24-02-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
24-02-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van de DB vergadering van Promen. Daar is o.a. aan de orde geweest de positieve uitkomst van de jaarrekening van € 62.000., een presentatie van het BING rapport met als belangrijkste conclusie dat er niet zoveel aan de hand is, behalve een roddelcultuur. 2. En een presentatie over een opzet voor de acquisitie voor Promen. 3. Afgelopen maandag heeft hij een gesprek gehad met Eric Vaassen en Gerrit Kruijt over afsplitsing van Promen en om dat zo veel als mogelijk te beperken tot een kleine kring. 4. Wethouder Oosterwijk geeft een terugkoppeling van het werkbezoek dat het directieteam van het Miniserie IenM in het kader van de ontwikkelingen rond het EMK-terrein aan Krimpen heeft gebracht op 17 februari. 5. Tweede inloop avond afvalscheiding geweest. Beleving na twee avonden. Mensen realiseren zich dat ze met hun afval moeten gaan lopen. Ook hoogbouw roert zich over gft en plastic container 6. Voorts meldt hij dat John Meijer interim directeur is geworden bij de DCMR. 7. Verder gaat er een brief uit naar de Stadsregio over de subsidie Stormpolder. De stadregio wil 1 juli 2016 klaar zijn, daarom willen zij een eenduidige brief ontvangen over de gebiedsontwikkeling van het EMK terrein waarin het met name gaat om de aankoop van de grond. De stadsregio beschikt klip en klaar alleen over de aankoop. Besloten wordt om de brief te versturen. 8. Wethouder Boudesteijn deelt mede dat hij heeft bemiddeld tussen SYnerKri en het streekmuseum 9. Voorts meldt hij dat er 18 februari een gesprek is geweest met Rijkswaterstaat met een mooi resultaat, namelijk het vervallen van de laatste opening voor de spits (10 voor 4 opening). Dit resultaat is definitief en geen pilot, zo laat hij weten. 10. Verder heeft hij een gesprek gehad met de bibliotheek. Er komt een nieuwe directeur en de administratie en bestuur komen naar Krimpen. 11. Samen met wethouder Oosterwijk heeft hij gesproken met Pieter Neeve, wethouder van Krimpenerwaard, over de N210, over het doortrekken van de weg vanaf de rotonde naar de Lekdijk. 12. De burgemeester meldt dat ze een vergadering met het presidium heeft gehad. Daar is haar gevraagd hoeveel asielzoekers Krimpen heeft opgenomen. Afgesproken wordt dat wethouder Blankenberg daar een memo over laat schrijven. In 2014 is er aan het vereiste aantal voldaan en het quotum voor dit jaar is verdubbeld.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 februari 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 17 februari 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen overzicht aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 24 februari t/m maandag 2 maart 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam en MRDH

   Besluit Er was nog geen gelegenheid de agenda te raadplegen. Komt volgende week terug

   Document(en)
  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

  • 007. Regiovisie “Huiselijk geweld & kindermishandeling"

   1. De regiovisie huiselijk geweld & kindermishandeling vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het businessplan “Veilig Thuis”; 3. De raad door middel van bijgevoegde brief over deze vaststelling te informeren; 4. De regiovisie ter informatie aan te bieden aan de Adviesraad Sociaal Domein.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Definitieve vaststelling sub 200 jr Koninkrijk

   1. De subsidie aan Stichting Krimpen Presents voor viering 200 jaar koninkrijk definitief vast te stellen op € 5.800,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Begrotingswijziging maart 2015

   De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)