20-06-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
20-06-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw koppelt terug uit het gesprek dat hij hedenmorgen heeft gevoerd met een collegedelegatie van Capelle aan den IJssel over de situatie die in de buurgemeente is ontstaan met betrekking tot BLICK. 2. Het meldt gesproken te hebben met YMCA over de mogelijkheden tot overdracht van het beheer van het Onderdak, mede in samenwerking met Synerkri. In de komende weken komt een RIB aan de orde. 3. Op zijn voorstel wordt hedenmiddag een - aan de raad toegezegde - RIB verzonden over projectmatig werken, meer in het bijzonder over het functioneren van de control functie daarbinnen. 4. Wethouder Blankenberg deelt met het college de uitkomst van het gesprek met de portefeuillehouders Promen op 15 juni jl. over de toekomst van het bedrijf. Officiƫle besluitvorming komt aan de orde in de B&W van 27 juni a.s. 5. Wethouder Oosterwijk refereert aan zijn gesprek met de provincie en aanwonenden over de weggeluidsoverlast van de N210. Afspraken zijn gemaakt over een traject om te komen tot daadwerkelijke aanpak van het probleem. 6. Hedenmiddag gaan RIB's naar de raad over achtereenvolgens de actualisatie van de uitvoering van de raadsmoties en toezeggingen. 7. Het college stemt in met de beantwoording van technische vragen die door de fractie van Stem van Krimpen zijn ingediend naar aanleiding van de Jaarrekening 2016.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 12 juni 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 12 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De afspraken worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Vergaderschema college zomerperiode 2017

   Besluit Het college stelt het schema vast.

   Document(en)
  • 006. Voorbereiden raadsvergadering 22 juni 2017

   Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

  • 007. Effectiviteit van reintegratie-instrumenten

   Presentatie door de heer Frans van der Meij over effectiviteit van reintegratie-instrumenten

   Besluit De heer Frans van der Meij, hoofd afdeling Sociale zaken van de GR IJsselgemeenten, geeft een presentatie en gaat daarover in gesprek met het college.

  • 008. aanvraag omgevingsvergunning Staccato 9a

   1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en overige documenten; 2. Het voornemen tot verlening van de vergunning te publiceren op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.12, lid 2 van de Wabo en vervolgens de aanvraag met bijbehorende documenten gedurende zes weken ter inzage te leggen; 3. Aanvrager en derde-belanghebbenden schriftelijk te informeren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen van actieve perscommunicatie aangereikt.