25-02-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
25-02-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Prins meldt dat op 24 februari jl. overeenstemming is bereikt met de GO's van Krimpen en Capelle over het Sociaal Plan voor de realisering van de GR IJsselgemeenten. Het bereikte akkoord wordt met een positief advies van de vakbonden aan hun leden voorgelegd. 2. Wethouder Blankenberg meldt dat het Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap in gesprek is met de eigenaar van de Golfbaan over aanpassing van de pachtsom voor de toekomst. 3. Voorts doet hij verslag van een gesprek met de Buurtvereniging Schilderswijk, waar de mogelijkheid is besproken tot een actievere rol bij de buurtpreventie. Afgesproken wordt dat meldingen die bij de gemeente binnenkomen voortaan tevens ter kennis worden gebracht van de Buurtvereniging. 4. Wethouder Hofstra stelt het college op de hoogte van de interne discussies over de inrichting van de toegang van de gemeentelijke organisatie en de zorgaanbieders met het oog op de uitvoering van de drie decentralisaties. 5. Het college neemt kennis van de reactie van Stem van Krimpen op de brief van het college naar aanleiding van de tweede open brief over het al dan niet houden van een burgerraadpleging rondom de herindeling. 6. De burgemeester informeert het college over de wijze van invulling van het griffierschap gedurende de periode van het zwangerschap- en aansluitend ouderschapsverlof van de huidige griffiemedewerkster.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 18 februari 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 18 februari 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 25 februari t/m maandag 3 maart 2014

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt (wethouder Prins is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Agenda Bestuurlijk REO Vergadering 27 februari 2014

    Besluit Er wordt kennis genomen van de vergadering van het REO. Wethouder Prins zal hier onze gemeente vertegenwoordigen.

    Document(en)
    • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

     Besluit De gemeentesecretaris meldt vanuit de Stuurgroep Huisvesting van hedenmorgen, dat aannemer Martens nog geen uitvoeringstekeningen ter toetsing respectievelijk goedkeuring heeft ingediend. Voorts meldt hij dat de interieurarchitect voor deze week een viertal sessies heeft belegd om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van het nieuwe gebouw. Het daarvoor benodigde budget wordt aan de raad in zijn vergadering van 6 maart a.s. gevraagd.

    • 007. Voorbereiding commissievergadering 27-2

     Besluit Het college wijdt een voorbereidende bespreking aan deze vergadering.

    • 008. Voorzieningendiscussie

     De door de fractie van de CU gestelde (technische) vragen beantwoorden.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 009. Voortgangsrapportages Wmo en Volksgezondheid

     1. De voortgangsrapportages over de uitvoering van de nota’s “Samen verder” (Wmo) en “Samenwerken voor gezondheid” vast te stellen; 2. De gemeenteraad, de Wmo-adviesraad, het Seniorenplatform en de Sportraad met beide rapportages te informeren over de voortgang.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Resultaten/verbeterpunt klanttevredenheidsonderz.

     1. De gemeenteraad via een RIB te informeren over de resultaten en verbeterpunten uit de klanttevredenheidsonderzoeken Wmo 2012 en 2013 (incl. Advies Wmo-Adviesraad).

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Schriftelijke vragen maatschappelijke stage

     1. Bijgevoegde brief te verzenden aan de SGP-fractie en de overige raadsleden als reactie op de schriftelijke vragen over de maatschappelijke stage.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Leefbaa

     1. In te stemmen met de inhoud van de concept-brief aan de fractie Leefbaar Krimpen, waarin wordt ingegaan op de schriftelijke vragen van de fractie met betrekking tot leegstand winkelcentra; 2. De brief te versturen aan de fractie Leefbaar Krimpen en in afschrift aan de overige raadsleden.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 013. Deltraprogramma Rijnmond Drechtsteden

     1. in beginsel in te stemmen met de hoofdlijnen van het concept eindadvies van de Stuurgroep Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden; 2. in aanvulling op de reactie van de Stadsregio Rotterdam door middel van bijgevoegde concept-brief een tweetal algemene en enkele specifieke onderdelen onder de aandacht van de Stuurgroep te brengen; 3. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde concept-RIB

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 014. Herziening beschikking rivervoices 2014

     De beslissing tot afwijzing te herzien en alsnog de erkenningsubsidie 2014 te verlenen en gelijk vast te stellen. Op 15 januari 2014 ontvingen wij een bezwaarschrift met het argument dat er per 1-1-2014 twee leden van buiten Krimpen aan den IJssel het lidmaatschap hebben opgezegd. Hierdoor is er een andere verdeling in het ledenaantal ontstaan, namelijk van de 56 leden in het totaal, wonen er 28 in Krimpen aan den IJssel, waardoor ze wel voldoen aan de subsidiebeleidsregel.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 015. Overgang van CKGO naar Onderzoeksraad

     1. akkoord te gaan met de overgang CKGO naar Onderzoeksraad

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 016. Budgetautorisatie

     1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde budgetautorisatievoorstel aan te passen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)