21-11-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
21-11-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college blikt terug op de ontmoetring van raads- en collegeleden met mevrouw Sybilla Dekker, Verkenner voor de Strategische Visie Krimpenerwaard, op 20 november. In het presidium van 23 november wil het college sonderen wie vanuit onze gemeente gaat aanschuiven aan de Tafel van Verkenning. 2. De burgemeester koppelt terug vanuit de Hongarije-conferentie van 20 november, waarop tussen Nederlandse en Hongaarse gemeenten die een jumelage met elkaar onderhouden is gesproken over verdere ontwikkeling c.q. versterking van deze relatie. 3. Er wordt een RIB verzonden, waarin de stand van zaken in het project (on)eigenlijk gebruik van gemeentegrond wordt beschreven. De financiële consequenties van een en ander worden meegenomen in de begrotingswijziging van december. 4. De gemeentesecretaris doet mededeling van zijn coördinerende rol voor de aan Promen deelnemende gemeenten, om te komen tot al datgene wat ter hand genomen moet worden om tot realisering van het vastgestelde nieuwe perspectief voor Promen te komen. 5. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij met de directie van BLICK heeft geconstateerd dat de aanvankelijke ambities voor De Groeiplaneet, niet realiseerbaar zijn. Ingezet wordt nu op een “klassieke” verbouwing , overigens wel met een ambitieus duurzaamheidslabel.

 2. 002. Besluitenlijst 14 november 2017

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 november 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 14 november 2017 wordt met inachtneming van een tweetal wijzigingen (bij punt 1.1 in plaats van “sociale huurwoningen”, “koopwoningen” en bij punt 5 in plaats van “de komende week”, ”deze vergadering”) vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Vergaderfrequentie resterende collegeperiode

   Besluit Afgesproken wordt dat het college voor de resterende tijd van deze raadsperiode ook op vrijdagmorgen, van 9.00 tot uiterlijk 10.30 uur, bijeen is. Het heeft het karakter van ontmoeten, zonder agenda.

  • 006. Voorbereiding raadsvergadering 23 november 2017

   Besluit De raadsvergadering van 23 november wordt voorbereid.

   Document(en)
  • 007. Vaststellen Onderwijshuisvestingsprogramma 2018

   1. Het onderwijshuisvestingsprogramma 2018 definitief vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Collegevoorstel interbestuurlijk toezicht

   1. De raad te informeren over de resultaten van de gemeente Krimpen aan den IJssel in het rapport Interbestuurlijk Toezicht 2016 middels een raadsinformatiebrief.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 009. Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2018

   1. De HHT-regeling in de huidige vorm in 2018 te continueren en deze uiterlijk medio juli van 2018 te evalueren; 2. Via de begrotingswijziging van december 2017 € 20.000,- bij te ramen voor 2017, ten laste van het Sociaal Domein; 3. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de aanvullende middelen worden gebracht ten laste van de reserve Sociaal Domein.

   Document(en)
  • 010. Tussentijdse evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein

   De gemeenteraad aan de hand van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan Scoaail Domein Kracht van Krimpen

   Besluit Wordt opnieuw geagendeerd voor de komende vergadering. Het college wil – meer in het algemeen – in de RIB de relatie tussen inhoud en financiën scherper benoemen en – meer in het bijzonder – een analyse aankondigen van de kosten(ontwikkeling) binnen het Sociaal Domein en hoe daarover aan de hand van een aan te reiken afwegingskader het gesprek met de raad gevoerd kan worden.

   Document(en)
  • 011. Naj.rapportage 17, 2e Begr.wijz. 17 Groenalliantie

   De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 012. Vaststellen Prestatieafspraken W.Z.W. 2018-2022

   1. De bijgevoegde Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn 2018-2022 vast te stellen. 2. De gemeenteraad over uw besluit te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 3. De geactualiseerde prestatieafspraken te ondertekenen op 11 december 2017, tijdens een te houden Bestuurlijk Overleg QuaWonen-Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel en omstreken-Gemeente.

   Besluit Conform advies besloten. De burgemeester machtigt wethouder Blankenberg tot ondertekening van de overeengekomen prestatieafspraken.

   Document(en)
  • 013. Nieuwe bestemming Tuinstraat 43

   In te stemmen met de vernieuwende aanpak om ideeën te verzamelen voor de herbestemming van het oude pand van de muziekschool.

   Besluit Het college is enthousiast over de ter vergadering door Leendert Vermeulen en Judith Verheul gepresenteerde nieuwe aanpak. Er komt nu eerst een inspiratiebijeenkomst voor iedereen die zich bij het vraagstuk betrokken weet. Daarna komt het terug op de collegetafel om te bekijken welke kaders voor het uitschrijven van een prijsvraag worden geformuleerd. De raad wordt geïnformeerd via RIB. Onderzocht gaat worden of een dergelijke vernieuwende aanpak subsidiabel is.

   Document(en)
  • 014. Begrotingswijziging december 2017

   1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen; 2. de wijzigingen binnen de programma’s te autoriseren.

   Besluit In aanwezigheid van Martin Vermaat wordt besloten tot vaststelling van de december-begrotingswijziging. Ten opzichte van het aangedragen ontwerp worden nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Het voorstel wordt op 22 november ter hand van de griffie gesteld.

   Document(en)
  • 016. Communicatie

   Besluit Er zijn vanuit deze vergadering geen onderwerpen van actieve perscommunicatie.