24-04-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
24-04-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  Besluit De voorzitter opent de vergadering.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De heren Butter (PvdA) en Van der Ven (LK) zijn afwezig.

 3. 003. Besluitenlijst

  Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 maart 2014, 25 maart 2014 en 27 maart 2014.

  Besluit De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 4. 004. Instellen Commissie Onderzoek Geloofsbrieven

  Te besluiten om: 1. Te benoemen als leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven: • Dhr. P.J. Moerland • Dhr. A.H. Poelman • Mw. K.M. Jaarsma – Osseweijer 2. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven aan te stellen ten behoeve van onderzoek van geloofsbrieven van: • Mw. Anagni tijdens de raadsvergadering van 24 april • Nieuw aantredende raadsleden tijdens de raadsvergadering waarin raadsleden worden benoemd volgend op collegevorming.

  Besluit De voorzitter benoemt de heren de Leeuw (CDA) en Bitter (SvK) als leden van het stembureau. Er wordt vervolgens schriftelijk gestemd over de instelling van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven. Namens het stembureau doet de heer de Leeuw verslag dat er 18 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 1 ongeldig en 17 op de voorgestelde kandidaten. Daarmee zijn de heer Moerland, de heer Poelman en mevrouw Jaarsma benoemd als leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven.

  Document(en)
 5. 005. Onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen raadslid

  De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven onderzoekt de geloofsbrieven van mevrouw Anagni en adviseert over de toelating tot de gemeenteraad.

  Besluit De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven onderzoekt de geloofsbrieven van mevrouw Anagni. De heer Moerland leest namens de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven het rapport voor, waarin wordt gesteld dat alle bescheiden onderzocht en in orde bevonden zijn en de commissie adviseert tot toelating van mevrouw Anagni.

 6. 006. Beëdiging raadslid

  Raadsleden leggen de eed of belofte af waarmee zij toetreden tot de gemeenteraad. Mevrouw Anagni zal de eed afleggen.

  Besluit De voorzitter feliciteert mevrouw Anagni met haar benoeming en leest de eed voor. Mevrouw Anagni legt vervolgens in handen van de voorzitter de eed af.

 7. 007. Benoeming plaatsvervangend raadsvoorzitter

  Te besluiten om: 1. De heer J. Butter te benoemen als plaatsvervangend raadsvoorzitter.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel, waarmee de heer Butter als plaatsvervangend raadsvoorzitter wordt benoemd.

  Document(en)
 8. 008. Benoeming en beëdiging burgerleden

  Te besluiten om: Te benoemen en beëdigen als burgerleden: • Mw. Lingen - Breedveld (SvK) • Mw. Bac - Engels (VVD) • De heer van Geelen (PvdA) • Mw. Bregman - van Sorge (CU) • De heer Köster (D66)

  Besluit De raad stemt zonder verdere discussie in met het voorstel, waarmee mevrouw Lingen-Breedveld (SvK), mevrouw Bac-Engels (VVD), de heer Van Geelen (PvdA), mevrouw Bregman-van Sorge (CU en de heer Köster (D66) tot burgerlid worden benoemd. De voorzitter feliciteert de gekozenen en licht vervolgens de werkwijze toe waarna zij de burgerleden uitnodigt voor haar plaats te nemen. Zij leest de eed voor. Mevrouw Bac-Engels, de heer Van Geelen en mevrouw Bregman-van Sorge leggen vervolgens in haar handen de eed af. De voorzitter leest de belofte voor. Mevrouw Lingen-Breedveld en de heer Köster leggen in haar handen de belofte af.

  Document(en)
 9. 009. Benoemingen raads-en burgerleden in commissies e.d

  1. Door middel van een stemming te voorzien in de benoemingen voor de werkgroep raadscommunicatie. 2. Door middel van een stemming te voorzien in de vacatures voor leden van de leden van de auditcommissie. 3. Door middel van een stemming te voorzien in de vacatures voor presidiumleden.

  Besluit Op voorstel van de voorzitter worden de stemmingen in één ronde uitgevoerd. Zij merkt hierbij op dat ook mevrouw Jaarsma voorgedragen wordt voor de auditcommissie. Het stembureau telt en onderzoekt de stemmen. De heer de Leeuw doet hier namens het stembureau verslag van. Ten aanzien van beslispunt 1 (benoeming leden van de werkgroep raadscommunicatie) zijn 19 stemmen uitgebracht, die alle geldig zijn en alle op de voorgedragen kandidaten zijn uitgebracht. Daarmee zijn de heer Schultink (SGP), mevrouw van Leeuwen (LK), mevrouw Lingen-Breedveld (SvK, burgerlid), mevrouw Oudshoorn (SvK), mevrouw Jaarsma (SvK), de heer Hofstra (VVD) en de heer Butter (PvdA) benoemd als leden van de werkgroep raadscommunicatie. Ten aanzien van beslispunt 2 (benoeming leden auditcommissie) zijn 19 stemmen uitgebracht, die alle geldig zijn en alle op de voorgedragen kandidaten zijn uitgebracht. Daarmee zijn de heer Vogelaar (SGP), de heer Neeleman (D66), mevrouw Bac-Engels (VVD, burgerlid) en mevrouw Jaarsma (SvK) benoemd tot leden van de auditcommissie. Ten aanzien van beslispunt 3 (benoeming leden presidium) zijn 19 stemmen uitgebracht, waarvan 1 ongeldig en 18 stemmen op de voorgedragen kandidaten. Daarmee zijn de heer Derickx, de heer Kamsteeg, de heer Luijendijk, de heer Moerland, de heer Ruissen en de heer Timm benoemd als leden van het presidium.

  Document(en)
 10. 010. Aanpassingen verordening muziekschool

  De ‘Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJssel’ voor het jaar lopend van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015 vast te stellen.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt het voorstel waarbij de fracties in meerderheid aangeven zich te kunnen vinden in het voorstel. De heer Ruissen (SGP) geeft aan dat de fractie van de SGP moeite heeft met de leeftijdsgrens en zich niet kan voorstellen dat dit budgetneutraal is. De fractie van de ChristenUnie deelt deze twijfel. Wethouder Hofstra geeft in zijn beantwoording aan dat geen kostenstijging het uitgangspunt is en dat de verwachte kostenstijging gering is. Hij zegt een analyse over 2 jaar toe. De gemeenteraad stemt vervolgens unaniem in met het voorstel, waarbij de SGP fractie de kanttekening maakt tegenstander van de verhoging van de leeftijdsgrens te zijn.

  Document(en)
 11. 011. Afhandelen moties

  Te besluiten om: 1. De moties met lijstnummers 45 en 47 af te handelen.

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere discussie in met het voorstel.

  Document(en)
 12. 012. Vragenhalfuur actualiteit

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.