20-03-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
20-03-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt, dat hij in gesprek is over de huisvestingssituatie van de scholen Mozaïek en Octaaf, zowel voor de korte termijn (beschikbaarstelling van een lokaal) als voor de langere termijn (een gezamenlijk plan). 2. Hij koppelt terug vanuit zijn gesprek op 19 maart met de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht van BLICK. Er zijn afspraken gemaakt over het vervolgtraject. 3. Hij meldt dat in het bestuurlijk Overleg MIRT is afgesproken dat de pre-verkenning op de oeververbindingen in de regio Rotterdam, nu wordt gestart. 4. Op 27 maart heeft het college een ontmoeting het college van Krimpenerwaard. Op de agenda staat onder andere de inzet op het infrastructuurbeleid.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 005. Evaluatie raadsvergadering

   Evaluatie van de raadsvergadering van 15 maart 2018

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Nadere regels Re-integratieverordening

   1. De Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2018 gemeente Krimpen aan den IJssel vaststellen conform bijgaand concept; 2. De ingangsdatum te bepalen op 1 april 2018; 3. De Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Krimpen aan den IJssel in te trekken ingaande 1 april 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Raadsinformatiebrief jaarverslag leerplicht 16-17

   1. Te besluiten om de raad te informeren over het jaarverslag leerplicht middels bijgaande raadsinformatiebrief

   Besluit Op voorstel van de portefeuillehouder aangehouden tot de vergadering van 27 maart a.s.

   Document(en)
  • 008. Generatiepact 2018

   1. Het Generatiepact Krimpen aan den IJssel 2018 vast te stellen met ingang van 1 juli 2018 voor de periode van twee jaar. Evalutie uiterlijk 1 januari 2020. 2. De gemeentesecretaris is bevoegd om besluiten in het kader van het generatiepact te nemen ingeval van onvoorziene gevallen en bij knelpunten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Economische Agenda 2018

   De Economische Agenda 2018 vast te stellen

   Besluit Conform advies besloten. Aan de Economische Agenda wordt onder Energietransitie toegevoegd: inzet van het plaatselijk bedrijfsleven op de business, en onder Bereikbaarheid: plaatselijk bedrijfsleven ook inzetten voor ideevorming en lobby. De Agenda wordt straks aan de onderhandelaars voor een nieuw college ter hand gesteld.

   Document(en)
  • 010. Blauwe zone Raadhuisplein

   1. De blauwe zone op het Raadhuisplein (na de proefperiode van een jaar) definitief in te stellen en het oude verkeersbesluit (voor de proefperiode van een jaar) in te trekken. 2. Bewoners aangrenzend aan de blauwe zone kosteloos een ontheffing te geven.

   Besluit Op voorstel van de portefeuillehouder aangehouden tot de vergadering van 27 maart.

   Document(en)
  • 011. Kwaliteit en meldingen openbare ruimte 2017

   1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief Kwaliteit en meldingen openbare ruimte en deze aan de gemeenteraad te verzenden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017

   1) Kennisnemen van het jaarverslag 2017 van de commissie bezwaarschriften 2) De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte brengen van het jaarverslag

   Besluit Conform advies besloten. Het college geeft aan de commissie de suggestie mee haar jaarverslag eveneens ter kennis te brengen van de Ombudsman.

   Document(en)
  • 017. Communicatie

   Besluit Het college maakt afspraken over de onderwerpen van actieve perscommunicatie.