21-04-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
21-04-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt dat een evaluatie heeft plaatsgevonden van de groepsaanpak voor Schildergroep. Conclusie is dat de wijze van optreden geslaagd is. Er komt een vervolg voor zowel de jongeren als hun ouderen. 2. Hij koppelt terug vanuit het DB van de gemeenschappelijke regeling TBK: er wordt een traject ingezet om te komen tot visievorming op de toekomst van deze gemeenschappelijke regeling. Nog dit jaar komt daarvoor een model beschikbaar. 3. Het college spreekt dat er een staande klok moet komen op het in aanleg zijnde plein van het nieuwe raadhuis. Nadere advisering over plaats en benodigd budget volgt. 4. Het college besluit op voorstel van de burgemeester de heer H. Butter te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van in raadslidmaatschap. 5. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit zijn overleg met de plaatselijke schoolbesturen op 20 april jl. o.a. over de voorgenomen financiering van een deel van de renovatie van het schoolgebouw van de Krimpener Vrije School aan de Memlingweg. 6. Hij heeft op 20 april jl. met de Sportraad en Synekri in elkaars aanwezigheid gesproken, o.a. over de taakafbakening en de wijze van samenwerking over en weer. 7. Hij heeft contact gelegd met DCV over het onderhoud van hun eigen terreinen, alsmede met TCK over de eigendomssituatie van het veld waarop zij spelen. 8. Wethouder Blankenberg koppelt terug vanuit het Bestuurlijk overleg QuaWonen over o.a. de buurtschouw, een tijdelijke optie voor het parkeren nabij de locatie Prinsessehof en het onderzoek naar starterswoningen. 9. Hij doet mededeling vanuit het DB van Promen van 16 april jl. waarin gesproken is over o.a. de mogelijkheden voor een bestendige toekomst van deze instelling, alsmede over de begroting voor 2016. De jaarrekening 2014 wordt medio mei a.s. gepresenteerd

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2015 wordt vastgesteld, met dien verstande dat bij punt 7 als volgt wordt genotuleerd: “Het college conformeert zich aan de in het document geschetste lijn. Voor De Tuyter zijn nu de te hanteren huurprijzen voor de verschillende categorieën huurders in beeld gekomen. Er wordt een raadsvoorstel voor een verbouwing van De Tuyter voorbereid, bij welke gelegenheid tevens bepaald wordt wat de toekomst van de vrijkomende Big Bear zou moeten zijn.”

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen overzicht aangeboden

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 21 t/m maandag 27 april 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam en MRDH

   Besluit Het college bespreekt de agenda. Wethouder Oosterwijk woont vanuit onze gemeente de vergadering bij.

   Document(en)
   • 006. Bijzonderheden uitvoering decentralisaties Sociaal Domein

    Tjabel Kruithof, Pim de Glas en Anna Trouwborst zullen bij dit agendapunt mondeling informatie verstrekken

    Besluit Het college neemt kennis van de rapportage. Het geeft zich rekenschap van de onzekerheden waarmee de financiële gegevens nog omgeven zijn (veel cijfers, nog weinig informatie). Volgende week gaat een RIB uit (eindredactie wethouders Oosterwijk en De Leeuw).

   • 007. Evaluatie raadsvergadering 15 april 2015

    Besluit Het college ziet met voldoening terug op het bezoek van de Commissaris van de Koning en diens reactie op de profielschets voor een nieuwe burgemeester.

   • 008. Afsluiting / herinrichting Breestraat

    Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van het aanleggen van een versmalling met breekpaal ter hoogte van de kruising Breestraat/Breekade, tussen de woningen Breekade nummers 8 en 16; 3. gelet de uitkomsten van onderzoeken en een bijeenkomst, over te gaan tot het verplaatsen van de versmalling aan de Breestraat/Breekade naar de andere zijde van de weg. En het aanbrengen van een (verhoogd) trottoir aan de Breekade, dit trottoir zal deels op asfalt worden aangegeven doormiddel van belijning, de eerder voorgestelde boombakken aan de Breestraat worden niet geplaatst omdat de meerderheid van de bewoners hier geen voorstander van zijn en dit volgens hun de verkeersveiligheid niet ten goede komt; 4. in te stemmen met de bijgevoegde bewonersbrief en tekening, en deze te verzenden aan de bewoners van de Breestraat en Breekade.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Subsidieverlening Bevrijdingsfestival 5 mei 2015

    1.Aan Stichting Krimpen Presents een projectsubsidie voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival op 5 mei 2015 te verlenen voor een bedrag van maximaal € 22.500,-. 2. Na afloop van het festival, op basis van het verslag en de rekening defintief subsidiebedrag vast te stellen met een maximum van € 22.500,-. 3. Krimpen Presents dient naast het inhoudelijk verslag ook een financieel verslag te overleggen, uiterlijk 13 weken ma afloop van het evenment. 4. De projectsubsidie te verlenen onder voorwaarde dat de vereiste vergunningen wordt beschikt.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Inzet Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2015

    1. In te stemmen met de uitwerking van de regeling HHT en deze dienovereenkomstig uit te voeren; 2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief over de uitwerking te informeren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)