25-03-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
25-03-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Besluit Er is geen vast te stellen besluitenlijst.

  Document(en)
  • 004. Benoeming commissiegriffier a.i.

   1. de heer Paulus Felix Johannes van den Eijnden (Paul), geboren op 11 november 1956 te Den Haag en woonachtig te Capelle aan den IJssel met ingang van 20 maart 2014 en gedurende het zwanger-schaps-en ouderschapsverlof van mw. J.A.J. Van Aalst te benoemen als commissiegriffier a.i..

   Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere bespreking in met het voorstel.

   Document(en)
  • 005. Oordeel rechtmatigheid verkiezingen

   Besluit De heer Moerland deelt namens de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven mede dat naar het oordeel van de commissie de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

  • 005. Vragenhalfuur actualiteit

  • 006. Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadseleden

   Besluit De heer Moerland informeert de gemeenteraad dat de vergadering van de commissie in goede harmonie is verlopen. Hij leest het rapport van de raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven voor, waarin wordt gesteld dat alle bescheiden onderzocht en in orde bevonden zijn en de commissie adviseert tot toelating van de gekozen leden. De commissie adviseert overigens wel dat de gekozen leden de opgegeven nevenfuncties nogmaals nalopen op compleetheid en in geval van mogelijke belemmeringen nevenfuncties heroverwegen.

   Document(en)
   • 007. Afscheid raadsleden

    Namens de gehele raad spreekt de nestor van de raad. Vervolgens krijgen de fractievoorzitters gelegenheid de raad toe te spreken. Daarna spreekt de voorzitter van de gemeenteraad Tenslotte krijgen de afscheid nemende raadsleden gelegenheid om het woord te voeren.

    Besluit Namens de nestor van de raad (de heer Ponsen) spreekt diens dochter de vergadering toe. De nestor kijkt daarmee terug op een enerverende periode, waarin de leden Versnel, van 't Hoogerhuijs, Ponsen, Zweers, Bac, Van Geelen,en Hofs afscheid nemen van de gemeenteraad. Ook de fractievoorzitters van de SGP, VVD, PvdA, Leefbaar Krimpen, ChristenUnie, D66 en GroenLinks kijken terug en spreken de afscheid nemende leden toe. De heren Zweers en Versnel refereren daarbij ook aan hun eigen afscheid. De voorzitter memoreert vervolgens de achterliggende raadsperiode waarin veel vernieuwing plaatsvond. Zij reikt de Burgemeester van Waningpenning uit aan de heer Ponsen (VVD) en mevrouw van 't Hoogerhuijs (VVD) vanwege hun langdurige inzet. Ook reikt zij de Burgemeester van Waningpenning uit aan mevrouw Hofs. Mevrouw Hofs ontvangt tevens een Koninklijke Onderscheiding en wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mevrouw Hofs, mevrouw van 't Hoogerhuijs, mevrouw Bac, de heer Zweers en de heer Ponsen richten kort het woord tot de vergadering waarmee zij afscheid nemen.