20-09-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
20-09-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van bijzonderheden met betrekking tot de herontwikkeling van het voormalige Waardhuis aan de Olympiade. 2. Wethouder Oosterwijk rapporteert over zijn contacten met Rijkswaterstaat over het onderhoud van de Algerabrug. Nadere afstemming van opinies volgt. 3. Wethouder Boudesteijn rapporteert over het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de motie-regenboogpad. Als VOP kan het niet. Er wordt nu gekeken naar een alternatieve invulling. 4. Wethouder De Leeuw refereert aan de ondertekening op 13 september jl. van de overeenkomst met SynerKri over het beheer van de buitensport accommodaties. 5. Het college neemt kennis van de derde tussenstand van de begrotingsvoorbereiding voor 2017. De teksten van de programma's 1 tot en met 7 kunnen tot donderdag a.s. door de portefeuillehouders van commentaar worden voorzien. 6. Het college neemt in heroverweging hoe ze wenst om te gaan met toezeggingen van bestuurders ven moties van de raad! 7. De gemeentesecretaris meldt dat de extern onderzoeker Tom de Haas op 17 september jl. zijn rapport heeft gepresenteerd over de toekomst van Promen aan de secretarissen van de deelnemende gemeenten. Op 22 september a.s. volgt een presentatie in het DB van Promen. 8. Het college refereert aan het ontslag van de griffier per 1 november a.s. Voor de de komende vergadering zal zij worden uitgenodigd om van haar als college afscheid te nemen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 13 september 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 13 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen op de uitnodigingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder Boudesteijn zal de vergadering bijwonen.

   Document(en)
   • 005. Voorbereiden raadsvergadering 22 september 2016

    Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

    Document(en)
   • 006. MRDH zienswijzeprocedure treasurystatuut 2016

    1. De raad via een raadsinfomratiebrief te adviseren geen zienswijze in te dienen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 007. aanwijzing toezichthouders

    I. de heer R.C. van der Ven, geboren 7 november 1961, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in; artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet; artikel 6.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening 2013; artikel 7.1 Havenverordening 2013; artikel 20 Afvalstoffenverordening artikel 34 lid 2 Wet op de Kansspelen artikel 5:11 Algemene Wet Bestuursrecht artikel 27 marktverordening en als toezichthouder en handhaver Openbare Ruimte (Domein 1) De heer R. Thiermann, geboren 03 april 1963, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in; artikel 6.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening 2013; artikel 7.1 Havenverordening 2013; artikel 20 Afvalstoffenverordening artikel 34 lid 2 Wet op de Kansspelen artikel 5:11 Algemene Wet Bestuursrecht artikel 27 marktverordening en als toezichthouder en handhaver Openbare Ruimte (Domein 1) Beide heren zijn werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporings Ambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V., II. De aanwijzing van kracht te laten zijn tot wederopzegging van de overeenkomst afgesloten met Handhaving Support B.V.;

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Monitor Sociaal Domein eerste half jaar 2016.

    1. Kennis te nemen van de Monitor Sociaal Domein eerste half jaar 2016 2. De raad via de raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen

    Besluit Aangehouden. Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 27 september a.s. voor welke gelegenheid de directeur Samenleving en de teamleider Sociaal Domein worden uitgenodigd.

    Document(en)
   • 009. Zienswijze ontw.voorst scheiding DAEB/nietDAEB SOR

    1. een positieve zienswijze aan de SOR af te geven over het ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB; 2. de SOR door middel van bijgevoegde brief te informeren over uw positieve zienswijze.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Vaststelling budgetsubsidies 2015 2e tranche

    1. Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met vaststellingsinformatie per instelling. 2. De budgetsubsidies 2015 van de 2e tranche (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen. Het gaat hierbij om het Streekmuseum en Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief".

    Besluit Conform advies besloten. Het college wil het gevraagde herstelplan voor de exploitatie van het Streekmuseum afzonderlijk behandelen en bij die gelegenheid de directeur van het museum uitnodigen aan de bespreking deel te nemen.

    Document(en)
   • 011. Logopedische screening 2016 - 2017

    1. De logopedische screening vanaf 2016 - 2017 te continueren en evenals voorgaande jaren te laten uitvoeren door logopediepraktijk "Lek en IJssel".

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 015. Communicatie

    Besluit Er zijn vanuit deze vergadering geen bijzondere onderwerpen voor perscommunicatie.