21-06-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
21-06-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Op 5 juli a.s. is er een ontmoedig tussen de colleges van Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Zij gaan in gesprek met mevrouw Riek Bakker over de totstandkoming van een omgevingsvisie voor de Krimpenerwaard. De secretarissen van beide gemeenten dragen zorg voor een inhoudelijke agenda. 2. Het college refereert aan de geruchten in de achterliggende week over – wat werd genoemd – een faillissement van Tiendhoven. Wethouder Oosterwijk heeft in een raadsmemo deze geruchten ontzenuwd. 3. Het college stemt in beginsel in met de aangereikte beantwoording van de raadsvragen over buurtpreventie. Eindredactie ligt in handen van de burgemeester. Ingezet wordt op verzending van de antwoorden medio deze week. 4. De burgemeester koppelt terug vanuit zijn bespreking met de voorzitter van Krimpen Presents over de voorbereidingen voor het aanstaande Krimpenfestival, in september a.s. Hij wordt door het college gemachtigd om met Krimpen Presents tot passende afspraken te komen over de mate van financiële inbreng van de gemeente. 5. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit het gesprek dat hij en wethouder De Leeuw op 16 juni jl. heeft gevoerd met het Presidium over het proces van de totstandkoming en (raads-)behandeling van rekenkameronderzoeken. 6. Hij meldt dat hij met zijn collega van Krimpenerwaard, wethouder Blok, in gesprek is over de ruimtelijke invulling van de locatie Carpe Diem. 7. Hij doet verslag van het gesprek met zijn collega-portefeuillehouders van Zuidplas en Capelle over het voornemen van het HHS tot aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid. Deze week gaat -mede ter uitvoering van de raadsmotie- een brief van het college naar het HHS. 8. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit de behandeling in de informatieve commissie over het cultureel programma, op 16 juni jl. De schriftelijke vragen van de PvdA-fractie worden alsnog beantwoord. Er wordt nu een subsidietraject voorbereid, waarin ook een plaats krijgt de prestatie die de gemeenten van de subsidieontvanger verwacht. 9. Hij meldt dat recent door de accountant een (dubbele) goedkeurende verklaring over de Jaarstukken 2015 is verstrekt. De Auditcommissie heeft in een memo aan de raad te kennen gegeven dat de Jaarrekening rijp is voor behandeling respectievelijk besluitvorming.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 juli 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 14 juni 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Het college bespreekt de aanwezigheid c.q. vertegenwoordiging bij de verschillende uitnodigingen.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken en de afvaardiging naar de AB-vergadering geregeld.

   Document(en)
   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit Er zijn geen bijzonderheden te melden.

   • 006. Vergaderschema zomerperiode 2016 en vakantieschema collegeleden

    Besluit Er wordt kennis genomen van het vakantieschema. Ook wordt ingestemd met het vergaderrooster voor de zomerperiode, met dien verstande, dat er op 30 augustus a.s. collegevergadering wordt gehouden.

    Document(en)
    • 007. Evaluatie raadsvergadering 14 juni 2016

     Besluit De raadsvergadering wordt geevalueerd

    • 008. Actualiseren lijst aangenomen moties en lijst toezeggingen

     Besluit Een door de diverse portefeuillehouders geactualiseerde lijst wordt deze week ter kennis van de griffier gebracht.

     Document(en)
    • 009. Wijze van presentatie van de tussenbalans van het Coalitieakkoord

     Bespreking met Leendert Vermeulen inzake de wijze van presentatie van de tussenbalans van het Coalitieakkoord

     Besluit In een gesprek met Leendert Vermeulen maakt het college afspraken over de wijze waarop de tussenbalans van het Coalitieakkoord wordt gepresenteerd, zowel aan raad als aan de inwoners.

    • 010. Wijkwethouderschap in Krimpen aan den IJssel

     1. De kaders voor het wijkwethouderschap zoals verwoord in de notitie ‘Wijkwethouderschap in Krimpen aan den IJssel’ vast te stellen.

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de RIB expliciet melding wordt gemaakt van de plaatsgevonden hebbende wisseling van wijkwethouderschappen.

     Document(en)
    • 011. Kadernota 2017

     De kadernota 2017 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

     Besluit Conform advies besloten. De Kadernota is conform planning op 17 juni jl. naar de raad gezonden.

     Document(en)
    • 012. Rapportage voortgang uitvoering Wet WOZ

     Kennis te nemen van het rapport over de voortgang en uitvoering van de Wet WOZ in Krimpen aan den IJssel.

     Besluit Conform advies besloten. .

     Document(en)
    • 013. Aanpassing entree de Tuyter

     In te stemmen met uitvoering van aanpassing van de entreepartij van de Tuytervoor een bedrag van maximaal €50.000,- De raad bijgaande RIB te sturen

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de beide laatste zinnen uit het aangeboden concept voor een RIB worden geschrapt.

     Document(en)
    • 014. Reglement burgerlijke stand

     1. Restaurant Pannenkoe aan te wijzen als “huis der gemeente” voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen met ingang van 1 januari 2016. 2.Het reglement burgerlijke stand vast te stellen.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 015. Subsidie aan Via Futura t.b.v. nieuwe peutergroep

     1. Akkoord gaan met het verstrekken van een aanvullende subsidie van € 7.115 aan Via Futura t.b.v. een nieuwe peutergroep in OBS Kortland centrum.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 016. Uitvoeringsregeling Afvalsoffenverordening

     Te besluiten om: 1. De uitvoeringsregeling Afvasloffenverordening Krimpen aan den IJssel vast te stellen.

     Besluit Wordt aangehouden.

     Document(en)
    • 017. Overstortput en straatwerk De Krom

     In de Slikslootstraat een nieuwe overstortput aan te brengen en het straatwerk in het industriegebied De Krom te herstellen en voor de kosten die op € 57.500 excl. BTW worden geraamd de Voorziening Herstraten aan te wenden.

     Besluit Conform advies besloten.

     Document(en)
    • 018. Key Performance Indicator (KPI)-rapportage archief

     1. Kennis te nemen van het gegeven dat het archief- en informatiebeheer bij de gemeente op orde is. 2. Kennis te nemen van de aandachtspunten bij de rapportage van het Streekarchief Midden-Holland en het voornemen deze op te pakken in 2016/2017. 3. Dit advies met bijlagen ter kennisname aan de raad te brengen middels een raadsinformatiebrief. 4. De rapportage en de verbeterpunten van het Streekarchief Midden-Holland ter informatie te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

     Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de tekst van de RIB in de derde alinea van onder enigermate wordt genuanceerd.

     Document(en)
    • 023. Communicatie

     Besluit Hierover worden geen expliciete afspraken gemaakt.