitenbudget cultuur te concretiseren na definitieve besluitvorming.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Klachtenregeling ongewenst gedrag

   1. de Klachtenregeling ongewenst gedrag Krimpen aan den IJssel vast te stellen en deze in werking te laten treden met ingang van 1 november 2012. 2. aan te sluiten bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG). 3. De huidige Regeling Klachtenbehandeling, ongewenst gedrag, agressie en geweld gemeente Krimpen aan den IJssel in te trekken met ingang van 1 november 2012

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)