23-01-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
23-01-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij heeft deelgenomen aan de (telefonische) hoorzitting van de Waarderingskamer. Er komt van die zijde een aanbeveling waarin wordt gevraagd aan te sluiten op de landelijke voorziening voor 1 april. Volgens huidige planning is de aansluiting een feit op 11 april. 2. Wethouder Oosterwijk kijkt terug op een boeiende avond met (een deel van) de raad over de Routekaart Energie Strategie Krimpen. 3. Hij zegt content te zijn met de politiecontrole van fietsverlichting, vrijdag jl. De ouders van kinderen met een fiets zonder verlichting, krijgen van de politie thuis een brief toegezonden. 4. Wethouder Blankenberg meldt de stand van zaken met betrekking tot het aanbod van werkgeverszijde voor een generatiepact. Komende week organiseert het GO daarover een raadpleging van de doelgroep in de organisatie. 5. De secretaris koppelt terug het gesprek dat hij heeft gevoerd met de directeur van de Stichting Capelle Werkt. Op enige termijn komt de discussie op tafel naar de bestuurlijke organisatie van deze stichting, in relatie tot de activiteiten welke zij ontplooit voor Krimpen aan den IJssel. 6. De burgemeester maakt melding van de oprichting van een Stichting voor Krimpense veteranen, die een eigen website gaat beheren. De Commissaris van de Koning heeft zich bereid verklaard deze te lanceren. 7. Hij geeft kennis van een onbezoldigde nevenfunctie, welke op de gebruikelijk manier zal worden gepubliceerd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Over de agenda is niet gesproken. Deze wordt opnieuw geagendeerd voor de B&W-vergadering van komende week..

   Document(en)
   • 005. Bewonersavond Langeland

    De heer Jan Soede geeft een toelichting op de presentatie voor de bewonersavond Langeland op 23 januari

    Besluit Het college toont zich enthousiast over de vernieuwende aanpak om bewoners te betrekken bij de toekomstbestendige inrichting van de wijk Langeland.

    Document(en)
   • 006. Stembureaus en stembureauleden

    1. voor de gemeenteraadsverkiezingen en het Referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 21 maart 2018 achttien stembureaus aan te wijzen zoals op het bijgevoegde overzicht is aangegeven; 2. 72 stembureauleden en 19 reserve-stembureauleden te benoemen voor de bemensing van de achttien stembureaus zoals op de bijgevoegde lijst is aangegeven; 3. 72 tellers en 9 reserve-tellers te benoemen die het hoofd van de afdeling Publiekscentrum op de achttien stembureaus kan inzetten; 4. het hoofd van de afdeling Publiekscentrum te mandateren om voorkomende zaken op het terrein van de bemensing van de stembureaus zelfstandig af te doen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. APV Krimpen aan den IJssel 2018

    De gemeenteraad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2018 vast te stellen

    Besluit Conform advies besloten. Op een aantal punten rijzen nog enkele vragen van systematisch-juridische aard. Deze worden voor commentaar teruggelegd in de organisatie, zulks ter finale beoordeling van de portefeuillehouder. Inzet is er op gericht om besluitvorming in de raad te agenderen voor de vergadering van 15 maart.

    Document(en)
   • 008. Nota vaste activa 2018

    1. De nota vaste activa 2018 voor bespreking en belsuitvorming voor te leggen aan de raad.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Nota reserves en voorzieningen 2018

    De nota reserves en voorzieningen 2018 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Vastellen uitwerkingsplan Prinsessenhof 5 en 6

    1. de zienswijze met betrekking tot het ontwerp uitwerkingsplan Prinsessenhof gebouw 5 en 6 ontvankelijk te verklaren; 2. de zienswijze van de bewoners van Noorderstraat 43 ongegrond te verklaren, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Nota zienswijzen uitwerkingsplan Prinsessenhof gebouw 5 en 6; 3. het uitwerkingsplan ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan ongewijzigd vast te stellen; 4. het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhofG56-va01 digitaal vast te stellen, waarbij de Grootschalige Basiskaart Krimpen aan den IJssel als ondergrond is gebruikt. 5. de indiener van de zienswijze in kennis stellen van de besluiten 1 tot en met 4; 6. hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vast te stellen voor de woningen in de gebouwen 5 en 6 van het project Prinsessenpark, zoals omschreven in het als bijlage bijgevoegde besluit; 7. het ongewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan en het besluit hogere grenswaarden op de gebruikelijke wijze bekend te maken en gedurende een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Benoeming nieuwe leden welstandscommissie DSL

    De gemeenteraad conform bijgevoegde documenten voor te stellen drie nieuwe leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandcommissie) te benoemen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Evaluatie eenzaamheidsprojecten 2017

    1. Kennis te nemen van de evaluatie van de verschillende projecten over 2017; 2. Aan ContourdeTwern voor 2018 een projectsubsidie van € 10.000,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Café van Toen & Nu”; 3. Aan VTZ Capelle / Krimpen voor 2018 een projectsubsidie van € 10.000,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Open Inloop voor kankerpatiënten en hun mantelzorgers”; 4. Aan Pameijer voor 2018 een projectsubsidie van € 10.000,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Bakkie Doen”; 5. Aan JJMH voor 2018 een projectsubsidie van € 10.000,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Samen tegen 1zaamheid”.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Grenzeloos Actief en website Uniek Sporten

    1. Aan te sluiten bij het landelijke programma Grenzeloos Actief door een intentieovereenkomst op 12 februari 2018 door de wethouder Sport te laten ondertekenen. 2. Aan te sluiten bij de website ‘Uniek Sporten’ door een overeenkomst te tekenen met het Fonds Gehandicaptensport.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 017. Communicatie

    Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.