24-05-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
24-05-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn meldt dat op 7 juni a.s Synerkri in het college een presentatie geeft van haar voorstel voor cultureel programma voor De Tuyter. 2. Wethouder De Leeuw doet mededeling van het bezoek dat hij op 21 mei jl. samen met de burgemeester bracht aan de Reddingsbrigade. De Krimpense afdeling is onderdeel geworden van de Nationale Vloot. 3. De burgemeester doet mededeling van de stand van zaken in werving van leden voor de Referendumcommissie. 4. Wethouder Oosterwijk meldt dat op 19 mei jl. de Alliantie Duurzaam Rijnmond in Krimpen heeft vergaderd. Ingezet wordt op een integratie met de Bestuurlijke Tafel Energie van de MRDH. Er wordt een concrete agenda voorbereid.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 mei 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 17 mei 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college bespreekt de aanwezigheid c.q. vertegenwoordiging bij de verschillende uitnodigingen.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit De agenda wordt besproken. De burgemeester zal de AB-vergadering bijwonen.

    Document(en)
    • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

     Besluit De burgemeester deelt met het college de recente stand van zaken. Er is door COA nog niet gestart met het initiatief om te komen tot een bewonerscommissie.

    • 006. aanwijzing kernwerkgebied voor woningcorporaties

     1. Kennis te nemen van de voorlopige besluiten van de colleges van B&W van de gemeenten in het beoogd kernwerkgebied; 2. De reacties op de ontvangen voorlopige besluiten en zienswijzen, zoals verwoord in de nota van beantwoording, vast te stellen en de partijen die gereageerd hebben daarvan in kennis te stellen; 3. In lijn met het reeds in uw vergadering van 12 april jl. genomen voorlopig besluit, aan de minister van Wonen en Rijksdienst te adviseren om het gebied van de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam aan te wijzen als kernwerkgebied voor de woningcorporaties en een hiertoe strekkend verzoek in te dienen; 4. De voorzitters van de regionale overleggen wonen in de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam - de heer Kuiper, mevrouw Blok en de heer Versluijs - te machtigen dit verzoek namens de deelnemende gemeenten aan de minister van Wonen en Rijksdienst aan te bieden. 5. Het bijgevoegde besluitblad te ondertekenen en uiterlijk 15 juni a.s. te sturen naar: kernwerkgebied_woningwet@zoetermeer.nl.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 007. Voortgang accountantscontrole 2015

     1. Kennis te nemen van de voortgang van het accountantsonderzoek 2. De jaarrekening 2015 te versturen en het rapport en de verklaring na ontvangst van de accountant na te zenden

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de (nu nog ontbrekende) bestuurlijke samenvatting per mail langs de collegeleden zal worden geleid. Eindredactie: wethouder De Leeuw. Ingezet wordt op toezending van de Jaarrekening 2015 per raadsmemo, vooruitlopend op een definitief raadsvoorstel, dat wordt uitgebracht zodra de Accountantsrapportage is ontvangen.

     Document(en)
    • 008. Nota verbonden partijen

     1. De Raad te verzoeken om te besluiten conform raadsvoorstel.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Communicatie

     Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.