23-10-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
23-10-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  AanwezigJ.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele Afwezig: : L.M. Huizer, 1.De gemeentesecretaris informeert het college over de uitkomst van het secretarissenoverleg over de Metropoolregio op 19 oktober jl. Op 12 november a.s. komt het Bestuursforum bijeen. 2. Voorts stelt hij het college op de hoogte van de stand van zaken in het onderzoek naar de (on-)mogelijkheden voor de toekomst van het bestaande raadhuis. 3. Wethouder Blankenberg zegt zich te oriƫnteren op de werkwijze en taken van de BV Sportief Capelle aan den IJssel, die de sportaccommodaties van onze buurgemeente beheert. Hij wil bezien of een dergelijke aanpak ook voor Krimpen interessant kan zijn. 4. Wethouder Hofstra stelt het college op de hoogte van de mogelijke verhuizing van het depot van het Streekmuseum. In de komende vergadering wordt hierover een advies ter besluitvorming voorgelegd. 5. Wethouder Prins meldt dat het dossier voor uitbreiding en vernieuwing van het hoofdwinkelcentrum Crimpenhof weer ter hand wordt genomen. Vooralsnog vindt een ambtelijke oriƫntatie met de ontwikkelaars van het vastgoed plaats.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 16 oktober 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 17 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 23 oktober t/m maandag 29 oktober 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar).

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam.

   Besluit Het college bespreekt de agenda van het AB van de Stadsregio voor 24 oktober a.s. De wethouders Prins en Blankenberg zullen de vergadering bijwonen.

   Document(en)
   • 006. voorontwerp bestemmingsplan kortland.

    1. in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan kortland; 2. op grond van artikel 4 van de gemeentelijke inspraakverordening de inspraakprocedure vast te stellen en op te starten.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Voorontwerp bestemmingsplan Lansingh-Zuid.

    1. in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Lansingh-Zuid; 2. op grond van artikel 4 van de gemeentelijke inspraakverordening de inspraakprocedure vast te stellen en op te starten.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Subsidie Brede School 2011.

    1. De subsidies Brede School 2011 aan Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Capelle-Krimpen vast te stellen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. actualisering 2012 PSV en Verordening Ruimte.

    kennis te nemen van de stukken aangaande actualisering 2012 van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Nieuwbouw riooleindgemaal Lansing en renovatie rio.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Budgetautorisatie november 2012.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Programma Beter Benutten.

    in te stemmen met het afsprakenpakket Beter Benutten en de gemeenteraad hierover te informeren

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)