22-05-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
22-05-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college neemt de huidige stand van zaken in het dossier-BLICK in ogenschouw. Op 23 mei wordt er een RIB verzonden. 2. Wethouder De Leeuw deelt met het college de stand van zaken in het verkenningsproces om te komen tot een uitvoeringsagenda voor de Strategische Visie Krimpenerwaard. 3. Hij rapporteert over de uitkomst van het gesprek op 18 mei met de gebouweigenaar en de ondernemers over hun voornemen tot vernieuwing van de plint van het gebouw Waardzicht. 4. Wethouder Oosterwijk heeft gesproken met de door het Ministerie aangewezen regievoerders voor de aanbesteding van de EMK-sanering. Er komt een vierde consultatieronde. Het traject gaat overigens aanzienlijk meer tijd vergen. De raad wordt in kennis gesteld via een Raadsmemo. 5. De burgemeester en wethouder Oosterwijk gaan zich beraden op mogelijkheden tot handhavend optreden, bijvoorbeeld door middel van inzet van de BOA’s, in de situatie van de door meerderen ervaren duivenoverlast nabij het raadhuis. 6. Het college maakt afspraken over de vertegenwoordiging van onze gemeente op het VNG-congres op 27 en 28 juni.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 15 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen en vakantieschema

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d. en vakantieschema 2018

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Jaarverslag Kinderopvang 2017

   1. Het jaarverslag Kinderopvang 2017 vast te stellen. 2. Het jaarverslag 2017 beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs door te publiceren op “waarstaatjegemeente.nl”. 3. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2017 door een raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten. De wethouders De Leeuw en Oosterwijik treden in overleg met de opsteller van de documenten over finetuning op vorm en tekst van het Inspraakrapport.

   Document(en)
  • 006. inspraak riolerings- en herstratingsplan Langeland

   1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte ontwerpplan voor het vernieuwen van de riolering en het herstraten van de 1e fase van Langeland, dit plan op een aantal punten aan te passen. 2. De inspraakprocedure voor het genoemd ontwerpplan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekeningen, waarin/-op alle ontvangen reacties van overwegingen zijn voorzien en de aanpassingen zijn verwerkt.

   Besluit Conform advies besloten. De wethouders De Leeuw en Oosterwijik treden in overleg met de opsteller van de documenten over finetuning op vorm en tekst van het Inspraakrapport.

   Document(en)
  • 007. Jaarverslag Basistakenpakket GR GGD RR 2017

   1. Kennis te nemen van het Jaarverslag Basistakenpakket GR GGD – RR 2017; 2. De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Vaststelling subsidie “Collectieve GGZ preventie"

   1. De aan Indigo verleende subsidie vast te stellen op een bedrag van € 26.267,50. De verleende subsidie bedroeg € 30.753,-. 2. Het verschil van € 4.485,50 van Indigo terug te vorderen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Dividend-uitkering 2017 Eneco en Stedin

   1. Kennis te nemen van de dividend-bedragen over 2017 van Eneco en Stedin 2. De begroting 2018 naar beneden bij te stellen naar aanleiding van genoemd dividend

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Omleggen kabels en leiding kruising CG Roosweg

   1.De gemeenteraad volgens bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor de kosten van verlegging van kabels en leidingen onder de grote kruising C.G. Roosweg ad Euro 1.242.450,00 2.Reeds vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad hierover opdrachten te geven aan de NUTS-bedrijven voor de concrete verleggingen 3.De verkeerstechnische maatregelen die voortvloeien uit deze verleggingswerkzaamheden uit te laten voeren in de a.s. zomervakantieperiode.

   Besluit Conform advies besloten. De argumentatie in het raadsvoorstel waarom vooruitlopend op krediet votering door de raad gunning aan de nutsbedrijven moet worden gedaan, wordt verscherpt. Ook wordt in het raadsvoorstel een relatie gelegd met wat in het recente verleden over dit onderwerp met de raad is gecommuniceerd.

   Document(en)
  • 012. Functioneel Applicatiebeheer SISA

   In te stemmen met de overeenkomst Functioneel Applicatiebeheer SISA

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Aansluiting Landelijke Voorziening LV WOZ

   Te besluiten om bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 017. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.