20-05-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
20-05-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg doet mededeling vanuit de DB-vergadering van Promen, van 15 mei jl. waarin de begroting 2015 aan de orde kwam. Er komt een gewijzigd proces voor raadpleging van de deelnemende gemeenten. 2. Voorts meldt hij, dat op 15 mei jl. het DB van het Recreatieschap Krimpenerwaard zijn laatste vergadering heeft gehad, zulks met het oog op de oprichting van de Groenalliantie. 3. De gemeentesecretaris doet mededeling van het (nieuwe) uitstel van de Kamerbehandeling van het wetsontwerp tot intrekking van de WGR plus en de consequenties daarvan voor de oprichting van de MRDH. 4. De burgemeester kondigt aan met een voorstel tot beleidsaanpassing te komen voor het fenomeen huwelijk thuis. 5. Vanwege het VNG-congres wordt de B&W-vergadering in die week gehouden op 16 juni a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 13 mei 2014

  Besluit Er is geen besluitenlijst aangeboden. Deze wordt geagendeerd voor de komende vergadering

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit Er is deze week geen lijst van uitnodigingen aangeboden.

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 20 t/m maandag 26 mei 2014

  Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Blankenberg is bereikbaar)

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit De agenda van het portefeuillehouders overleg wordt doorgesproken. Het overleg wordt bijgewoond door wethouder De Leeuw.

  Document(en)
 6. 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

  Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

 7. 007. Overeenkomst MEERotterdam Rijmond

  1. In te stemmen met het afsluiten van een overeenkomst met MEE Rotterdam Rijnmond over de aansluiting tussen de activiteiten van MEE Rotterdam Rijnmond en het gemeentelijk beleid (inclusief voorbehouden). De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 8. 008. Jaarverslag Kinderopvang 2013

  1. Het jaarverslag Kinderopvang 2013 vast te stellen. 2. Het jaarverslag 2013 beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs. 3. Het jaarverslag 2013 te publiceren op “waarstaatjegemeente.nl”. 4. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2013 door een raadsinformatiebrief.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 9. 009. GR Jeugdhulp Rijnmond

  1. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond aan te gaan 2. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling uit uw midden één lid en één plaatsvervangend lid aan te wijzen voor het algemeen bestuur, te weten 1. Marco Oosterwijk 2. Arnold de Leeuw

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 10. 010. vaststelling subsidie 2013 stichting Kulan

  De aanvraag voor vaststelling van de projectsubsidie van Stichting Kulan Krimpen voor 2013 á € 1.520,- – met toepassing van de hardheidsclausule – te honoreren.

  Besluit Conform advies besloten voor wat betreft de subsidievaststellingvoor 2013. Het voorstel voor het jaar 2014 wordt aangehouden.

  Document(en)
 11. 011. Aanwijzing ligplaatsen

  1. Ligplaatsen en bijbehorende nummeraanduidingen in de zin van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen aan te wijzen; 2.De huidige (geformaliseerde) ligplaatsen en bijbehorende nummeraanduidingen, zoals vastgelegd in het register adressen –en gebouwen, in te trekken.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)