25-04-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
25-04-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg deelt met het college hoe het proces met betrekking tot de functieverandering van het Waardhuis verloopt: begrotingswijziging in mei a.s. en ondertussen een RIB; eindredactie: wethouder Blankenberg. 2. Wethouder Oosterwijk meldt dat voor de vijver in het Zwaneneiland - zo heeft de Provincie te kennen gegeven - voor het komende seizoen een negatief zwemadvies van toepassing zal zijn. De raad wordt hiervan in kennis gesteld via een RIB. 3. Wethouder De Leeuw meldt dat hij met het bestuur van DCV overeenstemming heeft bereikt over een intentieverklaring met betrekking tot de (her-)ontwikkeling van de locatie. Deze komt komende week ter fiattering in het college. 4. Het college zal op 16 mei een thematisch college houden over het vraagstuk wat voor een type gemeenschap we vormen, welke trends daarin vallen te ontwaren en welke positie het gemeentebestuur daartegenover moet innemen. 5. Het college houdt op 23 mei een gezamenlijke bijeenkomst met het MT over de voorbereiding van de Kadernota 2018.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 18 april 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 18 april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Beschikbaar stellen middelen

    Het bedrag van € 25.000,- voor nieuw beleid beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van het Krimpens Contact Centrum (KCC).

    Besluit Conform advies besloten. De raad wordt per memo op de hoogte gesteld van de aanwending van deze in de begroting 2017 reeds voorziene middelen.

    Document(en)
   • 006. Uitslagenoverzicht TKV 2017

    Kennisnemen van het uitslagenoverzicht ‘Tweede Kamer verkiezingen 2017’ en besluiten een exemplaar te verstrekken aan de plaatselijke politieke partijen, collegeleden, raadsleden en burgerleden.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Het Krimpens Sociaal Team, capaciteit en expertise

    1. Akkoord gaan met het verstrekken van een aanvullende subsidie van € 32.304 aan Stek Jeugdhulp i.v.m. uitbreiding capaciteit en expertise van het Krimpens Sociaal Team.

    Besluit Conform advies besloten. Aandacht wordt gevraagd voor de vraag of dit besluit een begrotingswijziging nodig maakt. Zo dat het geval is kan die voor de raad van 22 juni worden aangeboden.

    Document(en)
   • 008. Begroting basistakenpakket GGD 2018

    1. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze uit te brengen over de begroting Basistakenpakket GR GGD-RR 2018 en kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van de GR GGD-RR. 2. De begroting Basistakenpakket GR GGD-RR 2018 gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor inwoners van Krimpen aan den IJssel.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Jaarstukken 2016, gewijzigde begroting 2017 en de

    De gemeenteraad voor te stellen om 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 3. In te stemmen met de ontwerp begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en hierbij het Algemeen bestuur mee te geven dat de transformatie ook vanuit een gezamenlijke opdracht voldoende aandacht moet hebben.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein; Kracht van K

    1. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de evaluatie van het beleidsplan Sociaal Domein.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Vaststelling projectsubsidie Fair Chance 2016

    De aan Stichting Fair Chance verleende subsidie vast te stellen op het verleende bedrag van € 5.000,-.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Vaststelling subsidie “Collectieve GGZ preventie"

    De aan Indigo verleende subsidie vast te stellen op het verleende bedrag van € 17.998,-.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet

    de raad voor te stellen om de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen conform bijgevoegd concept.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.