22-05-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
22-05-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De voorzitter meldt dat de heer Butter (PvdA) en mevrouw Jaarsma (SvK) afwezig zijn. Ook wethouder Boudesteijn is verhinderd. Zij wijst de raadsleden op de uitnodiging van de auditcommissie om op 27 mei te spreken over de indeling van de begroting en de indicatoren. Ook informeert zij de raadsleden over het maken van foto’s op 12 juni en een inwerksessie over verbonden partijen op 26 juni.

 3. 003. Onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen raadsleden

  De commissie onderzoek geloofsbrieven onderzoekt de geloofsbrieven van de heer Pols, de heer Bredius en mevrouw Snel, en brengt daarover verslag uit aan de raad.

  Besluit De heer Moerland leest namens de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven het rapport voor, waarin wordt gesteld dat alle bescheiden onderzocht en in orde bevonden zijn en de commissie adviseert tot toelating van de heer Pols (SGP), de heer Bredius (LK) en mevrouw Snel (CDA).

 4. 004. Beëdiging raadsleden

  De heren Bredius en Pols en mevrouw Snel leggen in handen van de voorzitter de eed of de belofte af.

  Besluit In handen van de voorzitter leggen de heer Pols en mevrouw Snel de eed af. De heer Bredius legt in handen van de voorzitter de belofte af.

 5. 005. Benoeming en beëdiging burgerleden

  Te besluiten om: 1. Te benoemen en beëdigen als burgerleden: • De heer C.L.G.M. (Clemens) van Schooten (Leefbaar Krimpen) • De heer O. (Onno) Vliegenthart (CDA) • De heer H. (Hugo) van der Wal (SGP)

  Besluit De gemeenteraad stemt zonder nadere discussie in met de benoeming van de heren van Schooten (LK), Vliegenthart (CDA) en Van der Wal (SGP) als burgerleden. De heren Vliegenthart en Van der Wal leggen vervolgens in handen van de voorzitter de eed af. De heer van Schooten is afwezig.

  Document(en)
 6. 006. Benoemingen AB Stadsregio Rotterdam Rijnmond

  Er worden leden benoemd voor het AB van de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond.

  Besluit De voorzitter benoemt de heren Vogelaar (SGP) en Timm (VVD) als leden van het stembureau. Er wordt vervolgens overgegaan tot schriftelijke stemming. De heer Vogelaar doet namens het stembureau verslag van de uitslag en meldt dat er 19 stemformulieren zijn ingeleverd, die alle geldig zijn. Er zijn 19 stemmen uitgebracht op de heren Blankenberg, de Leeuw en Oosterwijk, 18 stemmen op de heer Boudesteijn en 1 stem op de heer Kamsteeg. Daarmee zijn de heren Blankenberg en Boudesteijn benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Rotterdam Rijnmond. De heren de Leeuw en Oosterwijk zijn benoemd als plaatsvervangende leden.

  Document(en)
  • 007. Behandeling moties

   De door de fractie van de ChristenUnie ingediende moties tijdens de raadsvergadering van 15 mei 2014 worden behandeld.

   Besluit De heer Kamsteeg licht de moties toe. Met betrekking tot motie M1 geeft hij bovendien aan dat de verwijziging naar het RvO artikel 36 dient te zijn. De indieners onderstrepen met motie M1 het belang van een transparant proces. Motie M2 roept op tot het onverkort uitvoeren van de afspraken en ook met motie M3 wordt opgeroepen het beleid waartoe eerder is besloten te volgen. Vanuit het college geeft burgemeester Huizer aan dat een nieuwe raad in 2018 besluit over het proces van onderhandelingen. Ten aanzien van motie M2 geeft wethouder Blankenberg aan de motie overbodig te vinden. Wethouder de Leeuw geeft aan motie M3 overbodig te vinden en verwijst naar passages in het coalitieakkoord. De indieners onderstrepen het belang van de moties en geven aan het coalitieakkoord op de betreffende punten niet overtuigend te vinden. De moties worden vervolgens in stemming gebracht. Motie M1 wordt afgewezen met 8 stemmen voor (ChristenUnie, D66, VVD en 3 leden van de SvK), en 11 stemmen tegen (SGP, CDA, LK en 1 lid van de PvdA). Ook motie M2 wordt afgewezen met 8 stemmen voor (ChristenUnie, D66, VVD en 3 leden van de SvK), en 11 stemmen tegen (SGP, CDA, LK en 1 lid van de PvdA). Motie M3 wordt eveneens afgewezen met 8 stemmen voor (ChristenUnie, D66, VVD en 3 leden van de SvK), en 11 stemmen tegen (SGP, CDA, LK en 1 lid van de PvdA).

   Document(en)
  • 008. Vragenhalfuur actualiteit

   Besluit De heer Luijendijk (SvK) verzoekt om - in aansluiting op de verwachte discussie hierover in de Tweede Kamer - in de gemeenteraad in discussie te gaan over vuurwerk -met name de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones in te stellen. De burgemeester geeft aan voornemens te zijn dit ruim voor de jaarwisseling te willen bespreken.