22-09-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
22-09-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college geeft zich rekenschap van de 3e tussenstand van de begroting 2016. Het college neemt kennis van enkele nog bestaande onzekerheden, die in de komende weken zich zullen uitkristalliseren. 2. Wethouder De Leeuw informeert het college over de uitspraak van het Gerechtshof met betrekking tot het BTW-geschil rondom de investering van de begraafplaats: het Hof verklaart zich niet bevoegd inhoudelijk te oordelen. Nadere bezinning volgt op wat nu te doen staat. 3. Het college geeft toestemming voor gebruik van persoonsgegevens uit het BPR ter verkrijging van de benodigde informatie over de doelgroepen voor de verkeerseducatie. 4. Wethouder Boudesteijn koppelt terug vanuit de Vervoersautoriteit MRDH van 21 september jl. 5. De burgemeester deelt met het college de diversiteit aan acties die ondernomen zijn en worden met betrekking tot een Krimpense bijdrage aan de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. 6. De gemeentesecretaris zegt dat hij gesproken heeft met de Krimpense vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Vervolgacties zijn in gang gezet. 7. De gemeentesecretaris doet mededeling van zijn voornemens met betrekking tot de toekomst van de afdeling InV. Aan de OR gaat hij deze week advies vragen. 8. Wethouder Oosterwijk doet verslag van de vergadering van het bestuur van TBK van 16 september jl. over de toekomst van deze gemeenschappelijke regeling. 9. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Wonen, dat op 17 september jl. in het Krimpense raadhuis vergaderde. 10. Hij doet mededeling van het DB van Promen van 21 september jl. Het DB heeft zich geconformeerd aan de uitkomst van het onderzoek van Robert Capel op een tweetal onderzoeksvragen betreffende de toekomst van Promen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van15 september 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 22 september t/m maandag 28 septemberi 2015

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar, met uitzondering van vrijdag 25 september 2015; dan is wethouder Boudesteijn beschikbaar).

   • 005. Vergadercyclus Metropoolregio Rotterdam/Den Haag

    Besluit Kennis wordt genomen van de agenda. Wethouder Boudesteijn koppelt terug vanuit de vergadering.

    Document(en)
    • 006. Evaluatie raadsvergadering 18 september 2015

     Besluit De vergadering wordt geëvalueerd.

    • 008. Verzoek subsidie kosten Verklaring omtrent gedrag

     Subsidie aanvraag voor een bijdrage in de kosten van 8 VOG's af te wijzen omdat de aanvraag voor subsidie niet te plaatsen is binnen één van de in het beleidskader beschreven beleidsterreinen en geen aparte subsidieregeling beschikbaar is.

     Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van een redactionele aanpassing in de uitgaande brief.

     Document(en)
    • 009. Peerproject 2016 (jongeren ondersteunen jongeren)

     In te stemmen met de offerte van LVision om het Peerproject ook in 2016 te kunnen continueren.

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat eind 2016 een evaluatie van het eerste jaar wordt gehouden.

     Document(en)
    • 010. Vaststellen richtlijn pgb

     1. De richtlijn persoonsgebonden budget (pgb) voor Jeugdwet en Wmo vast te stellen 2. De Adviesraad Sociaal Domein hieromtrent te informeren 3. De klankbordgroep pgb en de klankbordgroep jeugd hieromtrent te informeren

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Bestuurlijke reactie rapport Rekenkamer

     1. De gemeenteraad via bijgaande Raadsinformatiebrief in kennis te stellen van een bestuurlijke reactie op het door de Directeur van de Rekenkamer gepresenteerde rapport "Samen naar beter, Krimpen aan den IJssel en intergemeentelijke samenwerking".

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Collegereactie op Rekenkameronderzoek jongerenwerk

     1. Bijgaande Raadsinformatiebrief, waarin de collegereactie op het Rekenkameronderzoek naar het Jeugd- en jongerenwerk in Krimpen aan den IJssel is verwoord, te verzenden aan de gemeenteraad.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 013. Fonds en Verordening Duurzaamheidslening

     de gemeenteraad voor te stellen: 1. een bedrag ad Euro 300.000,-- uit de bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beschikbare vrij opneembare middelen te halen en te storten in een eigen, door het SVn te beheren, Fonds Duurzaamheidsleningen Krimpen aan den IJssel 2015; 2. de Verordening Duurzaamheidslening Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen, op basis waarvan - vanuit het Fonds – een lening kan worden verstrekt aan inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel die hun woningen willen verduurzamen en voldoen aan de voorwaarden die in de Verordening Duurzaamheidslening Krimpen aan den IJssel 2015 zijn opgenomen

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 014. Project Uitbreiding JUMBO De Olm

     1. In te stemmen met het plan voor de uitbreiding van de JUMBO supermarkt in de winkelstrip aan De Olm, zoals omschreven en onderbouwd in de ruimtelijke onderbouwing d.d.14 september 2015; 2. een perceel grond van 250 m2 te verkopen aan de eigenaar van de winkelstrip Green Development b,v. voor een bedrag van € 200.000,- ex BTW en in te stemmen met de inhoud van de daartoe opgestelde koop-/ontwikkelovereenkomst; 3. Wethouder Oosterwijk de koop-/ontwikkelovereenkomst namens de gemeente te laten ondertekenen; 4. De gemeenteraad voor te stellen het project in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties direct over te laten gaan naar de uitvoeringsfase en de grondexploitatie vast te stellen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 015. Project Prinsessenpark

     1. In te stemmen met de uitwerking van het afsprakenkader Prinsessenhof; 2. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Prinsessenhof met identificatienummer NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhof-va01 digitaal ongewijzigd vast te stellen, waarbij de Grootschalige Basiskaart Krimpen aan den IJssel als ondergrond is gebruikt. Tevens wordt de volledige verbeelding van het bestemmingsplan Prinsessenhof op papier vastgesteld, zoals opgenomen in de bijlage; 3. De gemeenteraad voor te stellen op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 4. De gemeenteraad voor te stellen het project te laten overgaan naar de uitvoeringsfase en de grondexploitatie Prinsessenhof vast te stellen.

     Besluit Conform advies besloten. De exploitatieovereenkomst zal worden ondertekend door wethouder De Leeuw.

     Document(en)
    • 016. Benoeming leden Raad van toezicht

     De gemeenteraad voor te stellen de leden van de eerste raad van toezicht van de Stichting Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (werktitel) (fusie OPOCK en VOCA) te benoemen.

     Besluit Conform advies besloten

     Document(en)
    • 017. Presentatie over de oplegnotitie herziening welstandsnota

     Presentatie over de oplegnotitie herziening welstandsnota door Guido van Loenen van Rho en Alex Jansen

     Besluit De beide heren geven een presentatie.

    • 018. Oplegnotitie en ontwerp welstandsnota

     1. De oplegnotie herziening welstandsnota voor kennisgeving aan te nemen; 2. De ontwerp welstandsnota te publiceren en vrij te geven voor ter inzage legging; 3. De (burger)raadsleden te informeren conform bijgaande conceptbrief.

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat er (vooralsnog) geen welstandsvrije woongebieden worden aangewezen, terwijl de oevers van de Stormpolder beperkt welstand plichtig worden.

     Document(en)
    • 020. Communicatie

     Besluit Besloten wordt actieve communicatie te voeren met betrekking tot agendapunt 7 (Bereikbaarheid en aanrijtijden hulpdiensten), 13 (Duurzaamheidsleningen) en 19 (Welstandnota).