25-03-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
25-03-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Prins meldt dat hij op 20 maart jl. samen met zijn collega van Capelle aan den IJssel het Sociaal Plan voor de transitie naar de GR IJsselgemeenten heeft ondertekend. 2. Wethouder Hofstra koppelt terug vanuit het bestuurlijk overleg op 20 maart jl. met de DCMR, waarin o.a. is gesproken over handhavingskwesties en over toename van het aantal bedrijven waarover de gemeente de bestuurlijk zorg krijgt. 3. Voorts meldt hij, dat van rijkswege een procedure gestart is tot aanwijzing van de Algerabrug en de Stormvloedkering als rijksmonument. 4. Het college ziet met tevredenheid terug op het proces van de verkiezingen; op de uitslagenavond bleef de einduitslag wel lang uit, hetgeen bij de evaluatie zal worden beschouwd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 18 maart 2013

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 18 maart 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 25 maart t/m maandag 31 maart

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 26 maart 2014

    Besluit De agenda wordt doorgnomen. Wethouder Prins zal het overleg bijwonen.

    Document(en)
    • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

     Besluit Er valt op dit moment geen nieuws te melden.

    • 007. Inrichtingsplan Krimpenerwaard College

     Te besluiten om 1. in te stemmen met het ontwerp-inrichtingsplan voor het Krimpenerwaard College en hiermee de inspraak in te gaan

     Besluit Conform advies besloten. Het college tekent hierbij aan, dat nog een definitieve keuze moet worden gemaakt over de inrichting van de kruising Groenendaal / Middenwetering.

     Document(en)
    • 008. "Signalering & Aanpak middelengebruik"

     Aan het Centrum voor Jeugd & Gezin een projectsubsidie van € 2.710,- te verlenen voor het uitvoeren van het preventieplan "Signalering & Aanpak middelengebruik jeugdigen".

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 009. Implementatie bedrijfsvoering NEN 3140

     1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het aanstellen (aanwijzen) van een Installatieverantwoordelijke.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Werktijden

     1. De CAR-UWO te wijzigen in verband de werktijden overeenkomstig de LOGA-brief van 4 juli 2013. 2. De Werktijdenregeling 2014 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Werktijdenregeling en de bijzondere werktijdenregelingen van 15 februari 2002. 3. In afwijking van punt 2 blijft artikel 7 van de Werktijdenregeling van 15 februari 2002 gehandhaafd. 4. Het Besluit Werktijden en andere regelingen, evenals de Regeling Verblijfkosten 2014 vast te stellen onder intrekking van de daarin genoemde regelingen. 5. Dit besluit in werking te laten treden de dag na de bekendmaking en terug te laten werken voor wat betreft punt 1 tot 1 januari 2014 en voor wat de punten 2 tot en met 4 tot 1 april 2014.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)