23-09-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
23-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in de ontwikkeling van het resterende deel van het woningbouwplan Symfonia in Lansingh-Zuid. 2. Hij rapporteert vanuit intern overleg over de voortgang van het project Prinsessehof, alsmede over het project-Werf Van Duyvendijk. 3. Wethouder Oosterwijk zegt door het Hoogheemraadschap op de hoogte te zijn gesteld van voornemens tot versterking van de dijk langs de Hollandsche IJssel tussen de Algerabrug en Gouda. 4. Hij informeert het college over de totstandkoming van de begroting 2015 van de GR Jeugdhulp Rijnmond en de financiële consequenties voor de gemeentebegroting. 5. De wethouders geven invulling aan Burendag 27 september 2014 door present te zijn in verschillende wijken, zulks op een nader in te vullen wijze. 6. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in het proces van vacaturevervulling in de GR IJsselgemeenten. 7. Wethouder Boudesteijn heeft gesproken met het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Klein Boveneind over de ambities en de rol die vanuit het maatschappelijk middenveld kan worden opgenomen. 8. Wethouder De Leeuw heeft gesproken met het Comenius college en het Krimpenerwaardcollege over het fenomeen maatschappelijke stages; over dit onderwerp wordt binnenkort een notitie aan het college voorgelegd. 9. Hij heeft gesproken met de medewerkers en docenten van de Muziekschool over de toerkomst zoals verwoord in een RIB, die inmiddels verzonden is. 10. De burgemeester informeert het college over de problemen die zich in het weekend aandienden over de huisvestingssituatie van De Stuw, alsmede over de inmiddels getroffen maatregelen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 16 september 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 16 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Agenda's PHO Wonen, GROM en BOC&M

   Besluit Kennis wordt genomen van de agenda’s en afspraken worden gemaakt over de Krimpense vertegenwoordiging.

   Document(en)
  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Het college ziet met voldoening terug op het bezoek aan de bouwplaats, op 16 september jl. Zij zou graag een dergelijke gelegenheid eveneens bieden aan de raad en het personeel.

  • 007. 3e tussenstand begroting 2015

   Besluit Het college neemt kennis van deze derde tussenstand en maakt hernieuwde afspraken over het proces om te komen tot de uiteindelijke versie van de begroting 2015.

  • 008. Budgetautorisatie raad oktober 2014

   1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde budgetautorisatievoorstel aan te passen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Bomen en zonnepanelen

   In te stemmen met het standpunt dat gezonde gemeentelijke bomen niet worden gekapt of drastisch gesnoeid ten behoeve van zonnepanelen van bewoners.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)