22-04-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
22-04-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college ziet terug op de behandeling door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel strekkende tot herindeling van de Krimpenerwaard. 2. De gemeentesecretaris meldt dat de Ondernemingskamer van de Rechtbank een afwijzende uitspraak heeft gedaan over het Sociaal Plan voor de liquidatie van de Stadsregio. Over de consequenties daarvan vindt ondertussen het gesprek plaats. 3. De burgemeester koppelt terug uit het Bestuursforum MRDH van 16 april jl. De strategische agenda, samen met de eerste begroting, gaan voor een zienswijze naar de raden.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 22 t/m maandag 28 april 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Hofstra is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   PHO Jeugdzorg 24 april 2014

   Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder Hofstra zal het overleg bijwonen.

   Document(en)
  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

  • 007. Volwasseneneducatie

   1.De educatieve middelen uit het participatiebudget 2014, in het kader van de Wet participatiebudget, vast te stellen op € 51.620. 2.De educatieve middelen aan te wenden voor de inkoop van trajecten basiseducatie NT1 en NT2 tot en met niveau B1 en trajecten taal en rekenen voor uitkeringsgerechtigden en laaggeletterden in samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel en het ISMH. 3.Hiervoor, op basis van de bestaande raamovereenkomst 2013-2014 een productovereenkomst af te sluiten met het ROC Zadkine.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Oprichting GR IJsselgemeenten

   1. Het ontwerp GR IJsselgemeenten met artikelsgewijze toelichting als uitwerking van het op 4 oktober 2012 ondertekende convenant betreffende de ambtelijke samenwerking in de bedrijfsvoering met de gemeente Capelle aan den IJssel vast te stellen en aan te gaan; 2. Het ontwerp Structuur, Inrichting en Formatie GR IJsselgemeenten vast te stellen; 3. Het ontwerp Sociaal Plan GR IJsselgemeenten vast te stellen; 4. De Plaatsingscommissie personeel van Krimpen aan den IJssel o.g.v. artikel 3.1 Sociaal Plan GR IJsselgemeenten te benoemen tot Plaatsingscommissie GR IJsselgemeenten; 5. De Personeel Kamer van de commissie bezwaarschriften van Capelle aan den IJssel o.g.v. artikel 8.1 Sociaal Plan GR IJsselgemeenten te benoemen tot Bezwarencommissie personeel GR IJsselgemeenten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)