21-03-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
21-03-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg deelt met het college de stand van zaken in het project-Van Duivendijk: uit recent contact met de Provincie blijkt, dat het gedoneerde geld niet terug hoeft, dat ook het ruimtelijk plan van destijds niet leidend hoeft te zijn en dat voor de monumentenstatus van de twee loodsen de gemeente zelf het gesprek met de Rijksmonumentenzorg moet zoeken. 2. Hij meldt dat op 22 maart de zeven portefeuillehouders van Promen elkaar ontmoeten om tot een gezamenlijke uitvraag aan de directeur te komen, gericht op de toekomst van dit Werkbedrijf. Besluitvorming binnen de colleges is voorzien voor 28 maart. 3. Het college geeft zich rekenschap van het proces voor de omgevingsvisie van Riek Bakker: op 11 april is er de eindpresentatie, op 10 april is er een voorpresentatie aan de raad en op of omstreeks 5 april is er een gesprek met de burgemeesters/portefeuillehouders. 4. Wethouder De Leeuw koppelt terug vanuit de laatste aandeelhoudersvergadering van Eneco. Daar was verwondering over de opstelling van Rotterdam, die publiek gemaakt heeft het aandeelhouderschap van het bedrijf te willen heroverwegen. 5. Hij stelt het college op de hoogte van (enkele bijzonderheden met betrekking tot) de afronding van het project verbouwing Tuyter. 6. De secretaris maakt melding van de aanstaande personeelsbijeenkomst, die gepland staat voor 27 maart. Hij zal dan informatie geven over de ontwikkeling van de organisatie, de huisvesting van de medewerkers en de verdere ontwikkeling van de GR IJsselgemeenten.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 maart 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 14 maart 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Jaarverslag 2016 kinderboerderij Klein-Boveneind

   1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van Kinderboerderij Klein-Boveneind.

   Besluit Conform advies besloten. Het jaarverslag ondergaat nog enkele redactionele aanpassingen. Het wordt per RIB naar de raad verzonden. Eindredactie: wethouder Blankenberg.

   Document(en)
  • 006. Eerste wijziging legesverordening 2017

   De legesverordening 2017 en de bijbehorende tarieventabel aan te passen conform de wijzigingsverordening.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken

   1. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het einddocument project ‘De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken’, opgesteld door het expertisecentrum JSO en in te stemmen met het borgen van het project door de inzet van een kwartiermaker 2. Voor 2017 een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost sociaal domein door middel van een begrotingswijziging ten behoeve van initiatieven die de kracht van de inclusieve samenleving versterken te ondersteunen en aan te jagen.

   Besluit Conform advies besloten. Het raadsvoorstel ondergaat nog enkele redactionele aanpassingen. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 008. Beantwoording schriftelijke vragen Stem v Krimpen

   De schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de raadsfractie van de Stem van Krimpen beantwoorden volgens bijgaande conceptbrief.

   Besluit Conform advies besloten. Bij de schriftelijke beantwoording worden ook het verkeerbesluit en de vergunning voor de bouwplaats inrichting gevoegd. De uitgaande brief ondergaat nog enkele aanpassingen. Eindredactie: wethouder Blankenberg.

   Document(en)
  • 009. Verzelfstandiging Kinderboerderij Klein Boveneind

   Vaststellen subsidiebeleidsregel 1. Subsidiebeleidsregel 3.14 “Beheer kinderboerderij Klein Boveneind” (bijlage 1) vast te stellen. Aangaan subsidierelatie 2. De intentie uit te spreken voor een langdurige subsidierelatie met IJsselWerk (de handelsnaam van de Stichting CapelleWerkt te Capelle aan den IJssel) in verband met haar bereidheid om het beheer en de exploitatie van de Kinderboerderij Klein Boveneind over te nemen per 1 april 2017. 3. Op 1 april 2017 een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2) te ondertekenen. 4. Op basis van de subsidieaanvraag (bijlage 3) een projectsubsidie voor 1 april 2017 tot en met 31 december 2017 conform bijgevoegde beschikking (bijlage 4) aan IJsselWerk te verlenen. Frictiekosten 2017 5. Aan IJsselWerk een eenmalige frictiekostenvergoeding à € 5.000 te verstrekken. Subsidieplafond 2017 6. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad via een begrotingswijzing het subsidieplafond voor 2017 op € 306.000 exclusief de huurprijs en exclusief BTW, maar inclusief de overdacht van de aanwezige personeelsformatie (gemeente en Promen) vast te laten stellen; 7. De personele overdracht van gemeentelijke medewerkers, middels detachering bij IJsselWerk, van 3,6 fte te faciliteren (naast deze 3,6 fte is 0,9 fte bij Promen in dienst). 8. Voor het jaar 2017 geen huur in rekening te brengen. Zodra -na afronding van de nieuwbouwprojecten op de kinderboerderij- de huurprijs van de accommodatie bekend is, deze per 1 januari 2018 in rekening brengen en gelijktijdig hetzelfde bedrag te subsidiëren. Daartoe dient door de gemeente een huurcontract aan de Stichting te worden aangeboden. Eigenarenbeheer 9. Overdracht van middelen voor het planmatig eigenarenbeheer zal later in 2017 geregeld worden. Daarvoor is oplevering van de gebouwen nodig, inspectie van de oplevering en de opstelling van een meer jaren onderhoudsplan (MJOP). 10. Beoogd wordt de overdracht van het eigenarenbeheer per 1 september 2017 te faciliteren. Informeren gemeenteraad 11. De gemeenteraad conform bijgaande concept-raadsinformatiebrief (bijlage 5) te informeren over vorenstaande. Samenwerkingsovereenkomsten 12. Uw College wordt voorgesteld wethouder Blankenberg te machtigen de officiële opening te verrichten en de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting te tekenen (bijlage 2). Deze overeenkomst is de basis voor de subsidieverlening aan IJsselWerk. Overige overeenkomsten 13. Kennisnemen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen Stichting CapelleWerkt en de Stichting Pameijer (bijlage 6) en tussen de Stichting Capelle Werkt en de door haar in te stellen adviescommissie (bijlage 7). Uw College wordt geadviseerd wethouder Blankenberg te machtigen beide overkomsten voor gezien en akkoord mede te ondertekenen, waarmee kenbaar gemaakt wordt dat van gemeentewege met instemming kennis genomen is van beide overeenkomsten. Accounthouder subsidierelatie 14. Met het aangaan van de subsidierelatie wordt het accounthouderschap bij afdeling Samenleving belegd. Hiermee valt de kinderboerderij (inclusief personeel) niet meer in de lijnorganisatie bij afdeling Ruimte.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat voor 2017 het subsidieplafonds wordt vastgesteld op 9/12 van het jaarbedrag. In de RIB worden nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Eindredactie: wethouder Blankenberg. Per mail zullen ook de leden van de raad worden uitgenodigd de officiële handeling op 1 april a.s. mee te maken.

   Document(en)
  • 010. Begrotingswijziging 6 april

   De raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de toelichting bij “gastlessen maakindustrie” expliciet wordt gemaakt, dat het hier uitvoering van bestaand beleid betreft.

   Document(en)
  • 011. Raadsinformatiebrief jaarverslag leerplicht 2015-2

   1 te besluiten om de raad te informeren ove het jaarverslag leerplicht 2015-2016 met bijgaande raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Investeringsprogramma 2018-2021

   De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken. De (aanvullende) investeringen benoemen waarvoor uw college nog dit jaar een verkenning of een plan wil laten opstellen.

   Besluit Conform advies besloten. In de stukken worden nog enkele aanpassingen doorgevoerd: bij de investeringen die in uitvoering zijn wordt het totale bedrag opgenomen, tezamen met informatie ten laste van welk programma die komen en er wordt redactioneel een verbinding gelegd tussen het raadsvoorstel over de vorming van een Reserve Infrastructuur en deze RIB over de investeringen. Het college spreekt uit de volgende investeringen nog die jaar te willen oppakken: Ledverlichting Stormpolder/Oud-Krimpen (al in raad geweest), verbouwing Onderdak en clubgebouw TCK (geagendeerd voor de komende raad) en een herinrichting van het Tuyterplein.

   Document(en)
  • 015. Communicatie

   Besluit Het college zoekt actief perscommunicatie met betrekking tot de agendapunten 7, 8 en 9.