22-05-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
22-05-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Revisie en ingebruikname carillon

   Te besluiten om: 1. het carillon te laten reviseren en opnieuw in gebruik te nemen in het nieuwe Raadhuis; 2. de investeringskosten voor de revisie en uitbreiding van het carillon te dekken uit de Reserve Raadhuis

   Besluit De commissie bespreekt het voorstel kort. Daarbij wordt door de heer Poelman (ChristenUnie) geïnformeerd naar de mogelijkheid om verzoeknummers te kunnen laten spelen. Zowel vanuit de commissie als door de burgemeester wordt hier positief op gereageerd, waarbij de burgemeester aangeeft dat dit dit in de verdere uitwerking kan worden meegenomen waarbij ook nagedacht moet worden over de te stellen kaders. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en stelt de gemeenteraad voor om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
  • 005. Budget voor uitbesteed archief

   Budget beschikbaar te stellen voor de opslag en het opvragen van ons archief dat is uitbesteed

   Besluit De commissie bespreekt het voorstel kort. De heer Neeleman (D66) informeert daarbij of de (snelle) toegankelijkheid van de stukken gewaarborgd blijft. Burgemeester Huizer geeft in haar reactie aan dat incidenten altijd mogelijk zijn maar stukken in de regel vlot opvraagbaar zijn. De commissie adviseert vervolgens positief over het voorstel en stelt de gemeenteraad voor om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
  • 006. Afspraken / toezeggingen

   De commissie neemt kennis van de overzichten afspraken en toezeggingen en kan informeren naar de voortgang van de afhandeling.

   Besluit De commissie neemt kennis van de overzichten.

   Document(en)
  • 007. Motie-overzicht

   1. Het motie-overzicht vast te stellen

   Besluit De commissie adviseert zonder nadere bespreking om het voorstel als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.

   Document(en)
  • 008. Rondvraag

   Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.