25-07-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
25-07-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit a. Wethouder Blankenberg deelt mede dat op 26 juli een overleg is over de openingsactiviteit van de verbouwde Molukse kerk. b. Tevens deelt hij mede dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Martens over vergroting (zgn driehoekje) van het verkochte stuk grond voor de locatie Veerdam. Over de aanvulling zal een voorstel aan het college worden gedaan

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 11 juli 2017

  Besluit De besluitenlijst van 11 juli wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen overzicht aangeboden.

  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Verordening Handhaving Participatiewet

   1. Het voornemen uit te spreken om a. De raad voor te stellen de Verordening Handhaving Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Krimpen aan den IJssel 2017 vast te stellen conform het bijgaande concept. b. Het op 12 juli 2016 vastgestelde Uitvoeringsplan hoogwaardig handhaven 2016-2018 ter kennisname aan de raad aan te bieden. 2. De Adviesraad Sociaal Domein te verzoeken advies uit te brengen over de voorgestelde verordening. 3. Na ontvangst van het advies van de Adviesraad een definitief besluit te nemen.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 006. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017

   1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 007. Speelplaatsen herstratingsgebied Marathon e.o.

   Er mee instemmen dat binnen het herstratingsgebied Marathon/Sportsingel 1e fase een tweetal speelplaatsjes worden (her)ingericht en dat voor de geraamde kosten ad € 75.000 de financiële ruimte binnen het voor dit project beschikbare krediet (7210587) wordt aangewend.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 008. Verkeerstechnische aanpassingen IJsseldijk

   1. In te stemmen met de voorgestelde asfaltwerkzaamheden (t.l.v. het reguliere onderhoudsbudget) en verkeersaanpassingen aan de IJsseldijk. 2. De raad voor te stellen voor het uitvoeren van de verkeersaanpassingen een budget van €85.000 beschikbaar te stellen, dat leidt tot de verhoging van de structurele exploitatielasten met € 4.250 vanaf 2018 (programma 2).

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 011. Communicatie

   Besluit Er zijn deze week geen onderwerpen waarvoor actieve communicatie nodig is