24-01-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
24-01-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij op 17 januari de kick off heeft gegeven voor het project "snippergroen": een inventarisatie van alle door particulieren in gebruik genomen gemeentegronden, gericht om te komen tot legalisering van een en ander. 2. Het college neemt kennis van het verslag van de griffie van de raadsbijeenkomst van 12 januari over het hoofdontsluitingsvraagstuk. Het college is nu aan zet om te komen tot een vervolgstap. Planning: collegevergadering 7 februari. 3. Wethouder Blankenberg meldt, dat inmiddels grote vorderingen zijn gemaakt met het rubriceren en digitaliseren van het gemeentelijk fotoarchief. Bekeken wordt of het resultaat kan worden ontsloten via de website. 4. Het college zal het college van B&W van Molenwaard uitnodigen voor een collegiaal bezoek. 5. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij in het kader van de evaluatie van de verkeers- en vervoervisie gaat overwegen om te komen tot een beleidsaanpassing met betrekking tot de aanleg van VOP's. 6. Hij brengt in, dat naar huidig inzicht de regiogemeenten onderling een onvoldoende bod hebben gedaan met betrekking tot de plaatsing van windmolens. De provincie gaat nu de leiding nemen in het locatie-debat. 7. De burgemeester en de gemeentesecretaris delen met het college de stand van zaken in de voorbereiding van het bezoek van Koning en Koningin op 21 februari. 8. De burgemeester refereert aan de geslaagde bijeenkomst van de plaatselijke veteranen op 18 januari.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 januari 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 17 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er zijn in de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband.

  • 005. Actualisering overzichten moties en toezeggingen

   Besluit De college geeft zich rekenschap van de stand van zaken in de afwikkeling van door de raad aangenomen moties en aan de raad gedane toezeggingen. Over de actualisering van beide lijsten gaat hedenmiddag een RIB uit.

   Document(en)
  • 006. Pensioenberekening wethouders

   1. De actuariële waarde berekening uit te breiden naar twee berekeningen per jaar en de informatieverstrekking voor de fictieve pensioenberekening en de uitruil ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen te faciliteren. 2. Eenmalig de actuariële waarde berekening per 1 januari 2017 te herrekenen. 3. De gemeentesecretaris kan toestemming verlenen voor de berekeningen bij Raet.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Renovatie schoolgebouw pcbs de Wegwijzer

   1. In te stemmen met het voorstel van PCPO Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel om het schoolgebouw van pcbs de Wegwijzer aan de Hyacint 1a te renoveren. 2. Voor de renovatie een bedrag van € 335.000 ter beschikking te stellen en het budget voor nieuw beleid aan te spreken voor de jaarlasten die hieruit volgen. 3. In te stemmen met bijgevoegde budgetovereenkomst en wethouder de Leeuw te machtigen deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Brief van drs Verhoef

   1.de brief van drs L.W. Verhoef inzake zijn onderzoek naar de jaarrekeningen van Krimpen voor kennisgeving aan te nemen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. RIB omgekeeerd inzamelen

   Besluit Conform advies besloten. De uitgaande brief ondergaat nog een kleine redactionele aanpassing. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
   • 012. Communicatie

    Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot agendapunt 7.