22-11-2012 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
22-11-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Vaststellen agenda

 2. 002. Mededelingen

 3. 003. Besluitenlijst

  Vaststellen besluitenlijst van 25 oktober 2012

  Document(en)
  • 004. Trouwen en geregistreerd partnerschap in Krimpen a

   Te besluiten om 1. De Schelvenaer, Korenmolen 1 te Krimpen aan den IJssel aan te wijzen als “huis der gemeente” voor het voltrekken van huwelijken. 2. Het eenmalig aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente” voor het voltrekken voor huwelijken per 01-01-2013 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 3. De voorwaarden voor het eenmalig aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente” vast te stellen.

   Document(en)
  • 005. Afrekening fractiegelden 2010 en 2011.

   De Raad wordt voorgesteld de uitgaven, de wijziging van de reserve en de resterende reserve en daar waar van toepassing de terugvordering van teveel ontvangen bedragen per fractie vast te stellen conform artikel 11 lid 5 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010 van de gemeente Krimpen aan den IJssel, conform het conceptraadsbesluit.

   Document(en)
  • 006. Volwasseneneducatie Rijnmond 2011-2014

   Te besluiten om: 1. het college toestemming te verlenen voor het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 2011- 2014 en het ontbinden van het OLIVER per 1 januari 2013.

   Document(en)
  • 007. Verlenging pilot rkc

   Te besluiten om: 1. De huidige pilot rekenkamercommissie te verlengen tot uiterlijk 31 december 2013 2. De termijn van de huidige leden van de rekenkamercommissieleden te verlengen tot uiterlijk 31 december 2013 3. Een tweede gezamenlijk onderzoek voor beide gemeenten uit te laten voeren door de rekenkamercommissie 4. Een gedeeld evaluatieonderzoek uit te voeren naar de pilot rekenkamercommissie 5. De besluitvorming over de invulling van de rekenkamerfunctie en de bemensing ervan in het najaar van 2013 te plannen.

   Document(en)
  • 008. Belasting- en tariefvoorstellen 2013

   Te besluiten om: 1. De belasting- en tariefvoorstellen 2013 en de belastingverordeningen 2013 conform het ontwerp-besluit vast te stellen.

   Document(en)
  • 009. Afspraken/Toezeggingen

  • 010. Rondvraag