19-12-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
19-12-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college maakt afspraken over de beantwoording van de VVD-vragen over het gebruik van sociale media door wethouders. 2. Het college geeft zich rekenschap van de actuele situatie in het dossier met betrekking tot het functioneren van BLICK. Aan de onderwijsorganisatie wordt per brief nogmaals gevraagd medewerking te verlenen naar een onafhankelijk onderzoek.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De vergaderingen worden voorbereid. Afgevaardigden van onze gemeenten zijn achtereenvolgens wethouder De Leeuw en de burgemeester.

   Document(en)
  • 005. Belevingsonderzoek Lansingh- Zuid

   1. In te stemmen met het voorgestelde plan om een spitsonderbreker aan te brengen op de Ouverturelaan (ter hoogte van het voetbalveldje aan de kant van de Krimpenerbosweg), als maatregel naar aanleiding van het belevingsonderzoek. 2. De raad een krediet te vragen van € 76.500,- (zie bijlage) voor het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden.

   Besluit Conform advies besloten. Aan de raad wordt een krediet gevraagd van afgerond € 95.000, waarin begrepen enkele maatregelen van flankerend beleid.

   Document(en)
  • 006. Project Inclusief Krimpen

   1. De gemeenteraad aan de hand van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van het project Vanuit Inwoners bekeken, naar een inclusief Krimpen aan den IJssel 2. In te stemmen met het voorstel van JSO en Egmond Connect, voor wat betreft de bouwstenen Ambassadeursnetwerk (excl vrijwilligersvergoeding) Inclusieve tafel, Dynamische werkagenda, aanjaagfunctie en organisatie tot een maximum van € 50.000.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Algemene subsidieverordening 2018

   1. Aan de raad de Algemene Subsidieverordening 2018 ter vaststelling aan te bieden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Raadsvragen VVD fractie over trapliften

   1. Kennis te nemen van de vragen van de VVD fractie over trapliften 2. De betreffende vragen te beantwoorden conform bijgevoegde RIB 3. De RIB met beantwoording van de raadsvragen van de VVD fractie d.d. 1 december 2017 te verzenden naar de Raad

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Prijsbijstelling normbedragen onderwijshuisvesting

   De prijsindex van de in de verordening "Voorziening huisvesting onderwijs Krimpen aan den IJssel 2015" opgenomen bedragen vast te stellen op de conform door de VNG bekend gemaakte cijfers voor 2018: - Nieuwbouw en uitbreiding 1,0856 - Eerste inrichting en meubilair 1,0194 - Materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs 1,0221

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Controleprotocol jaarrekening 2017

   1. Het controleprotocol aan de raad ter vaststelling aan te bieden. 2. Het normen- en toetsingskader ter kennisgeving aan te bieden aan de raad door middel van een raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Projectsubsidie aan Royal Kids Home voor VVE

   1. Vooruitlopend op de Algemene Subsidie Verordening 2018, met toepassing van de hardheidsclausule m.b.t. 10 weken voor aanvang activiteit, een projectsubsidie te verlenen van € 5.292 aan Royal Kids Home voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de kinderdagverblijven

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 012. Onderwijszorgarrangementen

   1. De gemeente Rotterdam te melden dat we in principe voorstander zijn van onderwijszorgarrangementen, maar dat we het huidig voorstel nog onvoldoende solide vinden. Hierbij aangeven dat we met hen op zoek zijn naar de antwoorden op een aantal vragen, zoals in dit advies genoemd. 2. Een definitief besluit hierover te nemen zodra het voorstel nader is uitgewerkt door de regionale ambtelijke werkgroep.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 013. Extra subsidie huur ruimte werkgroep archeologie

   1. de aanvraag voor een verhoging van de erkenningssubsidie 2018 voor de Historische Kring Krimpen (HKK) met een bedrag van € 1.500,- voor de huur van de ruimte van de werkgroep archeologie niet te honoreren. 2. toestemming te verlenen de projectsubsidie 2017 bestemd voor de tentoonstelling en het boek ‘verdwenen winkels’ in te zetten in het jaar 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Mandaat- en machtigingsbestuit DCMR 2017

   1. Als bestuursorgaan college van B&W te besluiten om het Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Krimpen aan den IJssel voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2017 vast te stellen. 2. Als bestuursorgaan Burgemeester te besluiten om het Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Krimpen aan den IJssel voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2017 vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 022. Communicatie

   Besluit Afspraken worden gemaakt over de actieve perscommunicatie naar aanleiding van deze vergadering.