20-10-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
20-10-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college spreekt uit een aangepast voorstel met betrekking tot de kinderboerderij te willen aanbieden voor de raad van 12 november a.s. Afspraken worden gemaakt over die aanpassingen, o.a. op het punt van het terugdringen van het exploitatietekort als ook wat betreft de huisvesting van de Jeugdnatuurwacht. 2. Eveneens voor komende week ziet het college een advies tegemoet over de financiële uitkomsten van het huurprijsbeleid voor de gemeentelijke accommodaties (consequenties nieuwe berekeningssystematiek).Het college wil deze uitkomsten presenteren aan de raad in de informatieve commissie van 29 oktober a.s. 3. De secretaris meldt dat de OR een positief advies heeft uitgebracht over de voorgenomen opheffing van de afdeling InV. Een aantal formele besluiten zullen in de komende B&W worden voorgelegd., 4. Wethouder Blankenberg deelt met het college zijn opinie op de vacature van voorzitter van Promen, zoals die ontstaat door de benoeming van de huidige functionaris tot burgemeester van Krimpen aan den IJssel. 5. Wethouder Oosterwijk doet verslag van de Buurtschouw van de achterliggende week: goed verlopen en geen echte bijzonderheden. 6. Hij deelt met het college wat hij heeft ondernomen naar aanleiding van een geconstateerde onregelmatigheid bij een aanbesteding. De raad wordt hierover op hoofdlijn geïnformeerd. 7. Voorts meldt hij dat een intentieovereenkomst in de maak is waarin de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel zich verbinden de handen ineen te slaan om een al eerder geplande doorsteek tussen de provinciale weg N210 en de Lekdijk te realiseren. 8. Wethouder De Leeuw meldt dat – anders dan voorheen werd voorzien – er voor het beleid voor nieuwkomers geen extra geld via een begrotingswijziging 2015 hoeft te worden gevraagd: de bestaande budgetten lijken toereikend. 9. De burgemeester doet verslag van de evaluatie van het Krimpen-festival. Er zijn enkele aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 20 t/m maandag 26 oktober 2015

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar).

   • 005. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er zijn de komende week geen vergaderingen in Metroplitaan verband

   • 006. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit In aanwezigheid van de leden van het kernteam wordt de actualiteit doorgesproken en worden afspraken met betrekking tot enkele concrete acties gemaakt, in het bijzonder gericht op de informatiebijeenkomst van hedenavond.

   • 007. Evaluatie raadsvergadering 15 oktober 2015

    Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

   • 008. September-circulaire

    1. kennis te nemen van de september-circulaire, alsmede van de (financiële) gevolgen daarvan in de algemene uitkering

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Kwaliteits- en interne controleplan Sociaal Domein

    1. Het kwaliteits- en interne controleplan Sociaal Domein 2015 – 2016 vast te stellen 2. Het kwaliteits- en interne controleplan Sociaal Domein 2015 – 2016, inclusief checklisten/werkprogramma’s, ter kennisname voor te leggen aan de accountant

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Preventieprogramma 2016-2019

    1. Het preventieprogramma 2016-2019 in concept vast te stellen; 2. De gemeentelijke adviesraden vragen advies uit te brengen over het concept preventieprogramma 2016-2019; 3. De beleidsregel "Preventieve Gezondheidszorg" vast te stellen 4. Het bedrag van € 5.000,- nieuw beleid in te zetten ter dekking van de kosten van de eenzaamheidsconferentie

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 011. Verslavingspreventie openbare basisscholen 2015

    Aan Indigo/Context een projectsubsidie van € 2.715,- te verlenen voor het aanbieden van verslavingspreventie binnen het openbaar basisonderwijs.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 012. Definitieve vaststelling subsidie Krimpen Presents

    De subsidie aan Stichting Krimpen Presents voor het Bevrijdingsfestival definitief vast te stellen op € 22.500,-.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 013. Haltetoegankelijkheid 9 bushaltes voor mindervalid

    1. In te stemmen met het haltetoegankelijk maken van een 9-tal bushaltes; 2. De kosten ad € 76.204,- ten laste te brengen van kostenplaats 7210585 (Aanpassing bushaltes), waarbij kan worden aangetekend dat hiervoor een subsidie van de MRDH van € 72.000,- is toegezegd die ten gunste van deze kostenplaats zal worden gebracht.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 014. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

    1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid van de Wmo 2015 ter kennisname aan te nemen 2. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein 3. De raad hieromtrent te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief

    Besluit Conform advies besloten. De eindredactie van de RIB (niet bij de stukken aangetroffen) is in handen van de portefeuillehouder, wethouder Oosterwijk.

    Document(en)
   • 015. Communicatie

    Besluit Actieve communicatief wordt gezocht met betrekking tot agendapunt 14 (klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014).