25-06-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
25-06-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college refereert aan het gegeven dat zij hedenmiddag voor de laatste keer in huidige samenstelling bijeen is.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden..

  • 005. Aanleg tijdelijk parkeerterrein bij De Korf

   instemmen met de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein (38 parkeerplaatsen) op het gazon tussen de Olympiade/Nieuwe Tiendweg/Estafette

   Besluit Het college stemt met een ter vergadering aangeboden advies met betrekking tot de aanleg van een tijdelijke parkeervoorziening nabij winkelcentrum De Korf, in het kader van het herbestratingsplan Marathon/Sportsingel. De raad wordt per RIB op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling.

   Document(en)
  • 006. Vastelling Reglement van orde college van Burgemeester en wethouders

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van een redactionele aanpassing.

   Document(en)
  • 007. Vaststelling projectsubsidie Muziekschool 2017

   1. De projectsubsidie 2017 aan de Muziekschool Krimpen vast te stellen op € 71.000,00 2.Akkoord te gaan met het toevoegen van het positief resultaat 2017, te weten € 29.251,00 aan de algemene reserve.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Vaststelling projectsubsidie binnensport SYnerKri

   Te besluiten om 1.Projectsubsidie binnensport SYnerkri 2017 vast te stellen op € 302.000,00 2.Akkoord te gaan op de toevoeging van het positief resultaat van € 15.088,01 aan de bestemmingsreserves binnensport

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Vaststelling subsidie CapelleWerkt 2017

   1. Projectsubsidie CapelleWerkt 2017 inzake Kinderboerderij Klein Boveneind vast te stellen op € 234.125,00

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Gezondheid in Kaart 2018

   1. Kennis te nemen van de bijgevoegde kernboodschappen 2. De gemeenteraad door middel van de bijgevoegde brief te informeren 3. De kernboodschappen ter kennisname aan de Adviesraad Sociaal Domein en het Seniorenplatform te verzenden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Onderwijszorgarrangementen Rotterdamse scholen

   1. In te stemmen met de contracten inzake Onderwijszorgarrangementen Rotterdamse scholen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Verlenging overeenkomst Vluchtelingenwerk

   1.De overeenkomst met de stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland voor de begeleiding van statushouders met één jaar te verlengen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Aanwijzing en beëdiging leerplichtambtenaar

   1. Mevrouw J.C. Brouwer aan te wijzen als leerplichtambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 2. Mevrouw J.C. Brouwer te beëdigen als leerplichtambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Decembercirculaire 2017 gemeentefonds

   kennis te nemen van de decembercirculaire en de financiële gevolgen daarvan

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Communicatie

   Besluit Er worden afspraken gemaakt over externe communicatie door wethouder Oosterwijk.