24-11-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
24-11-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk deelt met het college zijn inspanningen en ondervonden wederwaardigheden met betrekking tot de problematiek van de duivenoverlast in het centrum. 2. Hij koppelt terug vanuit het DB TBK over de toekomst van deze gemeenschappelijke organisatie. Van de zijde van Krimpenerwaard wordt een technische aanpassing van de regeling voorbereid. 3. Hij kondigt aan dat er komende week een nadere advisering komt met betrekking tot de toekomst van het Onderdak 4. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit het Portefeuillehouders overleg Wonen waarin o.a. gesproken is over het werkingsgebied van corporaties, alsook over de opvang van vluchtelingen. 5. Op voorstel van wethouder Blankenberg besluit het college akkoord te gaan met de actualisering van het Regionaal Sociaal Statuut van QuaWonen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 november 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 17 november 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 24 november tot en met maandag 30 november 2016

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar).

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit Er zijn deze week geen besyuurlijke vergaderingen in Metropolitaan verband.

  • 006. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

   Besluit De gemeentesecretaris deelt met het college vanuit het kernteam van hedenmorgen de actuele situatie met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in De Stuw. Inmiddels begint ook gaandeweg scherper zicht te ontstaan op de werkelijke kosten en daartegenover staande rijksvergoedingen. De mogelijkheid wordt bezien in de begrotingswijziging van december a.s. hierover relevante informatie op te nemen.

  • 007. Herziening welstandsnota

   1.In te stemmen met de nieuwe welstandsnota; 2.De welstandsnota ter behandeling laten agenderen voor de vergadering van de besluit voorbereidende raadscommissie van 3 december 2015, om daarna; 3.De gemeenteraad, conform bijgevoegd raadsvoorstel, te verzoeken de nieuwe welstandsnota vast te stellen in de raadsvergadering van 17 december 2015, dit onder intrekking van de huidige welstandsnota per 1 januari 2016. De inwerkingtreding van de nieuwe welstandsnota kan vervolgens plaatsvinden op 1 januari 2016.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Groot onderhoud Algerabrug 2016

   1. de noodzakelijk te plegen groot onderhoudswerkzaamheden aan de aanbrug van de Algerabrug uit te voeren (met een volledige afsluiting gedurende één kalenderweek) in de zomer van 2016, overeenkomstig het advies en plan van aanpak zoals verwoord in de rapportage “Groot onderhoud Algerabrug 2016”

   Besluit Conform advies besloten. Het gesprek met de raadscommissie (voorzien voor 3 december a.s.) kan in het openbaar plaatsvinden.

   Document(en)
  • 009. Beheerverordening begraafplaatsen

   1. De raad voorstellen om de Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen. 2. Instemmen met twee notities waarin op eerdere vragen uit de raad wordt ingegaan. 3. Het Ruimingsprotocol vaststellen. 4. Kennisnemen van de Beleidsregels en nadere voorschriften (deze kunnen formeel pas worden vastgesteld nadat de raad de Beheerverordening heeft vastgesteld)

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Toezicht Wmo 2015-2016

   1. De GGD Rotterdam Rijnmond de opdracht te verlenen de functie van toezichthouder Wmo uit te oefenen voor de periode 1 september 2015 tot en met 31 december 2016; 2. Voor de uitvoering van punt 1, de overeenkomst 'toezichthouderschap Wmo 2015-2016' met de gemeente Rotterdam aan te gaan; 3. Wethouder Marco Oosterwijk vertegenwoordigingsbevoegdheid te geven de overeenkomst te ondertekenen. 4. De door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam aangestelde toezichthouders-Wmo bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, aan te wijzen als toezichthouder Wmo; 5. De kosten ad € 6.572,- betreffende 2016 en verder, dekken binnen de begroting van de Wmo.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Nieuwe Algemene Subsidieverordening

   1. Toe te werken naar een nieuwe ASV ingaand per subsidiejaar 2018 in plaats van 2017. 2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Promen

   1. In principe de 'Wijzigingsregeling gemeenschappelijke regeling Promen 2015" vast te stellen; 2. Een definitief besluit inzake de 'Wijzigingsregeling gemeenschappelijke regeling Promen 2015' te nemen na verkregen toestemming van de gemeenteraad; 3. Het concept-raadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de 'Wijzigingsregeling gemeenschap-pelijke regeling Promen 2015' en 'Vaststelling Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Krimpen aan den IJssel 2015' vast te stellen; 4. Het voorstel inzake de 'Wijzigingsregeling gemeenschappelijke regeling Promen 2015' en 'Vaststelling Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Krimpen aan den IJssel 2015' ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Belasting- en tariefvoorstellen 2016

   1. de belasting- en tariefvoorstellen 2016, de belastingverordeningen 2016 en het tarievenbesluit 2016 aan de gemeenteraad aan te bieden, ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 17 december 2015.

   Besluit Conform advies besloten. De portefeuillehouder Financiën is gemachtigd nog enkele aanpassingen van redactionele aard door te voeren.

   Document(en)
  • 014. Controleprotocol jaarrekening 2015

   1. Het conceptcontroleprotocol aan de raad ter vaststelling aan te bieden

   Besluit Conform advies besloten. De portefeuillehouder Financiën is gemachtigd nog enkele aanpassingen van redactionele aard door te voeren.

   Document(en)
  • 015. Stormschade Comenius College

   1. Aan het bestuur van Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving een vergoeding te betalen van € 6.642,69 ter vervanging en herstel van hekwerk en herstel dakbedekking als gevolg van stormschade d.d. 31 maart 2015.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Benoeming leden RvT Stichting "BLICK op onderwijs"

   De gemeenteraad voor te stellen de leden van de eerste Raad van Toezicht van de Stichting "BLICK op onderwijs" (fusie OPOCK en VOCA) te benoemen. (aangepast voorstel)

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 017. Naamgeving openbare ruimten

   Te besluiten om 1. Voor de nieuwe openbare ruimte van het bouwplan ‘Prinsessenpark’ de naam “Oranjesingel” vast te stellen, conform de situatietekening als aangegeven in bijlage 1. 2. Voor de looppaden en het park tussen de appartementencomplexen de naam ‘Prinsessenpark’, conform de situatietekening als aangegeven in bijlage 1. 3. De benaming van de oude openbare ruimten te weten “Prinses Irenestraat”, Prinses Marijkestraat”, “Prinses Margrietstaat” en “Oranjelaan” in te trekken.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 018. Vaststelling inspraakrapport herstraten Parkzoom

   De inspraakprocedure voor genoemd plan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegde inspraakrapport waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en verwerkt.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 019. Gladheidsbestrijdingsplan 2015-2020

   1. In te stemmen met het gladheidsbestrijdingsplan Krimpen aan den IJssel 2015-2020 2. De strooiroutes vast te stellen 3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de RIB enige redactionele aanpassing ondergaat.

   Document(en)
  • 020. ontwerp-legger primaire waterkeringen

   1. Kennis te nemen van de ontwerp-legger 2. Het Hoogheemraadschap berichten dat u hierover geen op- of aanmerkingen hebt

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 022. Communicatie

   Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot de agendapunten 8 (groot onderhoud Algerabrug) en 19 (gladheidsbestrijding).