20-01-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
20-01-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt, dat hij heeft gesproken met zijn collega’s van Capelle aan den IJssel over de toekomst van Promen. De inzet van beide gemeenten als deelnemer van Promen stemt met elkaar overeen. 2. Wethouder Oosterwijk rapporteert vanuit de eerste vergadering van de Bestuurscommissie MRDH Economisch Vestigingsklimaat op 16 januari 2015. Wethouder Boudesteijn doet dat vanuit de MRDH Bestuurscommissie Verkeer en Vervoer van 19 januari 2015. De gemeentesecretaris meldt, dat de eerste directievergadering op locatie van de MRDH op 7 februari a.s. in Krimpen wordt gehouden. 3. Wethouder Oosterwijk meldt, dat er (alsnog) aan onze gemeente een Huishoudelijke Hulp Toelage voor de jaren 2015 en 2016 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is toegekend. De raad wordt geïnformeerd door middel van een raadsmemo. 4. Wethouder Oosterwijk gaat op 27 januari a.s. in onze gemeente een autismecafé openen. Op 16 februari a.s. is er een duurzaamheidscafé voor bewoners 5. De gemeentesecretaris maakt melding van de stand van zaken in het proces van het huurprijsbeleid voor de accommodaties: het systeem voor vaststelling van de kostprijs dekkende huur is tot ontwikkeling gekomen. Nu is aan de orde welke huurprijzen – refererend aan de kostprijs – maatschappelijk haalbaar en verantwoord zijn. Het college maakt afspraken wie bestuurlijk en ambtelijk dit vraagstuk voorbereiden. 6. Voorts meldt hij dat B&W van Krimpenerwaard een collegiaal bezoek brengt aan ons college, naar alle waarschijnlijkheid op 10 februari a.s. In de daaraan voorafgaande week zal het college dit bezoek voorbereiden. 6. Op voorstel van wethouder Boudesteijn wordt ingestemd met de beantwoording van raadsvragen over de bedieningstijden van de Algerabrug. Een daarvoor aangeleverde concepttekst ondergaat nog enige redactionele aanpassing. 7. Het college geeft zich rekenschap van de behandeling in de raadscommissies van 15 januari jl. van het voorstel voor een budget ten behoeve van verkeerseducatie. Besloten wordt nu het benodigde budget binnen de bestaande begroting te zoeken (Programma Verkeer en Vervoer) en dat te melden aan de raad per RIB. In de RIB wordt tevens op hoofdlijn melding gemaakt van wat in de sfeer van verkeerseducatie met het geld wordt gedaan. Desgewenst kan te zijner tijd, wanneer het educatieprogramma is ingevuld, daarvan aan de raad kennis worden gegeven. 8. De burgemeester doet terugkoppeling van haar gesprek met de directeur van de Veiligheidsregio op 15 januari jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 13 januari 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 13 januari 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is voor deze week geen lijst van uitnodigingen aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 20 t/m maandag 26 januari 2015

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam en MRDH.

   Besluit Er vinden deze week geen vergaderingen in Stadsregionaal verband plaats.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie.

   Besluit De gemeentesecretaris doet terugkoppeling van hetgeen hedenmorgen in de Stuurgroep Huisvesting aan de orde kwam: uitvoering van het plan voor de Buitenruimte, realisering van het inbouwpakket, ontwerp voor een aanlichtingsplan.

  • 007. Riolerings- en asfalteringsplan Nieuwe Tiendweg

   1. In te stemmen met het ontwerpplan voor het vernieuwen van de riolering in en het ophogen en asfalteren van de Nieuwe Tiendweg, het gedeelte tussen Burgemeester Aalberslaan – Groenendaal, volgens de huidige planning uit te voeren in de weken 30 tot en met 41 2015, voor een bedrag van Euro 1.251.176 (exclusief BTW, inclusief kosten NUTS-bedrijven, aanbrengen duiker en aanpassing beplanting en verlichting). Voor dit bedrag kunnen de Voorzieningen Rioleringen en Herstraten worden aangewend voor respectievelijk Euro 505.370 en 745.806.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Schriftelijke vragen Stem van Krimpen artikel 41

   1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de antwoordbrief redactioneel op enkele onderdelen wordt aangepast. Bovendien zou de de kernboodschap van het antwoord moeten zijn, dat het college er op inzet, dat zowel het beheer en onderhoud van de installatie, als de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de installatie in een hand komt te liggen.

   Document(en)
  • 009. Aanpassing huurprijs gemeentegrond keten e.d.

   In te stemmen met aanpassing van de huurprijs per 1 januari 2015 voor verhuur van gemeentegrond t.b.v. keten, bouwmaterialen, reclameborden e.d. naar € 3,95.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Schuldhulpmaatje 2015.

   Aan Stichting SchuldHulpMaatje Krimpen aan den IJssel voor 2015 een projectsubsidie van € 11.625,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Schuldhulpmaatje”.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Overeenkomst Aftopping pensioen en premiebetaling

   1. zich aan te sluiten bij de VNG-overeenkomst met Loyalis voor een collectieve nabestaandenlijfrente-werkgever 2. de premie van de verzekering door de ambtelijk deelnemer zelf te laten betalen

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)