22-03-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
22-03-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt dat hij op 17 maart jl. gesproken heeft met het HHS over het (gezamenlijk) Stedelijk Waterplan, waarvan de planperiode is verstreken. Er wordt nu ingezet op tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma's. 2. Hij koppelt terug vanuit de stuurgroep-EMK van 18 maart jl. over de stand van zaken in de (aanstaande) uitvoering van de sanering. Er gaat binnenkort een specifieke website voor dit project gelanceerd worden. 3. Wethouder Boudesteijn stelt het college op de hoogte, vanuit het DB van de Groenalliantie, van de stand van zaken van (de stagnatie in) de ontvlechting van het Koepelschap. 4. Wethouder De Leeuw neemt het college mee in de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen van de raadsbehandeling over de voorstellen voor verzelfstandiging van zwembad en binnensport. 5. De gemeentesecretaris koppelt terug vanuit zijn gesprek op17 maart jl. met mevrouw Riek Bakker over de instelling van een “Waardcommissie”, waarin – naar haar opinie – personen zitting zouden moeten nemen die als “ambassadeurs” de belangen van de Krimpenerwaard bij de verschillende overheden en instanties gaan bepleiten. 6. Hij licht toe de achtergrond en inhoud van de “flyer” die is meegezonden met de stempas voor het referendum op 6 april a.s. over het Associatieverdrag met Oekraïne. Voor de raadsvergadering van 24 maart a.s. heeft zich hierover een inspreekster gemeld.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 15 maart 2016.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 15 maart 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit Ter vergadering geven de dames Hester Schuiteboer (vrijwilligster) en Roos van Esch (ContourdeTwern) een presentatie van een door hen geïnitieerde inventarisatie onder de gasten in De Stuw van achtergronden, kwaliteiten, competenties, etc. Het college spreekt grote waardering uit voor dit initiatief om te komen tot bevordering van de integratie van deze mensen in onze samenleving/gemeente en zegt waar mogelijk ondersteuning toe.

   • 006. Toelichting door Frans van der Meij, hoofd afdeling SoZa van de GR, over de SoZa-trends in Krimpen

    Besluit De heer Van der Meij geeft een presentatie van het Jaarplan 2016 van zijn afdeling binnen de GR, alsmede van enkele kerngegevens betreffende de uitvoering van de Participatiewet voor Krimpen aan den IJssel.

   • 007. Voorbereiding raadsvergadering 24 maart 2016

    Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

    Document(en)
    • 008. Toekenning projectsubsidie “Estafetteloop" MTK

     1. De projectsubsidie (van € 2.000) voor de “Bevrijdingsvuur-estafetteloop 4 en 5 mei 2016” te verlenen en gelijktijdig vast te stellen 2. MTK met ingang van 2017 voor de organisatie van de “Bevrijdingsvuur-estafetteloop 4 en 5 mei” in aanmerking te laten komen voor een erkenningssubsidie

     Besluit Conform advies besloten voor wat betreft onderdeel 1. Voor wat betreft de jaren daarna zal de burgemeester – alvorens het college een erkenningssubsidie versterkt – zich eerst een beeld vormen van de toekomst(plannen) voor de Estafetteloop.

     Document(en)
    • 009. Projectsubsidie Collectieve Preventie GGZ 2016

     Aan Indigo / Context een projectsubsidie van € 17.998,- te verlenen voor het uitvoeren van verschillende activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van psychische problemen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 010. Inspraakrapportage Afvalstoffenverordening

     Te besluiten om: 1.Het verslag inspraak Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel vast te stellen,

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 011. Aanmeervoorziening(steiger) Lekdijk 45 C.Heuvelman

     Op grond van de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de gevraagde omgevingsvergunning, conform het bijgevoegde besluit, te verlenen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 012. Motie intergemeentelijk onderzoek P+R langs N210

     de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de stand van zaken conform bijgevoegde raadsmemo

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de raad in kennis wordt gesteld door middel van een RIB. In de RIB zal worden opgenomen wanneer het RVVP voor Midden-Holland wordt vastgesteld en dat onze gemeente (in samenspraak met buurgemeente Krimpenerwaard) zal bezien of wordt gereageerd op de huidige concept-versie van het document.

     Document(en)
    • 013. Begrotingswijziging 31 maart

     De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 017. Communicatie

     Besluit Er worden vanuit deze agenda geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.