22-07-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
22-07-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk deelt mee dat hij de Krimpense pluim heeft uitgereikt aan Gerrit Boers. 2. Besloten wordt om 'dierenwelzijn' bij wethouder Oosterwijk te beleggen. 3. Deze week zal de RIB over schaliegas aan de raad worden verzonden. 4. Wethouder Blankenberg refereert aan het bezoek dat het college aan de nieuwe Lidl heeft gebracht. 5. Hij heeft names het college de indrukwekkende uitvaart van dr. Groeneveld bezocht. Wethouder Boudesteijn heeft een kennismakingsbezoek bij het Streekmuseum afgelegd. 6. Hij heeft bij de LOK een toelichting op het besluit over de P+R gegeven. 7. Wethouder De Leeuw heeft Michelle Sweering gefeliciteerd met de gouden medaille op de wiskunde olympiade. 8. Hij heeft met Synerkri (dhr. Paul) teruggekeken op de achterliggende periode. Op een later moment wordt ook vooruit gekeken naar de rol van Synerkri. 9. Hij is in overleg met de afdeling F&C over het juiste moment voor het aantrekken van een lening. 10. De secretaris geeft een toelichting op de stand van zaken rondom de mogelijke hersanering van het EMK-terrein. Bestuurlijke besluitvorming wordt voorzien voor net na de zomervakantie.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 15 juli 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 15 juli 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college zal - met een nog nader te bepalen delegatie - de Statenontmoeting bezoeken.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 22 juli t/m maandag 4 augustus 2014

    Besluit Hierover zijn de nodige afspraken gemaakt. Wethouder Blankenberg is bereikbaar

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Besluit Er zijn de komende twee weken geen vergaderingen in Stadsregionaal verband. Besluitvorming over de stukken die voor de oprichting van de MRDH zijn ontvangen, is voorzien voor 26 augustus

   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit Geen bijzonderheden

   • 008. Voorziening onderwijshuisvesting Rudolf Steiner

    Te besluiten om: 1. In te stemmen met het uitvoeringsplan voor verwijderen van asbesthoudende materialen in de luchtkanalen en koord in controleluik in het gebouw waarin gevestigd de Rudolf Steinerschool aan de Memlingstraat te Krimpen aan den IJssel. 2. De vergoeding te bepelen op € 18.130,95 inclusief 21% B.T.W. en 10 % voorbereidings- en begeleidingskosten.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 009. Benoeming en beëindiging lid Wmo-Adviesraad

    1. Mevrouw T. Vuijk-van Dam met terugwerkende kracht per 1 maart 2014 te benoemen als lid van de Wmo- Adviesraad. 2. De heer B. Ruit met terugwerkende kracht per 1 april 2014 te benoemen als lid van de Wmo- Adviesraad. 3. Het lidmaatschap van de heer H. van der Wal als lid van de Wmo-Adviesraad per 1 april 2014 te beëindigen omdat zijn zittingsduur is afgelopen. 4. Het lidmaatschap van de heer R. Thijssen als lid van de Wmo-Adviesraad per 1 augustus 2014 te beëindigen omdat zijn zittingsduur is afgelopen.

    Besluit Conform advies besloten, met waardering voor de zorgvuldige procedure.

    Document(en)
   • 010. Opheffen standwerkersplaatsen weekmarkt

    De twee standwerkersplaatsen op de weekmarkt op te heffen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Beheer- en toezichtregeling BRP

    1. De Beheer- en toezichtregeling BRP vast te stellen en de functionarissen, waaronder een toezichthouder op de naleving van de verplichtingen van de burger, die in deze regeling worden genoemd formeel aan te wijzen. 2. De handreiking bestuurlijke boete van de NVVB als uitgangspunt voor het nog te ontwikkelen beleid te hanteren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. overeenkomst partnership Algeracorridor

    1. Met De Verkeersondernemng en Jeroen van Gent een overeenkomst ter ondersteuning van het Platform Algeracorridor te sluiten

    Besluit Conform advies besloten. De wijze waarop de kosten kunnen worden gedekt, moet nog worden bezien.

    Document(en)
   • 014. Onderwijshuisvestingsprogramma en - overzicht 2015

    Te besluiten om: 1. Het onderwijshuisvestingsprogramma en - overzicht voorlopig vast te stellen conform bijgaand concept. 2. Schoolbesturen in het overleg van 15 september 2014 in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de voorgenomen inhoud naar voren te brengen.

    Besluit Conform advies besloten. Het college staat nog wat langer stil bij de uiteindelijke financiële consequenties van de Wet voor overheveling van taak en budget.

    Document(en)
   • 015. Logopedische screening 2014 - 2015

    1. de logopedische screening 2014 - 2015 te continueren en evenals voorgaande jaren te laten uitvoeren door Logopedie praktijk "Lek en IJssel".

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 016. Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten

    de gemeenteraad voor te stellen: 1. een bedrag ad Euro 300.000,-- uit de bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) be-schikbare vrij opneembare middelen te halen en te storten in een eigen, door het SVn te behe-ren, Fonds Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel; 2. de Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel vast te stellen, op basis waarvan - vanuit het Fonds - laagrentende stimuleringsleningen kunnen worden verstrekt aan eigenaren van in de Cultuurhistorische Waardenkaart benoemde ge-bouwde beeldbepalende objecten (exclusief de ook in de Cultuurhistorische Waardenkaart genoemde rijksmonumenten) in Krimpen aan den IJssel voor de restauratie en/of groot onder-houd van hun objecten.

    Besluit Conform advies besloten. Het college wil actief volgen of een bedrag van Euro 300.000,- voldoende is.

    Document(en)