21-10-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
21-10-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt dat hij vooroverleg heeft gevoerd met zijn collega's van Capelle en Zuidplas over de nieuwe verordeningen als gevergd door de Participatiewet. Over de verordeningen, die aan de afzonderlijke raden ter vaststelling zal worden voorgelegd, is overeenstemming bereikt. 2. Hij kondigt aan dat de begroting van Promen later beschikbaar is dan aanvankelijk gemeld: voor de Kerst. Alsdan zal ook een Operationeel Plan worden aangeboden. Het college spreekt hierbij uit, dat het graag een bedrijfsbezoek wil brengen aan Promen. 3. Het college wil graag een discussie voeren over de bestuurlijk-regionale inbedding van het thema Duurzaamheid. Ter inleiding daarop wordt gevraagd ambtelijk een presentatie van deze thematiek voor te bereiden. 4. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit de aandeelhoudersvergadering NV MAK, waarin plannen worden voorbereid voor een aangepast systeem van afvalinzameling, onder andere strekkende tot verhoging van het afvalscheidingspercentage. 5. Hij koppelt terug vanuit de bewonersavond voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe gemeentehuis. Een samenhangende visie op het parkeren in het centrum in het licht van het totaal aan nieuwe otnwikkelignen in dit gebied . 6. Hij meldt dat hij samen met zijn collega Hartnagel van Capelle aan den IJssel een intentieovereenkomst heeft getekend voor de totstandkoming van een Jeugdbeschermingsplein per november a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 oktober 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 14 oktober jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen staat aangeboden

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 21 t/m maandag 27 oktober 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er zijn deze week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

  • 007. Stand van zaken openbaar lichaam IJSSELgementen

   De Raad te informeren over de oprichting van het openbaar lichaam IJSSELgemeenten, conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat aan de RIB een alinea wordt toegevoegd met financiële informatie: welke nadeel werd aanvankelijk voor Krimpen voorzien en in welke mate is dat met de vastgestelde begroting voor de GR bijgesteld.

   Document(en)
  • 008. Riolerings- en herstratingsplan Fazantstraat e.o.

   1 Bij de Stadsregio uitstel aanvragen voor de voltooiing van de uitvoering van de subsidiabele onderdelen tot het voorjaar van 2016; 2 Instemmen met het ontwerp riolerings- en herstratingsplan (en het daarmee definitief vast te stellen) en het door middel van een brief en plaatsing op de website/ter inzagelegging op het Waardhuis te presenteren aan achtereenvolgens de Commissie Moluks Welzijn en de bewoners van het herstratingsgebied.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Overeenkomst publieke laadpalen

   In te stemmen met de overeenkomst betreffende "publieke laadpalen in het kader van de pilot E-laad". De onder 1 genoemde overeenkomst aan te gaan voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en wethouder C.A. Oosterwijk te machtigen deze overeenkomst namens het college te ondertekenen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Vaststelling subsidie "Verslavingspreventie"

   De subsidie voor het project `verslavingspreventie 2013/2014`vast te stellen op het verleende bedrag van € 15.000,-.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)