20-02-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
20-02-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw deelt met het college de meest recente informatie over de stand van zaken met Cyclus over de waarde van aandelen en de overgang van personeel (samen er uit komen) overname activa (dat loopt) 2. Wethouder Oosterwijk koppelt terug uit de bewoners avond N210: goede avond, grote mate van eensgezindheid, op dinsdag 13 februari. 3. Het college geeft zich rekenschap van de ontvangst bij de raad van het voorstel met betrekking tot de verkeerssituatie op de Ouverturelaan.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden in deze week geen vergaderingen in het verband van de MRDH gehouden.

  • 005. Herziene Beleidsregels Wet Kinderopvang 2018

   1. De herziene versie van de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2018, met ingang van 1 maart 2018, vast te stellen. 2. De beleidsregels handhaving Wet kinderopvang die per 1 februari 2018 van kracht zijn, laten vervallen. 3. De instellingen voor kinderopvang in Krimpen aan den IJssel te informeren over dit besluit.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Openbaar toiletvoorziening

   1. In te stemmen met het voorstel om een openbaar toiletvoorziening te realiseren in het Park Middenwetering 2. Voor de komende begrotingswijziging een krediet van € 54.000 aan de raad te vragen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Renovatie schoolgebouw obs de Groeiplaneet (Berk)

   1. In te stemmen met bijgevoegde intentieovereenkomst om conform het voorstel van Blick op onderwijs het schoolgebouw van obs de Groeiplaneet aan de Berk 2 te renoveren en uit te breiden en het schoolgebouw aan de Wielerbaan daarmee vrij te spelen. 2. De gemeenteraad conform concept raadsinformatiebrief te informeren.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de RIB een uitgebreidere toelichting wordt opgenomen (eindredactie: wethouder De Leeuw) en in de Overeenkomst een opschortende voorwaarde wordt opgenomen (raadsbesluit tot verstrekking van de benodigde financiële middelen). De burgemeester machtigt de portefeuillehouder tot ondertekening van de overeenkomst.

   Document(en)
  • 008. Vragen CDA Fractie inzake pleegzorg tot 21 jaar

   Te besluiten om 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de CDA fractie over pleegzorg tot 21 jaar conform bijgaand concept Raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Verordening Rechtspositie 2018

   De verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Aanwijzing toezichthouder

   de heer F. van Pelt aan te wijzen als toezichthouder.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Aanwijzingsbesluit toezichthouder

   De heer B. Adams aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 (in samenhang met afdeling 5.2) van de Algemene wet bestuursrecht

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Aansluiting bij Statiegeld Alliantie

   1. Aan te sluiten bij de Statiegeld Alliantie 2. De gemeenteraad hier via de bijgevoegde raadsinfromatibrief over te informeren

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Voortgangsevaluatie Sportagenda 2015-2019

   1. De voortgangsevaluatie Sportagenda 2015-2019 vast te stellen. 2. De voortgangsevaluatie via bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de Raad beschikbaar te stellen.

   Besluit Conform advies besloten. De RIB wordt nog enigszins aangepast, eindredactie: wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 016. Communicatie

   Besluit Er worden afspraken gemaakt over de onderwerpen voor actieve perscommunicatie: Statiegeld Alliantie, Evaluatie Sportagenda en Verkeerscamera’s Algeracorridor.