23-04-2015 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
23-04-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heren Poelman (CU), Luijendijk (SvK) en mevrouw Snel zijn afwezig.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  De gemeenteraad wordt verzocht de besluitenlijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad van 29 januari 2015 en van 2 april 2015 vast te stellen. In de concept-besluitenlijst van 29 januari is op verzoek van mevrouw Jaarsma de passage onder agendapunt 4 betreffende de evaluatie zo aangepast dat de toezegging van wethouder Blankenberg hier uit blijkt. Overigens is ook de lijst van toezeggingen naar aanleiding hiervan aangepast.

  Besluit De besluitenlijst van 29 januari 2015 wordt gewijigd vastgesteld. De betreffende toezegging dient nog toe te worden gevoegd aan de toezeggingenlijst. De heer Hofstra verzoekt om aan de besluitenlijst van 2 april 2015 de toezegging van wethouder Boudesteijn om op korte termijn toelichting te geven op het mobiliteitsmanagement op te nemen.

  Document(en)
 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht in de raad. Een aanvraag hiervoor kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier worden gedaan, onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Het spreekrecht vindt plaats aan het begin van de vergadering, en de totale spreektijd bedraagt 5 minuten per inspreker, met een totaal van maximaal 30 minuten. Indien er meer dan zes insprekers zijn, wordt de tijd dan ook evenredig verdeeld. Voor meer informatie over het spreekrecht: zie de bijlage

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  Document(en)
 5. 005. Programma van Eisen aanbesteding accountant (bespreekstuk)

  Gevraagde beslissing: 1. Het Programma van Eisen voor aanbesteding van de accountantsdiensten voor controle van de jaarrekening vast te stellen. Toelichting: De auditcommissie heeft initiatief genomen tot de aanbesteding van de accountantsdiensten voor controle van de jaarrekening. Het streven is om voor het zomerreces tot besluitvorming hierover over te gaan. De auditcommissie heeft, in samenspraak met de inkoopco├Ârdinator van de gemeente en het afdelingshoofd F&C een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. De controleverordening schrijft voor dat de gemeenteraad dit PvE vaststelt. Het concept is reeds op 9 april in de informatieve commissie besproken en op 16 april in de besluitvoorbereidende commissie. Dit heeft niet tot aanpassingen van het PvE geleid. Vanwege enkele wijzigingen namens de auditcommissie en aanvullen van data is het definitieve stuk licht afwijkend. Dit stuk is woensdag 22 april toegevoegd. Er zijn overigens geen inhoudelijke wijzigingen.Tevens zijn enkele bijlagen toegevoegd die meer inzicht geven in het aanbestedingsproces.

  Besluit De voorzitter geeft aan dat onder 1.6.1. het om de goedkeuringsstoleranties voor 2015 (i.p.v. 2014) gaat. Met die wijziging wordt het voorstel zonder nadere bespreking vastgesteld.

  Document(en)
 6. 006. Verordening Rekenkamer (hamerstuk)

  Gevraagde beslissing: 1. De Verordening op de rekenkamer Krimpen aan den IJssel vast te stellen. 2. De Verordening op de rekenkamercommissie Krimpen aan den IJssel 2012 in te trekken.

  Besluit Het voorstel wordt zonder nadere bespreking vastgesteld.

  Document(en)
 7. 007. MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2015 (hamerstuk)

  Gevraagde beslissing: 1. Het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2015 vast te stellen 2. De consequenties te verwerken in de jaarrekening 2014. 3. De effecten voor de begroting 2015 als gevolg van overheveling naar vaste activa, via een begrotingswijziging gelijktijdig met dit raadsvoorstel te verwerken. NB - er was een kleine fout in het raadsvoorstel gekropen: onder het kopje financien stond 'jaarrekening 2013'. Dit moet zijn 'jaarrekening 2014'. Het is gecorrigeerd.

  Besluit Het voorstel wordt zonder nadere bespreking vastgesteld.

  Document(en)
 8. 008. Afhandeling toezeggingen en moties

  Gevraagde beslissing: 1. Het overzicht toezeggingen gewijzigd vast te stellen 2. Het motie-overzicht gewijzigd vast te stellen

  Besluit Mevrouw Jaarsma verzoekt om de toezegging tot een evaluatie na de gewijzigde vaststelling van de besluitenlijst van 29 januari op te nemen op de toezeggingenlijst. Het voorstel wordt vervolgens zonder nadere bespreking vastgesteld.

  Document(en)
 9. 009. Begrotingswijziging 23 april 2015

  Gevraagde beslissing: 1. de wijzigingen van de budgetten te autoriseren

  Besluit Mevrouw Jaarsma vraagt om meer toelichting over de lastenverzwaring met betrekking tot het Krimpenerwaardcollege in 2015 en het meerjarige voordeel de jaren erna. Wethouder de Leeuw geeft aan dat vanwege de afschrijving van het honkbalveld de lasten eenmalig toenemen, en doordat de onderhoudskosten lager zijn door de kleinere velden de meerjarige lasten dalen. Mevrouw Jaarsma vraagt tevens om meer toelichting over de structurele verlaging van het dividend van de BNG en Eneco. Wethouder de Leeuw geeft aan dat de lagere rente en de hogere eisen aan het eigen vermogen van invloed zijn bij de BNG. Bij Eneco spelen prijsfluctuaties en effecten door terugleverende consumenten een rol. Het voorstel wordt vervolgens zonder nadere discussie vastgesteld.

  Document(en)
 10. 010. Vragenhalfuur actualiteit

  Aanvragen voor het vragenhalfuur actualiteit kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier worden ingediend. De voorzitter besluit over het toestaan van de aanvraag.

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.