20-12-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
20-12-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. De secretaris meldt, dat hij hedenmorgen de medewerkers die aan de Stormsweg hun werkplek hebben op de hoogte heeft gesteld van ontwikkelingen in het huisvestingsdomein. Het college bepaalt een inzet richting Rabobank. 2. Wethouder De Leeuw zegt met het bestuur van TCK in gesprek te zijn over het aanbrengen van LED-verlichting en in relatie daarmee over een aanpassing van de subsidierelatie. 3. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van het plan om een binnenlift aan te brengen in de hooiberg op de Kinderboerderij. Het college stemt in met het nu ter hand nemen van de uitvoering. Aan de raad wordt een kredietvoorstel voorgelegd. 4. Hij meldt, dat het met het GO overeengekomen Sociaal Plan voor de medewerkers van het zwembad door die medewerkers unaniem is goedgekeurd. De formele ondertekening is gepland voor 21 december a.s. 5. Wethouder Oosterwijk zegt in gesprek te zijn met het Zuid-Hollands Landschap over de toekomst van het beheer en onderhoud van de Heemtuin. 6. Hij meldt dat het bestuur van TBK de heer Mart Toet heeft aangesteld als projectleider voor de reorganisatie van ambtelijke reorganisatie. 7. Op zijn voorstel besluit het college tot aanpassing van het verkeersbesluit van 22 november 2016 strekkende tot instelling van een blauwe zone nabij Crimpenhof, zulks naar aanleiding van de informatieavond van 14 december 2016. 8. Het college wil in maart komend jaar een ontmoeting met alle adviesraden en -organen organiseren.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er zijn in de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband.

  • 005. Evaluatie raadsvergadering 15 december 2016

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Meervoudige Democratie

   De burgemeester gaat met het seniorenconvent in gesprek over het functioneren van de plaatselijke democratie, in het licht van recente ontwikkelingen rondom dit vraagstuk. In bijgaande notitie wordt een proces voor dit gesprek beschreven.

   Besluit Het college neemt kennis van de voorbereidingen die de burgemeester heeft getroffen om met de raad het gesprek aan te gaan over het functioneren van de plaatselijke democratie. In dit stadium heeft het college daarin geen actieve rol.

   Document(en)
  • 007. RIB vraagstuk bereikbaarheid

   De stukken worden maandag 19 december aangeleverd.

   Besluit Het college stemt in met de aangeboden RIB. De brief gaat hedenmiddag naar de raad.

  • 008. Overdracht wegentaak; gezamelijk onderzoek

   1. Kennis te nemen van en in te stemmen met concept-brief richting het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Adviesraad Sociaal Domein en beleidsregels

   1. Kennis te nemen van de brief van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 6 december 2016 2. De Adviesraad in reactie op de brief te berichten conform bijgaand concept.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Managementovereenkomst Muziekschool 2017

   1. De managementovereenkomst 2017 voor de muziekschool vast te stellen. 2. De overeenkomst ter informatie te verzenden aan de gemeenteraad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Afronding inspraakprocedure plan woonrijp maken op

   1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte ontwerpplan voor het woonrijp maken van het openbaar gebied in “Prinsessenpark” dit punt op één punt aan te passen, te weten de vervanging van één boom door een ander soort. 2. De inspraakprocedure voor genoemd ontwerpplan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekening, waarin/-op de ontvangen reacties van een antwoord zijn voorzien en de aanpassing is verwerkt.

   Besluit Conform advies besloten. De tekst van het Inspraakrapport ondergaat een kleine aanpassing.

   Document(en)
  • 012. Ontwikkelingen rondom Groenalliantie

   1. De gemeenteraad bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten. De tekst van de RIB zal concreter ingaan op datgene wat de Groenalliantie doet op grondgebied van onze gemeente.

   Document(en)
  • 013. Belevingsonderzoek Lansingh-Zuid

   1. In te stemmen met de uitvoering van het voorstel belevingsonderzoek Lansingh-Zuid

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Toestemming verlenen aan Publiekscentrum

   1. Toestemming te verlenen aan het Publiekscentrum voor het jaarlijks aanleveren van een adressenbestand van inwoners boven de 60 jaar aan de afdeling Samenleving.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Wmo toezicht 2017 en 2018

   1. Het Wmo-toezicht met bestuurlijke aansturing door het AB-GGD Rotterdam-Rijnmond en uitvoering door gemeente Rotterdam vanaf 2017 te continueren. 2. Hiertoe met ingang van 1-1-2017 een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de uitvoering van het Wmo-toezicht voor de duur van 2 jaar. 3. Wethouder Marco Oosterwijk vertegenwoordigingsbevoegdheid te geven de overeenkomst te ondertekenen. 4. De door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam aangestelde toezichthouders-Wmo bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, aan te wijzen als toezichthouders Wmo.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 016. Stand van zaken windenergie

   De raad conform concept raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken windenergie

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 022. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen punten voor actieve perscommunicatie aangedragen.