21-08-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
21-08-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: L.M. Huizer, A. Boele, A. Prins, Afwezig: J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra 1. Het college staat stil bij de grote brand die het bedrijf TIO aan de Parallelweg op zaterdag 18 augustus jl. trof. 2.De burgemeester informeert het college over haar voornemen een handhavingsbesluit te nemen jegens het UMAM-bestuur, naar aanleiding van een incident met betrekking tot geluidsoverlast. 3. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in proces samenwerking met Capelle aan den IJssel: op 11 september a.s. komt definitieve besluitvorming over het convenant, alsmede over de totstandkoming van een Werkplein aan de orde. 4.Het college neemt in hoofdlijn kennis van de begrotingsuitkomsten voor 2013 en volgende jaren. Zij opteert voor een “retraite” met de leden van het MT in september a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 augustus 2012

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 21 t/m maandag 27 augustus 2012

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 6. 006. alg.verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht

  Te besluiten om 1. De gemeenteraad voor te stellen om I. op grond van artikel 6.5. Lid 3 van het Besluit omgevingsrecht aan te wijzen de categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in het kader van de WRO. 2.om op grond van het bepaalde in artikel 6.12, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheden tot het vaststellen van een exploitatieplan of het afzien van het vaststellen van een dergelijk plan, een en ander als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, met betrekking tot een omgevingsvergunning, te delegeren aan het college.

  Besluit Conform advies besloten, zulks met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen.

  Document(en)
  • 007. herontwikkeling locatie Van Duijvendijk, intrekkin

   Te besluiten om: In te trekken het coördinatiebesluit ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening zoals dat op 22 maart 2012 is vastgesteld ten behoeve van de realisatie van het project “Werf aan den IJssel”. Te bepalen dat dit intrekkingbesluit in werking treedt op de dag volgend op die waarop het besluit openbaar bekend is gemaakt.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
   • 008. Evaluatie besluitvorming ruimtelijke projecten

    Te besluiten om 1. In te stemmen met de inhoud van de notitie ‘Evaluatie besluitvorming ruimtelijke projecten’; 2. De notitie voor te leggen aan de informatiecommissie voor een eerste discussie over dit onderwerp.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
    • 009. Aanbesteding Wmo hulpmiddelen

     Te besluiten om: 1. In samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel de Wmo hulpmiddelen aan te besteden. 2. Aan te sluiten op de door Capelle aan den IJssel gehanteerde methodiek van het kopen van voorzieningen. 3. Kosten van begeleiding van de aanbesteding (maximaal € 7.000,-) ten laste te brengen van de post ‘Wmo uitvoering algemeen’ (6622103).

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)