24-07-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
24-07-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: drs. A. Hofstra, J.H. Blankenberg, mr. drs. A. E. Bosker Afwezig: A. Boele, L.M. Huizer, A. Prins 1. Wethouder Hofstra deelt mee dat hij overleg heeft gevoerd over de toekomst van de bibliotheek (mogelijke samenwerking met Rotterdam). Verder is hij aanwezig geweest bij de opening van de expositie van Fred Rolloos in de Tuyter. 2. Wethouder Blankenberg is op bezoek geweest bij het Ondernemershuis in Rotterdam-Zuid. Ook staatssecretaris De Krom was daar. Het Ondernemershuis verleent o.a. diensten ten behoeve van mensen die vanuit de bijstand een bedrijf willen starten. 3. Het college staat stil bij het feit dat een journalist van het AD informatie aan het verzamelen is over de beoogde samenwerking tussen Capelle en Krimpen en de zienswijzen die het college vanuit de Krimpense raad heeft ontvangen. 4. De secretaris deelt mee dat de koeling in het kantoorgedeelte van het raadhuis het heeft begeven. De koeling zal worden vervangen ten laste van het Calamiteitenonderhoud Raadhuis.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 juli 2012

  Besluit Wordt vastgesteld

 3. 004. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit Voor kennisgeving aangenomen.

 4. 005. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 24 juli t/m maandag 30 juli 2012

  Besluit Op 24 juli in de avond is wethouder Hofstra bereikbaar. Voor het overige wethouder Blankenberg. Vanaf 28 juli is Steven Prins fungerend gemeentesecretaris.

 5. 006. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Geen vergaderingen

 6. 007. Voorziening onderwijshuisvesting

  Te besluiten om 1. In te stemmen met het uitvoeringsplan voor het vervangen van radiatoren en CV-leidingen van de Jacobus Koelmanschool. 2. De vergoeding te bepalen op € 36.378,-- inclusief BTW

  Besluit Conform besloten

  Document(en)
  • 008. Projectsubsidie DBWZ

   1. Een projectsubsidie van € 13.994,- te verlenen aan Het Meldpunt Capelle/Krimpen aan den IJssel voor de organisatie van een open inloop voor vergeetachtige/dementerende in 2012.

   Besluit Conform besloten

   Document(en)
   • 009. Subsidie combinatiefunctionaris Sport

    Te besluiten om 1. De vastgestelde subsidie 2011 à € 40.000 -met toepassing van de hardheidsclausulenaar het maximumbedrag à € 50.000 te herzien. 2. De verleende subsidie 2012 à € 40.000 naar het maximum van € 50.000 te herzien.

    Besluit Conform besloten

    Document(en)
    • 010. Jaarrekening 2011 OPOCK

     Te besluiten om 1. de raad voor te stellen de jaarrekening 2011 van de Stichting OPOCK goed te keuren. 2. kennis te nemen van de managementrapportage over het eerste kwartaal 2012.

     Besluit Conform besloten

     Document(en)
     • 011. Onderwijshuisvestingsprogramma 2013

      Te besluiten om: 1. Het onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht 2013 voorlopig vast te stellen. 2. Schoolbesturen in het overleg van 10 september 2012 in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de voorgenomen inhoud naar voren te brengen.

      Besluit Conform besloten.

      Document(en)
      • 012. Woonrijpmaken Lansingh-Zuid 8a en reconstructie Ouverturelaan

       Te besluiten om 1. het civieltechnische werk woonrijpmaken Lansingh Zuid 8a + reconstructie Ouverturelaan te gunnen aan R&B Infra Structuren te Bergambacht voor een bedrag van € 259.000,-.

       Besluit Conform besloten. Het college is desgevraagd bereid om het besluit tot gunning te mandateren aan de directeur Ruimte onder de voorwaarden dat gunning binnen het (al eerder) vastgestelde krediet plaatsvindt en dat de ‘kredietbewaking’ van woonrijpmaken anderszins verzekerd blijft.

       Document(en)