20-11-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
20-11-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag.

  Besluit Aanwezig L.M. Huizer, J.H. Blankenberg, drs. A. Hofstra, A. Prins, mr. A. Boele 1. Op voorstel van wethouder Blankenberg wordt besloten een Raadsinformatiebrief te sturen over de door de Provincie geïnitieerde gesprekken om te komen tot een fusie van de Recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen. 2. Wethouder Blankenberg doet verslag van het gesprek dat hij samen met zijn collega’s Hofstra en Prins voerde met de schoolleiding van het Krimpenerwaardcollege en het bestuur van KOAG over de (ruimtelijke) procedure voor de bouw van een nieuwe school c.a. 3. Wethouder Prins koppelt terug vanuit de informatieve commissie van 15 december jl. Er wordt aan de raad een voorstel aangeboden om in te stemmen met het pakket aan maatregelen dat binnen het programma Beter Benutten ten behoeve van onze gemeente is opgenomen. 4. Voorts meldt hij dat door het Hoogheemraadschap het initiatief is genomen om te komen tot afspraken over samenwerking met de Krimpenerwaardgemeenten op terreinen als water- en rioleringsbeheer. 5. Wethouder Hofstra refereert aan de bedrijfsbeëindiging van Stoppelenburg Vervoer. Over de gevolgen daarvan voor de gemeente gaat een persbericht uit, alsmede een memo voor de raad. 6. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van ontwikkelingen binnen de organisatie van het zwembad. 7. De burgemeester meldt, dat de door de Provincie ingestelde commissie voor de ruimtelijk-economisch ontwikkeling van Midden-Holland, een gesprek met haar heeft aangevraagd. Afgesproken wordt dat dit gesprek tevens wordt bijgewoond door de heren Blankenberg, Boele en Prins.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 13 november 2012

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 13 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht gemeld.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 20 t/m maandag 26 november 2012

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins neemt waar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Agenda voor het portefeuillehoudersoverleg BOC&M d.d. 21 november 2012

   Besluit Het college bespreekt de agenda van het portefeuillehoudersoverleg BOC&M. Wethouder Prins zal deze vergadering bijwonen.

   Document(en)
   • 006. Vaste vergoeding woon- werkverkeer

    Over te gaan tot het uitbetalen van vaste vergoeding aan diegenen die recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van het woon- werkverkeer. Dit besluit in te laten gaan op 1 januari 2013.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. Regeling gesprekkencyclus 2012

    1 De Regeling gesprekkencyclus 2012 vast te stellen. De regeling treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 november 2012. 2.De Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken in te trekken met ingang van 1 november 2012.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Wijzigingen CAR-UWO ivm nieuw contract collectieveverzekering

    1. De wijzigingen in de CAR-UWO vast te stellen overeenkomstig LOGA brief ECCVA/U201201328. 2. De wijzigingen in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2013

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Afronding inspraakprocedure herinrichting Ouverturelaan

    1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte herinrichtingsplan voor de Ouverturelaan, dit plan ongewijzigd vast te stellen. 2. De inspraakprocedure voor genoemd herinrichtingsproject af te ronden door vaststelling van bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekening, waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)