24-10-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
24-10-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt, dat binnen het Georganiseerd Overleg overeenstemming is bereikt over het Sociaal Plan voor de Muziekschool. De officiële ondertekening staat gepland voor 30 oktober a.s. 2. Het college stemt in met de aangereikte beantwoording van de technische vragen over de ontwerpbegroting 2018-2021 die door de fracties van SGP en Stem van Krimpen zijn ingediend. 3. Het college spreekt over de bestuursvergadering van de GR IJsselgemeenten van 26 oktober en laat zich door de gemeentesecretaris informeren over de stand van zaken in het proces van de ontwikkeling van de GR.

 2. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

  Document(en)
 3. 005. Stand van zaken ingebruikneming vleugel raadhuis

  “Wesley Duits en Wilco Mastenbroek gaan hierover met het college in gesprek

  Besluit Dit agendapunt wordt overgeheveld naar de vergadering van 31 oktober 2017.

 4. 006. Afrekening nieuwkomersgroep 2015-2016 OBS Kortland

  Aan de stichting Blick op onderwijs een bedrag van € 5.314 te betalen in verband met het tekort op de exploitatie van de nieuwkomersklassen 2015-2016.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 5. 007. Aansluiting Landelijke Voorziening WOZ

  1. Kennis te nemen van de brief van de Waarderingskamer 2. In te stemmen met de concept brief aan de Waarderingskamer.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 6. 008. Project '(On)eigenlijk gebruik van gemeentegrond'

  1. Het project voort te zetten en in 2018 af te ronden; 2. Schadevergoeding te eisen in geval van verjaring; 3. In bijzondere gevallen aan de huidige gebruiker een bruikleenovereenkomst aan te bieden; 4. Met QuaWonen toe te werken naar één overkoepelende afspraak voor alle huurders die gemeentegrond (on)eigenlijk gebruiken; 5. De raad voor te stellen de begroting 2017 te wijzigen.

  Besluit Besloten wordt tot een iets gewijzigde aanpak van het project, met dito financiële consequenties. Dit wordt door middel van een raadsvoorstel bij de raad aanhangig gemaakt.

  Document(en)
 7. 009. Antwoordbrief fractie Stem van Krimpen

  1. Akkoord te gaan met verzending van de antwoordbrief aan de fractie Stem van Krimpen naar aanleiding van hun vragen over de informatieavond van het project Snippergroen voor huurders van Qua Wonen.

  Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen van de uitgaande brief.

  Document(en)
 8. 010. Antwoordbrief SGP-fractie

  1. Akkoord te gaan met verzending van de antwoordbrief aan de SGP-fractie naar aanleiding van hun vragen over de informatieavond van het project Snippergroen voor huurders van Qua Wonen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 9. 011. Begrotingswijziging 23 november 2017

  de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 10. 012. Logopedische screening 2017 - 2018

  1. De logopedische screening vanaf 2017 – 2018 te continueren en te laten uitvoeren door logopediepraktijk “Lek en IJssel”.

  Besluit Aangehouden.

  Document(en)
 11. 013. Nieuwbouw gebouwen 5 en 6 Prinsessenpark

  1. In te stemmen met de inhoud van het ontwerp-uitwerkingsplan voor de gebouwen 5 en 6 van het project Prinsessenpark; 2. In te stemmen met de inhoud van het ontwerp-besluit hogere grenswaarden voor de woningen in de gebouwen 5 en 6 van het project Prinsessenpark; 3. Het ontwerp-uitwerkingsplan met code NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhofG56-on01 op grond van de Wet ruimtelijke ordening op de gebruikelijke wijze openbaar bekendmaken en gedurende 6 weken ter inzage leggen; 4. Het ontwerp-besluit hogere grenswaarden op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder tegelijkertijd met het ontwerp-uitwerkingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  Besluit Conform advies besloten. Het college vraagt aandacht voor de tijdige relatie van nieuwbouwprojecten en WMO-voorzieningen.

  Document(en)
 12. 014. Initiatief QuaWonen appartementen Meerkoetstraat

  1. Kennis te nemen van het initiatief van QuaWonen om 40 sociale huurappartementen te bouwen op de locatie tussen Meerkoetstraat en Nieuwe Tiendweg (oude locatie van gezondheidscentrum); 2. Te constateren dat dit initiatief ruimtelijk en maatschappelijk gewenst is; 3. De gemeenteraad te informeren over dit initiatief door middel van de opgestelde raadsinformatiebrief.

  Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in plaats van een RIB een Raadsmemo wordt verstuurd.

  Document(en)
 13. 015. beantwoording brief VVE Van Scorelstraat

  1. De aanvullende vragen van de VVE Van Scorelstraat over het (vermeend) in afwijking bouwen van de omgevingsvergunning voor het appartementengebouw Ravesteyn beantwoorden volgens bijgaande conceptbrief.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 14. 017. Vervanging van credit- en debet inkoopfacturen GR

  1. Het “Handboek ter verkrijging van een machtiging tot vervanging van archiefbescheiden van de credit- en debet inkoopfacturen als bedoeld in artikel 7 Archiefwet 1995” vast te stellen. 2. Besluiten om de Taakgroep Crediteuren Capelle aan den IJssel te machtigen om de facturen van ingekomen credit- en debet inkoopfacturen van IJsselgemeenten te vervangen volgens de in het Handboek beschreven procedure. 3. Uw besluit via een openbare kennisgeving bekend te maken (ex. Artikel 6 archiefbesluit 1995).

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 15. 018. Vaststelling subsidie 2016 Molukse Ouderen

  1. De projectsubsidie 2016 vast te stellen op het verleende bedrag à € 4.185 met toepassing van de hardheidsclausule wegens te laat indienen van de aanvraag.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 16. 019. Aanvraag vergunning Leegstandswet

  Aan QuaWonen met ingang van 11 oktober 2017 een vergunning te verlenen tot het verhuren van enkele woningen op basis van de Leegstandswet. Het betreft de volgende adressen: • A. Schweitzerlaan 73 te Krimpen aan den IJssel • A. Schweitzerlaan 69 te Krimpen aan den IJssel • Boerhaavelaan 8 te Krimpen aan den IJssel

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 17. 020. Aanpassing VNG statuten

  In te stemmen met wijziging van de VNG statuten

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 18. 021. Visitatierapport QuaWonen 2013-2016

  1. met instemming kennis te nemen van het Visitatierapport QuaWonen 2013-2016, 2. het rapport met QuaWonen te bespreken tijdens het in het voorjaar van 2018 te houden Bestuurlijk Overleg Gemeente-QuaWonen.

  Besluit Conform advies besloten. Het college neemt met voldoening kennis van de visitatierapportage.

  Document(en)
 19. 022. Aanvulling mandaat IJsselgemeenten

  1. Het bijgevoegde 'Aanvullend besluit tot mandatering bevoegdheden aan IJsselgemeenten 2017' vast te stellen. 2. Dit besluit in werking te laten treden de dag na de bekendmaking.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 20. 023. Tussentijdse evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein

  1. In te stemmen met het document Tussentijdse evaluatie 2017 - Beleidsplan Sociaal domein Kracht van Krimpen 2015-2019. 2. De Adviesraad Sociaal Domein, Seniorenplatform en Klankbordgroep Jeugd gelegenheid geven een advies uit te brengen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 21. 024. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in KST

  1. Aan het KST, basisteam Complexe Volwassenen Zorg, de expertise van een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige toevoegen. 2. Aan Parnassia Groep een projectsubsidie voor 2017 en 2018 beschikbaar te stellen voor de inzet van de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige voor 12 uur per week voor een bedrag van € 9.720 voor 2017 en een bedrag van € 56.160 voor 2018.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 22. 025. Vaststellen inspraakrapportages

  1. De inspraakrapportage inzake de ondergrondse restafvalcontainer aan de Weteringsingel vast te stellen. 2. De inspraakrapportage inzake de ondergondse restafvalcontainer en GFT cocon aan de Stormpolderdijk vast te stellen.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 23. 027. Openbaar watertappunt Oasen

  In te stemmen met het plaatsen van een openbaar watertappunt door Oasen op het Koningin Wilhelminaplein

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 24. 028. Benoeming en beeindiging leden ASD

  1.De heer B. Prins per 1 oktober 2017 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. 2. Het lidmaatschap van mevrouw A. Oversluizen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 januari 2018 te beëindigen omdat ze zelf heeft aangegeven te willen stoppen met haar functie in de Adviesraad Sociaal Domein. 3. Het lidmaatschap van mevrouw M. Lammens als lid van de Adviesraad Sociaal Domein per 1 oktober 2017 te beëindigen omdat ze zelf heeft aangegeven te willen stoppen met haar functie in de Adviesraad Sociaal Domein.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 25. 029. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

  De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om vóór 1 december 2017 wensen en bedenkingen in te dienen ten aan zien van het ontwerpbesluit tot oprichting van de stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond per 1 januari 2018.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 26. 033. Communicatie

  Besluit Afspraken worden gemaakt over het persmoment op 26 oktober.