22-01-2015 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
22-01-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8). De vergadering wordt voorgezeten door de heer Ruissen, en ondersteund door mevrouw van Aalst (commissiegriffier).

  Besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen

 3. 003. Besluitenlijst

  De commissie wordt verzocht de besluitenlijst van de besluitvoorbereidende commissie van 4 december 2014 vast te stellen. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen tot 48 uur voor aanvang worden gestuurd naar mevrouw van Aalst (commissiegriffier).

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen gebruik maken van het spreekrecht. U dient zich hiervoor aan te melden bij de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl) onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Aanmelden kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering. Er kan worden ingesproken over onderwerpen die op de commissie-agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. De exacte bepalingen rondom het spreekrecht kunt u nalezen in de commissieverordening: http://www.krimpenaandenijssel.nl/public/documenten/verordeningen/Verordening_op_de_raadscommissies.pdf.

  Besluit Er zijn geen insprekers

 5. 005. Opheffing Stadsregio Rotterdam

  Te besluiten om: 1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam, conform bijgevoegd ontwerpbesluit; 2. Het algemeen bestuur van de Stadsregio Rotterdam schriftelijk in kennis te stellen van het raadsbesluit.

  Besluit Zonder beraadslaging adviseert de commissie het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering.

  Document(en)
 6. 006. Beschermd Wonen 2015-2016

  Te besluiten om: Het college toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) om op het gebied van Beschermd Wonen in de zin van artikel 1.1.1 Wmo 2015 een regeling tot samenwerking aan te gaan met de regiogemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk en Rotterdam (centrumgemeente).

  Besluit Voorafgaand aan de bespreking door de commissie geeft de voorzitter een korte toelichting: De Wmo-adviesraad krijgt het voorstel nog ter kennisname. Om recht te doen aan de rol van de wmo-adviesraad is het voorstel aan de commissie het stuk te bespreken en te adviseren het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 5 maart a.s. Een eventueel advies vanuit de wmo-raad kan dan bij besluitvorming op 5 maart betrokken worden. De commissie bespreekt het voorstel zoals dat via het audioverslag te beluisteren is. Wethouder Oosterwijk zegt toe de vraag van raadslid Jaarsma over herstructurering van het vastgoed op een later moment schriftelijk te beantwoorden. Wethouder Oosterwijk zegt toe in het Uitvoeringsplan Beschermd Wonen nader in te gaan op identiteitsgebonden zorg. Wethouder Oosterwijk zegt toe in de Toegangsrapportage Sociaal Domein specifieke informatie op te nemen over het gebruik van beschermd wonen. Wethouder Oosterwijk zegt toe één maal per jaar de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van de stand van zaken omtrent Beschermd Wonen. De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 5 maart a.s.

  Document(en)
 7. 007. Toezeggingen

  Het overzicht van toezeggingen is tijdens de commissievergadering van 15 januari besproken. Het overzicht zal onder toezicht van het presidium worden geactualiseerd.

  Besluit Er zijn geen opmerkingen

 8. 008. Motie-overzicht

  Het motie-overzicht is tevens tijdens de raadscommissie van 15 januari aan de orde geweest. Er wordt - mede naar aanleiding van de bespreking op 15 januari - voorgesteld om de moties met lijstnummers 59 en 60 aan te bevelen voor afhandeling. Motie 56 (over inspreken in de raadsvergadering) is teruggetrokken voor afhandeling. De aanpassing van het RvO waarin dit wordt gerergeld was aanvankelijk voor deze ronde voorzien, maar komt pas de volgende ronde aan de orde.Motie 56 (betreffende educatiebudget voor verkeersmaatregelen) ligt tengevolge van het terugtrekken van het raadsvoorstel hierover niet meer ter afhandeling voor. Motie 61 (evaluatie vervoersvoorzieningen) wordt op verzoek van de indiener afgehandeld ná de daadwerkelijke evaluatie, en ligt thans niet voor ter afhandeling.

  Besluit Er zijn geen opmerkingen. De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering.

  Document(en)
 9. 009. Rondvraag

  Besluit Raadslid Hofstra vraagt aan Wethouder Blankenberg naar de opvolging van de toezegging notitie collectief particulier opdrachtgeverschap. Wethouder Blankenberg antwoordt dat hij ernaar streeft de notitie in april voor te leggen aan de gemeenteraad. Raadslid Butter informeert bij de commissieleden naar de wens terug te keren naar het systeem van het voormalige vergaderschema. Door de huidige momenten van beschikbaar komen van stukken voor de raad, moeten fracties extra vergaderingen inplannen ter voorbereiding op de commissies. SGP, D66, LK, en PvdA hebben een voorkeur voor het voormalige systeem van stukkenaanlevering. CDA wil de stukken voor de eerste commissievergadering ontvangen, waarbij de tweede besluitvoorbereidende commissiedatum reservedatum is en nazending van stukken daarmee uitzondering. CU, VVD en Stem van Krimpen willen huidig systeem vooralsnog een kans geven. Algemeen geluid, grote stukken willen de fracties ruimer voor een commissievergadering ontvangen dan nu vaak het geval is. Punt wordt geagendeerd voor het volgende Presidium.