21-01-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
21-01-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Prins meldt dat hij gesprekken voert met potentiële kandidaten voor het bestuur van de op te richten Stichting voor de Kinderboerderij. 2. Hij meldt voorts dat hij overlegd gevoerd heeft met de Coöperatie van het winkelcentrum Crimpenhof over o.a. leegstand in het winkelbestand. 3. Hij stelt het college op de hoogte van een bij de Raad van State ingediend herzieningsverzoek met betrekking tot de eerder ingediende beroepen tegen het dijkversterkingsplan van het Hoogheemraadschap voor de Lekdijk. 4. De gemeentesecretaris zet uiteen welke kwartiermakers met welke opdrachten binnen de metropool MRDH zijn aangewezen. In het Bestuursforum van 27 januari a.s. volgt hierover nadere toelichting.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 januari 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 14 januari 2014 wordt vastgesteld, met dien verstande dat het vermelde onder punt 1.2 in een vertrouwelijke notulen wordt opgenomen.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 21 t/m maandag 27 januari 2014

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt (wethouder Prins is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Besluit Er zijn deze week geen agenda’s aangeboden.

   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit De gemeentesecretaris meldt dat voor de inrichting van het nieuwe raadhuis inmiddels een voorlopig ontwerp beschikbaar is, dat in de Stuurgroep van 23 januari a.s. wordt gepresenteerd. Met Martens heeft overleg plaatsgevonden over het gereedkomen van het definitief ontwerp voor het casco

   • 007. Voorbereiding voorstel Voorzieningendiscussie

    Geen stukken aanwezig, discussie naar aanleiding van commissievergadering 16 januari 2014

    Besluit Het college kijkt, samen met degenen die een presentatie hebben verzorgd tijdens de commissievergadering van 16 januari jl., terug op deze vergadering en maakt afspraken over de hoofdlijn van een voorstel dat aan de raad zal worden aangeboden. Het voorstel komt aan de orde in de B&W-vergadering van 28 januari a.s.

   • 008. Samenwerking IJsselgemeenten

    1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met het ontwerp Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten als uitwerking van het op 4 oktober 2012 ondertekende convenant betreffende de ambtelijke samenwerking in de bedrijfsvoering met de gemeente Capelle aan den IJssel; 2. Kennis te nemen van de deelname van de gemeente Zuidplas als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten, met inachtneming van het feit dat de feitelijke deelname uitsluitend zal plaatsvinden binnen het organisatieonderdeel Sociale Zaken; 3. Op grond van artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de Raad toestemming te vragen tot de oprichting van de Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten; 4. De Raad voor te stellen te besluiten conform bijgaand raadsvoorstel; 5. Het Kernteam Samenwerking te verzoeken om, na verkregen toestemming van de desbetreffende Raden, namens het college de oprichting van de GR IJsselgemeenten feitelijk uit te voeren.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat een tekstuele aanpassing wordt aangebracht in de tekst over de frictiekosten

    Document(en)
   • 009. Aanwijzen lid Raad van toezicht SYnerKri

    1. De heer Freek Higler aan te wijzen als lid van de Raad van toezicht van stichting SYnerKri

    Besluit Conform advies besloten

   • 010. Subsidie project Balie Welzijn, zorg en opvoeden

    1. Projectsubsidie ad € 53.200 beschikbaar stellen aan CJG Rijnmond voor de inzet op het project Balie Welzijn, zorg en opvoeden

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 011. Onderwijskundige vernieuwing Het Mozaiëk

    1. Het door het schoolbestuur Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs (GPOWN) ingediende plan voor aanpassingen als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen in de gereformeerde basisschool Het Mozaiëk aan de UNa Corda en de begroting tot maximaal € 4.829,- inclusief B.T.W. goed te keuren.

    Besluit Conform advies besloten

   • 012. Eerste wijziging legesverordening 2014

    1. De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 aan te passen conform de wijzigingsverordening 2. De raad te informeren via meegezonden concept-raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 013. Voortgang Programma Beter Benutten

    de gemeenteraad te informeren d.m.v. bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief

    Besluit Wordt aangehouden tot 28 januari 2014

    Document(en)
   • 014. Nota Vaste Activa 2014

    1. De Nota Vaste Activa 2014 ter vaststelling aan de raad voor te leggen

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 015. Indexering Gemeenschappelijke Regelingen 2015

    1. In te stemmen met een indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen van 0,50 % 2. In te stemmen met het verzenden van de conceptbrief door de gemeente Vlaardingen 3. De conceptbrief tevens te verzenden aan gemeenschappelijke regelingen die niet centraal worden aangeschreven 4. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

    Besluit Conform advies besloten

   • 016. Budgetautorisatie

    1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde budgetautorisatievoorstel aan te passen.

    Besluit Conform advies besloten

   • 017. Stemdistricten en stembureauleden

    1. voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 achttien stemdistricten vast te stellen en achttien stemlokalen aan te wijzen zoals op de bijgevoegde sterktelijst is aangegeven; 2. 72 stembureauleden en 13 reserve stembureauleden te benoemen voor de bemensing van de achttien stembureaus zoals op de bijgevoegde lijst is aangegeven; 3. 36 tellers en 14 reserve tellers te benoemen die het hoofd van de afdeling Publiekscentrum op de achttien stembureaus kan inzetten; 4. het hoofd van de afdeling Publiekscentrum machtigen voorkomende zaken op het terrein van de bemensing van de stembureaus zelfstandig af te doen.

    Besluit Conform advies besloten

   • 018. Subsidie VoorleesExpress Aan den IJssel

    1. Projectsubsidie ad € 2.380 verlenen aan Stichting Woordwijs voor de uitvoering van het project VoorleesExpress in Krimpen aan den IJssel.

    Besluit Conform advies besloten

    Document(en)
   • 019. Tegemoetkoming huur Jeugdtheaterschool Hofplein

    1. De Jeugdtheaterschool Hofplein Krimpen aan den IJssel voor het gebruik van diverse ruimten in de Tuyter een vaste huur te rekenen van € 3.000,- per jaar.

    Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat in de wijze van bekostiging een onderscheid wordt aangebracht tussen enerzijds inkomsten uit huur (conform de geldende regeling) en anderzijds de verstrekking van een subsidie

    Document(en)