24-06-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
24-06-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit de gezamenlijke vergadering van de raadscommissies van Capelle en Krimpen op 17 juni jl. over de voorgenomen fusie van OPOCK met het IJsselcollege. 2. Hij meldt vervolgens, dat in de informatieve commissie van 18 juni jl. is gesproken over de door het college voorgenomen nieuwe begrotingsindeling. Het voornemen als zodanig is daar in beginsel positief ontvangen. 3. Hij is op 22 juni jl. in gesprek geweest met bewoners van de Schilderswijk, over de realisering van een nieuwe speelplaats. Inzet van het college is maximaal ruimte aan particulier initiatief te geven. 4. Het college besluit een RIB te verzenden over het besluit van de Eerste Kamer tot goedkeuring van het wetsvoorstel voor de herinrichting van de Krimpenerwaard, in relatie tot de Arhi-procedure. 5. Wethouder Oosterwijk meldt, dat hij op 22 juni jl. een bijeenkomst van wethouders Economische Zaken binnen het verband van de MRDH heeft bijgewoond, waarin een startpunt is gemaakt voor de gezamenlijke Economische Agenda. 6. Wethouder Boudesteijn geeft het college kennis van ontwikkelingen die zich aandienen met betrekking tot de aanwijzing van de Algerakering en -brug als gemeentelijk c.q. Rijksmonument. 7. Hij geeft, door middel van een presentatie van Leendert Vermeulen, het college inzicht in de stand van zaken van de voorbereidingen voor invoering van het wijkwethouderschap. Na de vakantieperiode zal aan de raad een samenhangend document worden aangeboden. Reeds nu wordt de raad geïnformeerd over de wijkindeling en de toedeling daarvan aan de collegeleden. 8. IHC Merwede heeft het “Predicaat Koninklijk” verworven. Het bedrijf gaat verder onder de naam Royal IHC. Het gemeentebestuur heeft een felicitatiebrief gestuurd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 16 juni jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 24 juni t/m maandag 30 juni 2014

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Blankenberg is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Besluit De agenda’s worden besproken en de afvaardiging vanuit het college afgesproken.

    Document(en)
    • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

     Besluit Actuele ontwikkeling bij dit onderwerp komen aan de orde bij de agendapunten 11 en 13.

    • 007. Voorziening onderwijshuisvesting Octaaf/ Mozaïek

     1. In te stemmen met het uitvoereingsplan voor vervanging van de CV radiatoren, convectoren en leidingen in het gebouw van rkbs Het Octaaf en gbs Het Mozaïek gehuisvest in het pand aan de Da Capo en Una Corda te Krimpen aan den IJssel. 2. De vergoeding te bepalen op € 109.913,38 inclusief 21% BTW en 7,5 % voorbereidings- en begeleidingskosten.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 008. Vaststelling inspraakrapport asfalterenAalberslaan

     1. De inspraakprocedure voor genoemd plan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegde inspraakrapport waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en verwerkt.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 009. Principeverzoek herontwikkeling perceel Graskade 9

     1.In principe in te stemmen met de stedenbouwkundige bouwregels (d.d. 06-06-2014) voor dit perceel en het ingediende schetsplan (d.d. 12-06-2014); 2.In principe voornemens te zijn om de procedure tot het afwijken van het bestemmingsplan in gang te zetten (uitgebreide voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning, artikel 3.10, lid 1 onder a Wabo) nadat van initiatiefnemer een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing is ontvangen; 3.Verzoeker van het principeverzoek conform bijgevoegde brief te informeren;

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Volwasseneneducatie

     1. De Raamovereenkomst Uitvoering Volwasseneneducatie 2013-2014 met het Zadkine te beëindigen per 1 januari 2015 middels bijgevoegde brief.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Budgetautorisatie juli 2014

     de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde budgetautorisatievoorstel aan te passen.

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de toelichtende tekst redactioneel wordt aangepast.

     Document(en)
    • 012. Subsidie Molukse Ouderendag in Barneveld

     1. Het subsidieverzoek van de werkgroep Molukse ouderen voor het bezoeken van de jaarlijkse Landelijke Molukse Ouderendag - met toepassing van artikel 22 van de ASV (Hardheidsclausule) i.v.m. te late indiening - te honoreren voor een bedrag van € 1.250,- en gelijktijdig vast te stellen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 013. Ontwerp inrichtingspl. buitenruimte nieuw raadhuis

     1. In te stemmen met het voorliggende inrichtingsplan buitenruimte en het plan vrijgeven voor een eerste consultatieronde met de omgeving.

     Besluit Conform advies besloten, met de kanttekening dat de trap geen onderdeel uitmaakt van het inspraakproces voor de buitenruimte: zij is onderdeel van het bouwplan.

     Document(en)