22-08-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
22-08-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt dat het gemeentelijk bedrijfspand Industrieweg 13, voor wat betreft het leegstaande deel, verhuurd gaat worden aan een Krimpense onderneming. 2. Hij meldt voorts, dat een commissie onder leiding van de heer Deetman zich gaat bezighouden met het functioneren van de VNG in de relatie met grote versus kleine gemeenten. Voor Krimpen speelt dit nu concreet met betrekking tot de herverdeling van rijksmiddelen voor het onderwijsachterstanden beleid. 3. Het college wordt op het komende oogstfeest in onze jumelage gemeente Kiskoros vertegenwoordigd door wethouder Oosterwijk. 4. De gemeentesecretaris deelt met het college de voorbereiding van de raadsbijeenkomst van 5 september a.s. over de (tweede) bespreking van het rapport van prof. Riek Bakker. 5. Het college geeft zich rekenschap van haar positie ten opzichte van het initiatiefplan van de fractie van Leefbaar Krimpen voor een locatie een nieuw busstation. Het initiatief wordt gepresenteerd in de informatieve commissie van 24 augustus a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 15 augustus 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 15 augustus 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is voor deze vergadering geen lijst aangeboden.

  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Projectsubsidie Kwadraad 2017 Inloop

   Akkoord te gaan met het verstrekken van een projectsubsidie van € 10.650 aan Kwadraad voor het creëren van een inloopmoment voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Krimpenwegwijzer).

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Subsidieaanvraag Vrijwilligers Terminale Zorg

   Aan VTZ een projectsubsidie van € 2.600,- te verlenen ten behoeve van het Hospice IJsseloever.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Kappers in Krimpen aan den IJssel

   Te besluiten om 1. Het Krimpense beleid ten aanzien van kappers niet te wijzigen 2. De ANKO hiervan op de hoogte stellen door bijgevoegde brief ter verzenden

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Aanvraag omgevingsvergunning Staccato 9a

   Op grond van de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de gevraagde omgevingsvergunning, conform het bijgevoegde besluit, te verlenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Uitbreiding grex KC

   1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de uitbreiding van het plangebied van de grondexploitatie Krimpenerwaardcollege met de locatie van het gronddepot langs de Groenendaal en de als gevolg van de uitbreiding aangepaste grondexploitatie vast te stellen. 2. De raad geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 10 Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) op te leggen ten aanzien van de projectkaart grondexploitatie Krimpenerwaardcollege tot het project is afgerond en het openbaar maken het financieel belang van de gemeente niet meer kan schaden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.