24-03-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
24-03-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college ziet met voldoening terug op de activiteiten van de vrijwilligersactie NLDoet op 21 maart jl. en op de boomplantdag op 19 maart jl. 2. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit de geslaagde MRDH startdag op 19 maart jl. 3. Hij meldt, dat hij naar aanleiding de behandeling van het beleidsplan voor de openbare ruimte in de commissie van 19 maart jl. een Memo naar de raad stuurt met nog enige nadere informatie. 4. Hij meldt, dat in het formele Gebiedsoverleg Rijnmond-Drechtsteden met betrekking tot waterveiligheid een Capelse wethouder mede namens Krimpen aan den IJssel optreed. 5. Het college neemt kennis van het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Auditcommissie. 6. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij met zijn collega Oosterwijk gesproken heeft met vertegenwoordigers van QuaWonen, een bouwbedrijf en een makelaar over mogelijkheden voor nieuwbouwlocaties binnen de grenzen van onze gemeente. 7. Wethouder Boudesteijn legt aan college de casus van de Manege voor. Gemeld wordt dat de wethouders Boudesteijn en De Leeuw op 26 maart a.s. een gesprek voeren met vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 maart 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 17 maart 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 24 t/m maandag 30 maart 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal c.q. metropolitaan verband gehouden.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit De gemeentesecretaris meldt dat alle activiteiten om te komen tot een daadwerkelijke ingebruikneming van het nieuwe gebouw op 7 april a.s. op schema liggen.

  • 007. Alternatieve vergaderdatum voor dinsdag 5 mei

   In verband met bevrijdingsdag wordt voorgesteld om de vergadering van het college te verzetten van dinsdag 5 mei naar maandag 4 mei en het aanvangstijdstip in onderling overleg vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

  • 008. Uitkomsten enquete HNW

   Presentatie door Liesbeth Plezier en Mariette Koren over de uitkomsten van de enquete naar de ervaringen met Het Nieuwe Werken

   Besluit Liesbeth Pleizier en Mariette Koren presenteren aan het college de uitkomsten van de enquête, alsmede van de vervolgacties die in aansluiting daarop worden uitgevoerd c.q. in voorbereiding zijn genomen. Het college enthousiasmeert op de ingeslagen weg voort te gaan.

  • 009. Management letter 2014

   Instemmen met de aanbevolen aanwijzingen voor het management

   Besluit Conform advies besloten. De beide stukken worden doorgeleid naar de Auditcommissie, die daarvoor belangstelling getoond heeft.

  • 010. Begrotingswijziging april 2015

   De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Raadsinformatiebrief inrichtingsplan KWC

   1. In te stemmen met de inhoud van de concept-raadsinformatiebrief, waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd omtrent het vastgestelde inrichtingsplan Krimpenerwaard College; 2. De gemeenteraad hierover te informeren door verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

  • 012. Brief Adviesraad Sociaal Domein

   1. De brief van de Adviesraad Sociaal Domein conform concept te beantwoorden.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat in de uitgaande brief een tweetal redactionele aanpassingen wordt doorgevoerd.

  • 013. Wintertennis en huurprijsbanen

   1. De vraag om huurverlaging per tennisbaan door de Sportraad en de twee tennisverenigingen niet te honoreren 2. De kaders wintertennis vast te stellen, t.w. beide verenigingen dienen apart of gezamenlijk uiterlijk 1 mei 2015 een plan in, de banen worden voor drie jaar in de periode 1 oktober-1 april ‘om niet’ verhuurd en het wintertennis staat open voor elke tennisser ongeacht of en bij welke club de tennisser ingeschreven staat. 3. De brieven aan de Sportraad, TCKrimpen en TVLangeland vast te stellen

   Besluit Conform advies besloten.

  • 014. projectsubsidie “Bevrijdingsestafette 2015" MTK

   De projectsubsidie voor de “Bevrijdingsvuur-estafetteloop 4 en 5 mei 2015” te verlenen en gelijk vast te stellen

   Besluit Conform advies besloten.

  • 015. Benoemingen gemeente Krimpenerwaard

   1. Kennis te nemen van benoemingen van leden in de besturen van gemeenschappelijke regelingen door de Raad van de gemeente Krimpenerwaard; 2. De Raad te informeren over de benoemingen via bijgevoegde RIB benoemingen.

   Besluit Conform advies besloten.