22-11-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
22-11-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit de vergadering van de BC VA van de MRDH op 16 november jl. Er is o.a. gesproken over de planning voor de totstandkoming van het MIRT 2028-2040. 2. Hij meldt terug vanuit het plaatselijk besturenoverleg scholen op 21november jl. over o.a. het thema passend onderwijs. 3. Wethouder Blankenberg deelt met het college de stand van zaken in de voorbereiding voor de ontwikkeling van de locatie-De Wilgen. Inzet is een hoge ambitie op het thema duurzaamheid. 4. De wethouders Blankenberg en Oosterwijk hebben op 21 november jl. gesproken met Leen van Dijke, voorzitter van het kernteam Stroomversnelling. Gesproken is over de mogelijkheden voor een project "Nul op de meter" binnen het gemeentelijk woningbestand. 5. Wethouder Oosterwijk doet verslag van zijn gesprek met de directeur van De Zellingen over de feitelijke niet-benutting van beschikbare beddencapaciteit in Crimpenersteijn. Hij legt contacten met het Zorgkantoor om deze situatie te beëindigen. 6. Hij meldt dat in de laatstgehouden vergadering van BC EV van de MRDH de Roadmap Next Economy is gepasseerd. Agendering vindt plaats voor de komende AB vergadering van 9 december a.s. In de aanloop daar naar toe wordt nog bezien hoe (kleinere) gemeenten daarop beter aangesloten kunnen raken. 7. Het college maakt afspraken over de invulling van vacatures in regionale verbanden, ontstaan als gevolg van het ontslag van wethouder Boudesteijn. Een daartoe strekkend voorstel wordt aangeboden voor de raadsvergadering van 15 december a.s. 8. Aan de raad wordt een RIB gestuurd over de afwikkeling van de openstaande toezeggingen van collegeleden richting raad. 9. De burgemeester deelt met het college zijn inspanningen om te komen tot een plaatselijke beleid op het punt van zorg en aandacht voor veteranen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 15 november 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 15 november 2016 wordt, met inachtneming van een redactionele aanpassing, vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit Er vinden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband plaats.

  • 005. Calamiteiten bestrijding Algeracorridor

   Presentatie door Remco Brienne inzake calamiteiten bestrijding op de Algeracorridor

   Besluit Het college voert met de heer Brienne het gesprek over dit onderwerp. Momenteel wordt er een Ketenbeheerplan voorbereid, dat omstreeks februari a.s. gereed kan zijn. Daarin krijgt dan tevens een plaats het beoogde ene beheerportaal voor de gehele corridor, alsmede de installatie van verkeerscamera’s nabij de grote kruising.

  • 006. Evaluatierapport “Groot onderhoud Algerabrug 2016”

   1. kennis te nemen van het evaluatierapport “Groot onderhoud Algerabrug 2016” en de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven 2. in te stemmen met het verzenden van bijgaande brief aan de bewoners van de langs de aanbrug van de Algerabrug gelegen woningen aan (voornamelijk) de Rotterdamseweg 3. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Blauwe zone Raadhuisplein

   1. In te stemmen met uitbreiding van de blauwe zone op het Raadhuisplein voor een proefperiode van een jaar. 2. Bewoners van Waardzicht (voor de duur van de proefperiode) kosteloos een ontheffing te geven voor de blauwe zone.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Splitsing Eneco

   1. In te stemmen met de splitsing van (de aandelen van) Eneco in een energiebedrijf en een netwerkgroep; 2. In te stemmen met de Voorwaardelijke volmacht tot aanvaarding aandelen ten titel van dividenduitkering;

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Subsidieverzoek Stichting Fonds 1813

   De jaarlijks toegekende subsidie van € 5434,00 over te maken op rekeningnummer NL26 ABNA 0503714690

   Besluit Conform advies besloten. Het college wil dat aanvraag en afwikkeling van deze subsidie voortaan via de reguliere aanpak van subsidiebeoordelingen verloopt. Ook wil het college de relatie met Stichting Fonds 1813 een nieuwe impuls geven.

   Document(en)
  • 010. Verordening Voorzieningenfonds 2017

   1. De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2017 vast te stellen en Verordening voorzieningenfonds 2015 in te trekken, conform het raadsvoorstel. 2. De verordening aan de Adviesraad Sociaal Domein ter informatie aan te bieden. 3. Onder voorbehoud dat de gemeenteraad op 15 december de verordening voorzieningenfonds 2017 vaststelt de nadere regels behorende bij deze verordening vast te stellen en de Nadere regels verordening voorzieningenfond 2015 in te trekken. 4. De gemeenteraad en de Adviesraad voor het Sociaal Domein te informeren over de nadere regels conform bijgevoegd raadsvoorstel respectievelijk concept.

   Besluit Conform advies besloten. Het raadsvoorstel zal een redactionele aanpassing ondergaan.

   Document(en)
  • 011. Beleidsregels wet taaleis Participatiewet

   1. De Beleidsregels Wet taaleis Participatiewet vast te stellen conform concept; 2. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze bekend te maken; 3. De Adviesraad Sociaal Domein en de GR IJsselgemeenten te informeren over de vaststelling.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Uitbreiden Fonds Startersleningen Krimpen ad IJ

   1. de gemeenteraad voor te stellen een bedrag ad Euro 400.000,-- uit de bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beschikbare vrij opneembare middelen te halen en te storten in het, door het SVn beheerde, Fonds Startersleningen Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Septembercirculaire 2016

   1. Kennis te nemen van de effecten van de septembercirculaire 2016 2. De financiële gevolgen voor 2016-2020 te verwerken via de begrotingswijziging in de raad van 15 december 2016 3. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de effecten van de septembercirculaire 2016

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 016. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergaderingen geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.